ΔΡΟΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΕΜΥ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ 185 ΘΕΣΕΩΝ     «Αίτημα για την έκδοση ΠΥΣ για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού για τη στελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας από την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. με εκατόν ογδόντα πέντε (185) άτομα προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου». Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα...