ΔΡΟΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΕΜΥ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ 185 ΘΕΣΕΩΝ

 

 

nosokomio_aemy «Αίτημα για την έκδοση ΠΥΣ για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού για τη στελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας από την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. με εκατόν ογδόντα πέντε (185) άτομα προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου».

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 64 του Ν. 4368/2016, προβλέφθηκε προκειμένου για την αντιμετώπιση έκτακτων και εποχιακών αναγκών έναρξης λειτουργίας του Γ.Ν. Θήρας, η αρχική στελέχωση του νοσοκομείου να διενεργηθεί είτε με τη διαδικασία της πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου για ένα έτος με δυνατότητα παράτασης για περαιτέρω ένα είτε με τη διαδικασία της απόσπασης. Η εν λόγω πρόσληψη διενεργήθηκε ως όριζε ο εν λόγω Νόμος κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 20α του άρθρου 9 του Ν. 4057/2012 βάσει της οποίας απαιτείτο έκδοση Π.Υ.Σ. 33/2006.

Ως εκ τούτου, η Εταιρεία δυνάμει της υπ’ αρ. Α2β/ΓΠ20619/28.03.2016 απόφασης του Υπουργού Υγείας προχώρησε στην πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου για ένα έτος ως προβλεπόταν από την προαναφερθείσα απόφαση. Σύμφωνα με την εξέλιξη της διενέργειας των εν λόγω προσλήψεων, το προσωπικό αναμένεται στο δίμηνο από 5/2017 – 8/2017 να ολοκληρώσει τη μονοετή σχέση εργασίας του, ενώ εισέτι δεν έχει εγκριθεί με κάποια υπουργική απόφαση η δυνατότητα ανανέωσης για ακόμη ένα έτος ως προβλεπόταν στον Ν. 4368/2016.

Δια τούτου και προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας και κατόπιν της ολοκλήρωσης των συμβάσεων ορισμένου χρόνου του έκτακτου προσωπικού που στελέχωσε το ΓΝ Θήρας με τη διαδικασία του άρθρου 64, παρ. 3 και 4 του Ν. 4368/2016,

 

ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ

 

 

Την έγκριση έκδοσης ΠΥΣ 33/2006 για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου με τη διαδικασία α) 12 διευθυντικών στελεχών με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου τριετούς διάρκειας και β) 173 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου. Το αίτημα αφορά συνολικά 185 άτομα που προβλέπονται ως οργανικές θέσεις από τον εγκεκριμένο υπό στοιχείο 4 της παρούσας Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Εταιρείας ως ακολούθως:

 

 

Α) ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α/Α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

1

Διευθύνουσα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

(ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτικής)

1

2

Διοικητικός Διευθυντής σε θέση Δ/ντή Διοικητικής-Οικονομικής-Τεχνικής Υπηρεσίας

1

3

Γενικός Ιατρός σε θέση Δ/ντή ΤΕΠ

1

4

Ιατρός Παθολογίας σε θέση Δ/ντή

Παθολογικού

Τομέα

1

5

Ιατρός Γενικής Χειρουργικής σε θέση Δ/ντή

Χειρουργικού Τομέα

1

6

Ιατρός Νεφρολογίας σε θέση Δ/ντή Μονάδας

Τεχνητού Νεφρού

1

7

Ιατρός Καρδιολογίας σε θέση Δ/ντή

Μονάδας Εμφραγμάτων

1

8

Ιατρός Μικροβιολογίας σε θέση Δ/ντή

Μικροβιολογικού τμήματος

1

9

Ιατρός Ακτινολογίας σε θέση Δ/ντή

Ακτινολογικού

1

10

Υποδ/ντής Διοικητικού ΠΕ

1

11

Υποδ/ντής Οικονομικού ΠΕ Οικονομικού

1

12

Υποδ/ντής Τεχνικού

1

ΣΥΝΟΛΟ

12

Β) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Α/Α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

1

Γενικός Ιατρός

5

2

Παθολόγος

4

3

Καρδιολόγος Παθολογικού

4

4

Καρδιολόγος Μονάδας Εμφραγμάτων

1

5

Παιδίατρος

3

6

Πνευμονολόγος

1

7

Νευρολόγος

1

8

Ενδοκρινολόγος / Διαβητολόγος

1

9

Δερματολόγος

1

10

Ψυχίατρος

1

11

Ρευματολόγος

1

12

Γαστρεντερολόγος

1

13

Γενικός Χειρουργός

3

14

Γυναικολόγος

2

15

Ορθοπαιδικός

3

16

Οφθαλμίατρος

1

17

Ουρολόγος

1

18

ΩΡΛ

1

19

Οδοντίατρος

2

20

Αναισθησιολόγος

3

21

Νεφρολόγος

1

22

Μικροβιολόγος

2

23

Αιματολόγος

1

24

Κυτταρολόγος

1

25

Παθολογοανατόμος

1

26

Ακτινολόγος

2

27

Φαρμακοποιός

1

ΣΥΝΟΛΟ

49

Γ) ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Α/Α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

1

Νοσηλευτές ΠΕ

3

2

Νοσηλευτές ΤΕ

14

3

Βοηθοί Νοσηλευτές ΔΕ

7

4

Βοηθοί Θαλάμου Τραυματιοφορείς ΥΕ

9

5

Κλιβανιστές Αποστείρωσης ΥΕ

2

6

Διασώστης ΥΕ

1

7

Επισκέπτες Υγείας ΤΕ

2

8

Μαίες ΤΕ

2

9

Τεχνολόγοι Απεικονίσεων ΤΕ

2

10

Τεχνολόγοι Απεικονίσεων ΔΕ

2

11

Φυσικοθεραπευτές ΤΕ

2

12

Κοινωνική Υπηρεσία ΤΕ

1

13

Ψυχολόγος ΠΕ

1

14

Βοηθοί Φαρμακείου ΔΕ

1

15

Οδηγοί Ασθενοφόρου ΔΕ

1

16

Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕ

3

17

Ιατρικών Εργαστηρίων ΔΕ

2

19

Διαιτολογίας ΠΕ

1

ΣΥΝΟΛΟ

56

Δ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Α/Α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

1

ΠΕ Οικονομικού

1

2

ΠΕ Διοικητικού

(για τη μία εκ των τεσσάρων η θέση μπορεί να καλυφθεί και από ΤΕ Διοικητικού)

4

3

ΠΕ Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

1

4

ΤΕ Διοικητικού (εκ των οποίων οι δύο καλύπτονται εναλλακτικά από ΤΕ Λογιστικής)

3

5

ΤΕ Λογιστικής

2

6

ΤΕ Μηχανικών

1

7

ΤΕ Τεχνολόγος Τροφίμων

1

8

Πληροφορικής ΤΕ

1

9

Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕ

1

10

ΔΕ Γραμματέων

14

11

ΔΕ Διοικητικού

3

12

ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού

2

13

ΔΕ Ηλεκτρολόγου

4

14

ΔΕ Υδραυλικού

1

15

ΔΕ Ψυκτικός

1

16

ΔΕ Πληροφορικής

1

17

ΔΕ Μάγειρας (ελλείψει ΔΕ η θέση θα καλυφθεί από ΥΕ)

1

18

Βοηθός Μάγειρας ΥΕ

2

19

Λαντζέρης ΥΕ

2

20

Τραπεζοκόμος ΥΕ

4

21

Αποθηκάριος ΔΕ

1

22

Καθαρίστριες ΥΕ

12

23

Φύλακες ΥΕ

5

ΣΥΝΟΛΟ

68

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ: 185 ΑΤΟΜΑ

Σημειωτέον, στο υπό στοιχείο 7 του παρόντος σχέδιο προϋπολογισμού της Εταιρείας έτους 2017 έχει προβλεφθεί η δέσμευση της αντίστοιχης πίστωσης στον Κωδικό Γενικής Λογιστικής 60 (Αμοιβές Τακτικού Προσωπικού) για την κάλυψη των εν λόγω θέσεων για όλο το έτος 2017, η έγκριση του οποίου εκκρεμεί από το Υπουργείο Υγείας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *