ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ

 

dimotikosymvoulio2014Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θήρας, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 «Σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου» του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 96 «Τόπος Συνεδρίασης, Απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου» του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ), σας καλεί να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα του ΔΑΠΠΟΣ την 1η του μηνός Μαρτίου 2016, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 17:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ :

 
1.
ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

2.
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΥΛΩΝΑ ΜΕ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΑΡΙΑΣ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

3.
ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΖΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ), ΤΗΣ «ΦΟΥ ΛΙ ΧΟΥΑ Ι.Κ.Ε.» ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
4.
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ.

5.
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΥΨΟΥΣ #1.082,74# € ΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ.

6.
ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΔΕΝΤΡΩΝ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

7.
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

8.
ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ) ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΕΙΟ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.

9.
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΟΙΑΣ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

10.
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΛΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΕΙΟ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ.
11.
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΠΥΡΓΟΥ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.

12.
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

13.
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΒΟΥΝΙΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΠΕΛΛΩΝΙΑ-ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ ΡΟΥΛΑ.

14.
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΒΟΘΩΝΑ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΠΕΛΛΩΝΙΑ-ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ ΡΟΥΛΑ.
15.
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

16.
ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 285/2008 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ 18/1993 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΙΑΣ- ΛΗΨΗ ΕΚ ΝΕΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :
« ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΑΙΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

17.
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΞΙΟΠΑΘΟΥΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΓΡΑΒΑΝΗ ΟΛΓΑ.

18.
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

19.
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ (1) ΣΤΥΛΟΥ Χ.Τ. ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΤΥΛΟΥ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

20.
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ Δ΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ.

21.
ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ , ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ.

22.
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ #10.994,28# € (ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ.

23.
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ #18.986,68# € (ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ) ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΤΩΝ #29.409,91# € (ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ.

24.
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016-2017.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ.

25.
ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΤΕ ALPHADELTA CONSTRUCTIONS.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ.

26.
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ : «ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΟΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ ΦΗΡΩΝ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΚΑΦΙΕΡΗΣ ΜΗΝΑΣ.

27.
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΞΙΑ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

28.
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ : «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΦΗΡΩΝ Δ. ΘΗΡΑΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *