Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΘΗΝΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ Ν. ΜΑΝΙΟΥ-ΔΕΟΝ ΟΠΩΣ ΜΗΝ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙ Ο ΚΥΡ- ΗΛΙΑΣ

 

 

  Τελικά, έγινε, αυτό που πολλοί  απεύχονταν. Αντί να γίνουν μερικές δραστικές και άμεσες βελτιώσεις στον Αθηνιό και να κοιτάξουμε για νέο, επαρκές Λιμάνι (παραπέμπω στις δηλώσεις του Υφυπουργού κ. Νεκτάριου Σαντορινού τον Σεπτέμβρη του 2017), εγκρίθηκε μια φαραωνική μελέτη και δημοπρατήθηκε. Η Κυβέρνηση θα επισκευάσει ένα διαλυμένο λιμάνι το οποίο για τρία χρόνια οι τοπικοί ειδήμονες, έχουν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Έστω κι έτσι, όμως. Μην ανακατευτούν αυτή τη φορά. Έτσι κυρ-Ηλία;. Χρυσοπληρώσαμε μελέτες. Θα χρυσοπληρώσουμε και μια αμφίβολη -λόγω κόστους-παρέμβαση. Αφήστε να γίνει, κοιτάζοντας από ψηλά. Από τον Προφήτη Ηλία, ας πούμε.

Και αν πανηγυρίσεις, σου θυμίζω το λιμάνι της Κω. Εκεί επειδή είχε τοπική ηγεσία και Λιμενικό Ταμείο το νησί, φτιάχτηκε σε ενάμισι μήνα. Με την ίδια κυβέρνηση. Οπότε; Τις πταίει;. 

 

 

Την με αριθμό Δ20/οικ.387/Φ.29/Ε.ΑΘΗΝΙΟΣ/16-02-2018 απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Έγκριση δέσμευσης ποσού οκτώ εκατομμύριων τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (8.400.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24 %, σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2017 ΣΕ87000003 της ΣΑΕ 870 τροπ.  και διάθεση ισόποσης πίστωσης για την δημοπράτηση του έργου «Επισκευή προβλήτα Αθηνιού Ν. Θήρας», σύμφωνα με την οποία: 

Εγκρίθηκε η δέσμευση ποσού οκτώ εκατομμύριων τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (8.400.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2017ΣΕ87000003 της ΣΑΕ 870 και η διάθεση ισόποσης πίστωσης για την δημοπράτηση του έργου «Επισκευή προβλήτα Αθηνιού Ν. Θήρας».  Η παραπάνω πίστωση που εγκρίθηκε με την απόφαση αυτή περιορίζεται αυτομάτως στο ποσό του συμφωνητικού της εργολαβίας που θα προκύψει, με αντίστοιχη προσαρμογή του ΦΠΑ, των απρόβλεπτων και της αναθεώρησης στο ποσό της σύμβασης.

 Εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά μόνο βάσει τιμής σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν.4412/2016 και με σύστημα υποβολής προσφορών με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016).  Ορίσθηκε ως Αναθέτουσα και Προϊσταμένη Αρχή η Δ/νση Λιμενικών Υποδομών (Δ20) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και ως Δ/νουσα Υπηρεσία η ΕΥΔΕ Κατασκευής Υδραυλικών και Λιμενικών Υποδομών αυτού.  Εξουσιοδοτήθηκε ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Λιμενικών Υποδομών (Δ20) για την έγκριση των τευχών δημοπράτησης, τη διενέργεια του ανοιχτού διαγωνισμού και τις τυχόν επαναλήψεις του.

  1. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
  2. Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ (€) ΜΕΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΚΠΤΩΣΗ 1 “ΕΡΕΤΒΟ” ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. 4.690.541,58 30,76 %
  3. 2 ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Α.Τ.Ε. 5.908.739,89 12,78 %
  4. 3 ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και διακριτικό τίτλο ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ 6.085.651,17 10,16 %
  5. 4 Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε. 6.117.096,42 9,70 %
  6. 5 ΕΡΓΟΜΑΡΕ ΑΕ 6.144.193,92 9,30 %
  7. 6 ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ 6.394.839,45 5,60 % 7 ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ 6.435.483,87 5,00 %
  8. 12. Το ως άνω από 11-06-2018 Πρακτικό, από το οποίο προκύπτει ότι η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής και διαπίστωσε την εγκυρότητα των υποβληθεισών 5/6 Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής καθώς και την ομαλότητα των οικονομικών προσφορών, για κάθε μία εξ αυτών. .  Τα δικαιολογητικά προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως και καλύπτουν τις προϋποθέσεις των άρθρων 21, 22 και 23 της διακήρυξης του εν λόγω έργου. 6/6 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Εγκρίνουμε το από 23-07-2018 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού Ελέγχου Δικαιολογητικών συμμετοχής Προσωρινού Αναδόχου για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Επισκευή προβλήτα Αθηνιού Ν. Θήρας», το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στην εταιρεία «”ΕΡΕΤΒΟ” ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. ως μειοδότρια, καθώς η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 4.690.541,58 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 30,76 %. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί προδικαστική προσφυγή του άρθρου 360 του Ν.4412/16 ενώπιον της ΑΕΠΠ, με την κατάθεση του αναλογούντος παραβόλου σύμφωνα με το άρθρο 363 του Ν.4412/16 και την παρ. 4.3 της Διακήρυξης.
  9. Η παρούσα μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών κοινοποιείται ηλεκτρονικά σε όλους τους συμμετέχοντες εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο μέσω ΕΣΗΔΗΣ . Συνημμένα 1. Το από 23-07-2018 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού Κοινοποίηση 1. Γραφείο Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ. 2. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα Υποδομών 3. Γραφ. Γεν. Δ/ντη Υ.ΛΙ.Κ.Υ 4. Συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, πλην του προσωρινού αναδόχου (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) Εσωτερική Διανομή 1. Δ/ντης 2. ΔΛΥ/β 3. Χ.Α. 4. Φ. Έργου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *