ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ!!!. ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ ΤΟΥ SEA DIAMOND

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 434 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ

 

 

 

 

 

Στην πιο καθοριστική της φάση, μπαίνει η διεκδίκηση της ανέλκυσης του SEA DIAMOND, από την καρδιά της Καλντέρας. Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ (ΔΑΛ), δρομολόγησε την προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού που λήγει στις 20 Ιανουαρίου 2020. Το συνολικό ύψος της δαπάνης ανέρχεται στα 434.000.000 ευρώ  και οι όροι συμμετοχής έχουν αναρτηθεί στην ην ιστοσελίδα της Δημόσιας Αρχής Λιμένων (ppa.gov.gr).

 

Όπως αναφέρει στο σκεπτικό της η ΔΑΛ: «Ως βέλτιστη λύση (από περιβαλλοντικής απόψεως) προκρίνεται η ολική ανέλκυση του σκάφους. Η τελευταία κατόπτευση του ναυαγίου (Ιούλιος 2019) μέσω της χρήσης του ROV της εταιρείας Planet Blue κατέδειξε ότι το ναυάγιο του Sea Diamond ευρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση γεγονός το οποίο ενισχύει την ως άνω αναφερόμενη επιλογή…Η επιβάρυνση που έχει επιφέρει το ναυάγιο στην περιοχή είναι σαφής και ο μοναδικός τρόπος αποτροπής της είναι η οριστική απομάκρυνσή του. Κάθε άλλη καθυστέρηση ή ενέργεια θα έχει ως αποτέλεσμα την οικολογική και όχι μόνο καταστροφή της Καλντέρας. Από την πολιτεία θα πρέπει να απαιτηθεί η εφαρμογή του άρθρου 24 του Συντάγματος για την αποκατάσταση της βλάβης του θαλασσίου περιβάλλοντος και την προστασία της υγείας των πολιτών…”.

 

Σημειώνει ακόμα: «Το επίδικο ναυάγιο εξακολουθεί ως και σήμερα να αποτελεί ενεργό εστία ρύπανσης, καθόσον συνεχίζει καθημερινά να απελευθερώνει ρύπους στο περιβάλλον αφενός από πετρελαιοειδή…….αφετέρου δε από τον σκελετό, αλλά και τον εν γένει εξοπλισμό του Κ/Ζ SEA DIAMOND, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη την προϊούσα διάβρωση του πλοίου. Πάντα έτσι τ’ ανωτέρω στοιχειοθετούν σοβαρή θαλάσσια ρύπανση.».

 

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ (Δ.Α.Λ)
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Πειραιάς, 9 Δεκεμβρίου 2019
Γραφείο Διοικητή Δημόσιας Αρχής Λιμένων Αριθ. Πρωτ.: 6000/431/2019
Ταχ. Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη – Πύλη Ε1-Ε2
Ταχ. Κώδ. : 185 10 (Λιμένας Πειραιώς)
Τηλέφωνο : 213-137-1638
Fax :
Email : dal@yna.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Διακήρυξη επαναληπτικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανέλκυση, απομάκρυνση
εκτός Όρμου Αθηνιού Θήρας και νόμιμη τελική διάθεση ναυαγίου Κ.Ζ SEA DIAMOND με δαπάνες των
κατά το α. 2 ν. 2881/2001 υπόχρεων προσώπων».
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Η Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Α Ρ Χ Η Σ Λ Ι Μ Ε Ν Ω Ν
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
α) Του Ν. 4150/13 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 102).
β) Του Ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 94) και ιδίως των άρθρων 127 – 132.
γ) Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 143)
δ) Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α’ 147)
ε) Του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) –
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 204)
στ) Του Ν. 2881/2001 « Ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α’ 16)
ζ) Του Ν. 4404/2016 «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο
της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος
Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 126), καθώς και της αιτιολογικής του έκθεσης
η) Του Π.Δ. 63/05 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
θ) Του Π.Δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (ΦΕΚ Α’ 170).
ι) Του Π.Δ. 70/2015 «(…) Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (…)» (ΦΕΚ Α’ 114).
ια) Την Υ.Α. 2123/35/01 του ΥΕΝ (ΦΕΚ Β΄ 1438) «Διαδικασία και περιεχόμενο της σύμβασης ανάθεσης έργου που
προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2»
2. Το με ΑΠ 1000.0/75174/2017 έγγραφο κ. Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με το οποίο
ανατέθηκε στη Δημόσια Αρχή Λιμένων η εποπτεία της προσήκουσας υλοποίησης της άμεσης ανέλκυσης του
ναυαγίου SEA DIAMOND στο πλαίσιο των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία μέτρων
απορρύπανσης.
3. Το με ΑΠ 1000.0/75176/2017 έγγραφο κ. Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με το οποίο
ανατέθηκε στη Δημόσια Αρχή Λιμένων η εποπτεία της υλοποίησης των οριζόμενων στο ν. 2881/2001,
αναφορικά με το εν λόγω ναυάγιο και προς διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.
2
4. Την με αριθμό 155/2019 γνωμοδότηση Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, στην οποία μεταξύ άλλων
αναφέρονται τα εξής: “Με τις διατάξεις των άρθρων 127 επ. του ν. 4389/2016 ιδρύθηκε η Δημόσια Αρχή
Λιμένων ως αποκεντρωμένη, αυτοτελής και ανεξάρτητη υπηρεσιακή μονάδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, με όργανα διοίκησης το Διοικητή και το Συμβούλιο Διοίκησης, προκειμένου να
αποτελέσει το δημόσιο φορέα στον οποίο ανατίθεται σε συνεργασία με τη ΡΑΛ και τη Γενική Γραμματεία
Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, η άσκηση των διοικητικής φύσης εξουσιών και
αρμοδιοτήτων που αφαιρούνται από τους Οργανισμούς Λιμένα με τη σύναψη συμβάσεων παραχώρησης
των λιμένων σε ιδιώτες…Με το άρθρο 128 παρ. 1 του ίδιου νόμου καθορίζονται οι σκοποί και οι λοιπές
αρμοδιότητες της ΔΑΛ στους οποίους περιλαμβάνεται η προστασία του περιβάλλοντος μέσα στα λιμάνια,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 129 παρ. 2 περ. δ’ του νόμου αυτού, τα
έσοδα από ναυάγια ν. 2881/2001 περιλαμβάνονται στους έκτακτους πόρους της ΔΑΛ. Κατόπιν αυτών γίνεται
δεκτό ότι, στην περίπτωση πλοίου που φυλάσσεται στο λιμάνι του Πειραιά, έχει περιέλθει στην κυριότητα
του Δημοσίου σύμφωνα με το άρθρο 177 του τελωνειακού κώδικα και έχει χαρακτηριστεί αρμοδίως ως
επικίνδυνο και επιβλαβές, η ΔΑΛ, ως ο δημόσιος φορέας που είναι επιφορτισμένος με την προστασία του
περιβάλλοντος μέσα στα λιμάνια σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, οφείλει να προβεί στην εκπλήρωση
των υποχρεώσεων που επιβάλλει ο ν. 2881/2001 στον κύριο του πλοίου, ανεξαρτήτως αν αποτελεί η όχι
“Οργανισμό” κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου αυτού για το λιμάνι του Πειραιά
και αν έχει τις αρμοδιότητες που απονέμει ο νόμος αυτός στον Οργανισμό.” Εξάλλου, σε κάθε περίπτωση,
σύμφωνα με τη ρητή διάταξη του α. 131 παρ. 1 ν. 4389/2016 “Η κατά τόπον αρμοδιότητα της Δ.Α.Λ.
εκτείνεται σε όλη την επικράτεια.”
5. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την Οδηγία 2004/35/ΕΚ όταν η περιβαλλοντική διατάραξη ή βλάβη επέρχεται
από την πραγματοποίηση τρέχοντος περιβαλλοντικού κινδύνου η υποχρέωση αποκατάστασης είναι άμεση
και πλήρης και περιλαμβάνει τόσο την όσο το δυνατόν ταχύτερη επαναφορά των πραγμάτων στην
προηγούμενη (δηλ. προ της βλάβης) κατάσταση, όσο και την πρόληψη περαιτέρω ζημίας για το μέλλον.
Στην περίπτωση αυτή, η υποχρέωση αποκατάστασης προέχει παντός άλλου δημοσίου σκοπού
(οικονομικού, κοινωνικού κλπ), υπό την έννοια ότι ουδενός άλλου δημοσίου συμφέροντος η επίκληση
δύναται να εμποδίσει ή να καθυστερήσει την αποκατάσταση.
6. Το γεγονός ότι τα κράτη που υπέγραψαν τις Διεθνείς Συνθήκες του Ρίο και του Γιοχάνεσμπουργκ , μεταξύ
των οποίων και η Ελλάδα, οφείλουν, προκειμένου να είναι συνεπή προς τις διεθνείς τους υποχρεώσεις, να
εγγυώνται τόσο με τη νομοθεσία τους, όσο και με την ετοιμότητα του διοικητικού τους μηχανισμού ότι είναι
σε θέση ανά πάσα στιγμή να εξουδετερώσουν κάθε περιβαλλοντικό κίνδυνο και μάλιστα πρόκειται για
υποχρέωση ευθεία, πρωτογενή και ανεξάρτητη από τυχόν παράλληλες ευθύνες τρίτων, δεδομένου ότι η
περιβαλλοντική τάξη αποτελεί ύψιστο δημόσιο αγαθό.
7. Το γεγονός ότι, εάν ο κύριος του ναυαγίου δε συμμορφωθεί με τις απορρέουσες από το νόμο
υποχρεώσεις του, το κατά περίπτωση αρμόδιο νομικό πρόσωπο του δημόσιου τομέα μεθίσταται εκ του
νόμου σε θέση εντολοδόχου του κυρίου και όχι απλώς δύναται αλλά υποχρεούται να εκτελέσει το ίδιο τις
ενέργειες ανελκύσεως με ευθύνη και δαπάνες του κυρίου, οι οποίες καταλογίζονται και εισπράττονται
σύμφωνα με τις διατάξεις περί είσπραξης δημοσίων εσόδων.
8. Το γεγονός ότι με τη θέση σε ισχύ του ν. 2881/2001 ο νομοθέτης, έχοντας πλήρη επίγνωση του γεγονότος
ότι οι πλοιοκτήτες και τα λοιπά συνυπεύθυνα πρόσωπα κατά κανόνα καθυστερούν ή για διάφορους λόγους
αρνούνται να προβούν στην ανέλκυση των ναυαγίων, ιδίως όταν αυτή δεν είναι οικονομικώς συμφέρουσα
γι΄αυτούς, θεσπίζει χάριν του δημοσίου συμφέροντος ένα πλήρες σύστημα υποκατάστασης του δημοσίου
στη θέση αυτών με την ιδιότητα του εντολοδόχου τους.
9. Το γεγονός ότι η άσκηση των αρμοδιοτήτων του ν. 2881/2001 συνιστά άσκηση δημόσιας εξουσίας, η
οποία ανήκει μάλιστα στον πυρήνα των κρατικών αρμοδιοτήτων, εφόσον συνδέεται άμεσα με την
προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος και κατά συνέπεια προϋποθέτει την ενεργοποίηση φορέα
δημόσιας εξουσίας, δυνάμει της οποίας δύναται να εκδίδει εκτελεστές διοικητικές πράξεις, οι οποίες
δεσμεύουν μονομερώς εκείνους προς τους οποίους απευθύνονται, υπόκεινται δε στον έλεγχο του
Συμβουλίου της Επικρατείας. Περαιτέρω, πρέπει να πρόκειται για υπηρεσία ενταγμένη στην ιεραρχία του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ώστε οι πράξεις και παραλείψεις να υπόκεινται στον
ιεραρχικό έλεγχο της ηγεσίας του Υπουργείου.
3
10. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις του ν. 2881/2001, ερμηνευόμενες σε συνδυασμό με την εισηγητική
έκθεση του νόμου και σε συμφωνία με το άρθρο 24 του Συντάγματος και τις ειδικότερες αρχές της
προλήψεως και αποκαταστάσεως, προκύπτει ότι σε περίπτωση ναυαγίου ο κανόνας είναι η εντός της ρητώς
καθοριζόμενης προθεσμίας ανέλκυση και απομάκρυνση αυτού από το θαλάσσιο περιβάλλον από τον ίδιο
τον κύριο του ναυαγίου ή, σε περίπτωση μη συμμορφώσεώς του, από τον αρμόδιο δημόσιο φορέα, μόνον
δε κατ’ εξαίρεση, αν επιβάλλεται από τις περιστάσεις, είναι δυνατόν να επιτραπεί η μετατόπιση ή
καταστροφή του ναυαγίου. Ως εκ τούτου, δεν απαιτείται ειδική αιτιολόγηση όσον αφορά στον
επαπειλούμενο από την ύπαρξη του ναυαγίου κίνδυνο προσβολής του περιβάλλοντος ή στην παρεμπόδιση
της ελεύθερης και ασφαλούς ναυσιπλοΐας, αλλά ούτε και ως προς την επιβολή του μέτρου της ανέλκυσης
ολόκληρου του ναυαγίου, αφού το μέτρο αυτό είναι το πλέον κατάλληλο για την απάλειψη κάθε δυσμενούς
συνέπειας από την ύπαρξη του ναυαγίου, διότι με αυτό επιτυγχάνεται η αποκατάσταση, κατά το δυνατόν,
του θαλασσίου περιβάλλοντος στην προτέρα του ναυαγίου κατάσταση. Μόνον στις περιπτώσεις που λόγω
ειδικών συνθηκών είναι αδύνατη ή ιδιαίτερα δυσχερής η ανέλκυση δύναται να διατάσσονται άλλα μέτρα
(εξουδετέρωση, καταστροφή, διάλυση). Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται ειδική αιτιολόγηση,
επιστημονικά τεκμηριωμένη, τόσο ως προς τους λόγους που καθιστούν αδύνατη ή ιδιαιτέρως δυσχερή την
ανέλκυση –οι οποίοι, πάντως, δεν μπορεί να είναι οικονομικοί–, όσο και ως προς την πρόκριση των μέτρων
που διατάσσονται. Εξ άλλου, η υποχρέωση του κυρίου του ναυαγίου να προβεί στην ανέλκυση και
απομάκρυνσή του εντός της καθορισθείσης προθεσμίας και, σε περίπτωση μη συμμόρφωσής του, να
καταβάλει τις σχετικές δαπάνες στις οποίες υπεβλήθη ο αρμόδιος δημόσιος φορέας, είναι αντικειμενική και
δεν εξαρτάται από τις συνθήκες ή την τυχόν υπαιτιότητα του κυρίου του πλοίου ή των προστηθέντων του
στην πρόκληση του ναυαγίου.
11. Το γεγονός ότι συνιστά ανεπίτρεπτη επιβάρυνση του κοινωνικού συνόλου η de facto μετακύλιση στο
Κράτος του υπέρογκου κόστους των δαπανών που σχετίζονται με την ανέλκυση ενός ναυαγίου, λόγω της
άρνησης του υπόχρεου να τις αναλάβει, έστω και αν μετά την πάροδο μακρού χρόνου και τη λήψη
δικαστικών και διοικητικών μέτρων καταναγκασμού ικανοποιηθούν τελικώς οι σχετικές απαιτήσεις του
Δημοσίου.
12. Το γεγονός ότι στην προκειμένη περίπτωση: α)το εν θέματι ναυάγιο, ευρισκόμενο σε περιοχή που χρήζει
ιδιαίτερης κρατικής προστασίας, φαίνεται να αποτελεί ενεργό εστία ρύπανσης για τον περίκλειστο κόλπο
της Καλντέρας της νήσου Θήρας, καθόσον καθημερινά απελευθερώνει ρύπους στο περιβάλλον αφενός από
πετρελαιοειδή, αφετέρου από τη θαλάσσια διάβρωση που προκαλείται στο σκελετό και τον εν γένει
εξοπλισμό που διέθετε, β)απειλείται μεγαλύτερη οικολογική υποβάθμιση του θαλασσίου περιβάλλοντος
στο μέλλον λόγω της προϊούσας διάβρωσής του, γ)το βυθισμένο πλοίο έχει ιδιαίτερα μεγάλες διαστάσεις.
13. Το γεγονός ότι στην προκειμένη περίπτωση, υπό το πρίσμα της αρχής της προφύλαξης πρέπει να
ληφθούν ιδιαιτέρως υπόψιν οι απώτερες επιπτώσεις του ναυαγίου στο περιβάλλον και ειδικότερα η
συνεχιζόμενη διαρροή υπολειμμάτων πετρελαιοειδών, η ανίχνευση κατά τρόπο συστηματικό σημαντικών
ποσοτήτων βαρέων μετάλλων και η απελευθέρωση στη θάλασσα ρυπαντικών φορτίων εξαιτίας της
διάβρωσης του πλοίου.
14. Το γεγονός ότι στην προκειμένη περίπτωση τυγχάνει εφαρμοστέος ο Νόμος 855 της 23/23.12.1978, με
τον οποίο κυρώθηκε η “υπογραφείσα εις Βαρκελώνην το 1976 Διεθνής Συμβάση “περί προστασίας της
Μεσογείου Θαλάσσης εκ της ρυπάνσεως” μετά του συνημμένου εις αυτήν Παραρτήματος, ως και των
Πρωτοκόλλων αυτής “περί προλήψεως ρυπάνσεως της Μεσογείου Θαλάσσης εκ της απορρίψεως ουσιών εκ
των πλοίων και αεροσκαφών”, και “περί συνεργασίας διά την καταπολέμησιν ρυπάνσεως της Μεσογείου
Θαλάσσης εκ πετρελαίου και άλλων επιβλαβών ουσιών” μετά των συνημμένων εις αυτά Παραρτημάτων. (Α’
235), καθώς και το Πρωτόκολλο για την προστασία της Μεσογείου Θάλασσας από τη ρύπανση από χερσαίες
πηγές και δραστηριότητες, το οποίο κυρώθηκε με το ν. 3022/2002.
15. Το γεγονός ότι με την με αριθμό 293,294,364,372,373,421,433,481/2015 απόφαση του Τριμελούς
Εφετείου Πλημμελημάτων Πειραιά έγινε δεκτό ότι «Το επίδικο ναυάγιο εξακολουθεί ως και σήμερα να
αποτελεί ενεργό εστία ρύπανσης, καθόσον συνεχίζει καθημερινά να απελευθερώνει ρίπους στο περιβάλλον
αφενός από πετρελαιοειδή…….αφετέρου δε από τον σκελετό, αλλά και τον εν γένει εξοπλισμό του Κ/Ζ SEA
DIAMOND, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη την προϊούσα διάβρωση του πλοίου. Πάντα έτσι τ’ ανωτέρω
στοιχειοθετούν σοβαρή θαλάσσια ρύπανση.». Το ανωτέρω αιτιολογικό επιβεβαιώθηκε πλήρως με την με
αριθμό 515/2016 απόφαση του Αρείου Πάγου.
4
16. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την με ημερομηνία 7-6-2016 έκθεση του Πολυτεχνείου Κρήτης “Το ναυάγιο
του «Sea Diamond» αποτελεί μία σημαντική περιβαλλοντική απειλή για το θαλάσσιο περιβάλλον της
Καλντέρας της Σαντορίνης. Η απειλή αυτή, υπό συνθήκες, δύναται να οδηγήσει σε οικολογική καταστροφή.
Τα αποτελέσματα των δειγματοληπτικών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν στη θαλάσσια στήλη, στα
ιζήματα της περιοχής, αλλά και στους βενθικούς βρώσιμους ιστούς που αλιεύθηκαν από τη γειτνιάζουσα
περιοχή του ναυαγίου, σε συνδυασμό με όλες τις παρατηρήσεις από το πεδίο όλο αυτό το διάστημα της
μελέτης, καταδεικνύουν την άμεση ανάγκη λήψης μέτρων με σκοπό τη συνεχή παρακολούθηση, τον ακριβή
έλεγχο του επιπέδου ρύπανσης της περιοχής και τελικά την όσο το δυνατό πιο σύντομα απομάκρυνση του
κουφαριού του πλοίου από την Καλντέρα.”
17. Το με στοιχεία 2261.3/1885/17 έγγραφο Λιμεναρχείου Θήρας από το οποίο συνάγεται ότι για το εν
λόγω ναυάγιο έχουν εκδοθεί:
α. 609 αποφάσεις επιβολής προστίμου για παράλειψη απάντλησης πετρελαιοειδών συνολικού ύψους
5.361.000,00 ΕΥΡΩ
β. 11 αποφάσεις επιβολής προστίμου για μη διενέργεια δειγματοληψιών, καταγραφή και συνεχή
παρακολούθηση βραχυ-μεσοπρόθεσμων συνεπειών στη θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα της ευρύτερης
περιοχής του ναυαγίου συνολικού ύψους 96.844,00 ΕΥΡΩ
γ. 1 απόφαση επιβολής προστίμου για παράλειψη ανέλκυσης ύψους 29.300,00 ΕΥΡΩ
δ. 1 υπουργική απόφαση επιβολής προστίμου 1.173.881,14 ΕΥΡΩ
ε. 1 πράξη Λιμενάρχη Θήρας επιβολής προστίμου ύψους 1.576.433,45 ΕΥΡΩ.
18. Το γεγονός ότι δυνάμει των με αριθμό 51/2017 και 373/2018 αποφάσεων του Τριμελούς Εφετείου
Πειραιά εκπονήθηκε από τους δικαστικούς πραγματογνώμονες Ευστράτιο Καλογήρου και Στέφανο
Γιακουμάτο η με ημερομηνία 2/8/2019 έκθεση πραγματογνωμοσύνης, τα συμπεράσματα της οποίας έχουν
ως εξής: “Το βυθισθέν Κ/Ζ SEA DIAMOND αποτελεί εστία εκπομπής ρυπογόνων και επιβλαβών ουσιών, τόσο
για το ανθρώπινο, όσο και για το φυσικό περιβάλλον, σύμφωνα με τα μέχρι τούδε συλλεγέντα στοιχεία,
όπως έχουν διεξοδικώς αναλυθεί στο γενικό και ειδικό θεωρητικό μέρος, το οποίο βασίζεται στην ελληνική
και στην ξενόγλωσση διεθνή βιβλιογραφία, η οποία παρατίθεται στο τέλος της παρούσας τεχνικής έκθεσης
πραγματογνωμοσύνης. Οι κύριοι ρυπαντές είναι τα τοξικά και επικίνδυνα βαρέα μέταλλα:…Οι τελευταίες
δειγματοληψίες κατέγραψαν σοβαρές υπερβάσεις πετρελαιοειδών διαφόρων κλασμάτων καθώς και
αρωματικών υδρογονανθράκων…Ειδικά στα σημεία εγγύς του ναυαγίου τα επίπεδα βαθμού ρύπανσης ήταν
πολύ υψηλά…Η αντιμετώπιση των διεξοδικώς αναφερόμενων στην ενότητα Η.1 επιβλαβών εκπομπών (τόσο
για τον άνθρωπο, όσο και για το φυσικό περιβάλλον) του βυθισθέντος πλοίου είναι εφικτή με τις παρακάτω
επιστημονικές μεθόδους: Ως βέλτιστη λύση (από περιβαλλοντικής απόψεως) προκρίνεται η ολική
ανέλκυση του σκάφους. Η τελευταία κατόπτευση του ναυαγίου (Ιούλιος 2019) μέσω της χρήσης του ROV
της εταιρείας Planet Blue κατέδειξε ότι το ναυάγιο του Sea Diamond ευρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση
γεγονός το οποίο ενισχύει την ως άνω αναφερόμενη επιλογή…Η επιβάρυνση που έχει επιφέρει το
ναυάγιο στην περιοχή είναι σαφής και ο μοναδικός τρόπος αποτροπής της είναι η οριστική απομάκρυνσή
του. Κάθε άλλη καθυστέρηση ή ενέργεια θα έχει ως αποτέλεσμα την οικολογική και όχι μόνο καταστροφή
της Καλντέρας. Από την πολιτεία θα πρέπει να απαιτηθεί η εφαρμογή του άρθρου 24 του Συντάγματος για
την αποκατάσταση της βλάβης του θαλασσίου περιβάλλοντος και την προστασία της υγείας των πολιτών…”.
19. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προξενείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
δεδομένου ότι τα υπόχρεα κατά το α. 2 ν. 2881/2001 πρόσωπα υποχρεούνται να προκαταβάλουν το σύνολο
των δαπανών για την ανέλκυση του εν λόγω ναυαγίου.
Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε
1. Την 20/1/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες
προσφορές για την ανέλκυση, απομάκρυνση εκτός Όρμου Αθηνιού Θήρας και νόμιμη τελική διάθεση
ναυαγίου Κ.Ζ SEA DIAMOND προϋπολογιζόμενης δαπάνης 350.000.000,00 ΕΥΡΩ μη περιλαμβανομένου
ΦΠΑ 24% και συνολικά 434.000.000,00 ΕΥΡΩ περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24% . Στο διαγωνισμό γίνονται
δεκτές προσφορές για το σύνολο των εργασιών που αναφέρονται στο άρθρο 13 της παρούσας. Η
γνωστοποίηση της σχετικής διακήρυξης γίνεται με μέριμνα της Υπηρεσίας μας, σύμφωνα με τους κανόνες
5
δημοσιότητας, που ορίζονται στο άρθρο 1 της ΥΑ 2123/35/01 (ΦΕΚ 1438 Β΄) και στα άρθρα 2 και 3 Ν.
3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄).
Η δαπάνη για τη δημοσίευση της διακήρυξης, όσες φορές απαιτηθεί και για κάθε περίπτωση επανάληψης
του διαγωνισμού, βαρύνει συνολικά τον τελικό μειοδότη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μάθουν τους
όρους του διαγωνισμού από την ιστοσελίδα της Δημόσιας Αρχής Λιμένων (ppa.gov.gr) και να παραλάβουν
τη διακήρυξη κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 08.00 – 15.00 από τα γραφεία της Δημόσιας
Αρχής Λιμένων (κτήριο Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, γρ. 332). Όλα τα έγγραφα που
απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και κάθε άλλη διαδικασία που αφορά στο διαγωνισμό και
τη συμμετοχή σε αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 21/1/2020, ημέρα Tρίτη, ώρα 1200 πμ στο γραφείο 332 του
κτηρίου Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
2. Η προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα δικαιολογητικά και την εγγυητική επιστολή
συμμετοχής, όπως ακριβώς καθορίζεται στην με αριθμό 11/2019 Διακήρυξη.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Τον καταλογισμό του συνόλου της δαπάνης στα υπόχρεα κατά το α. 2 ν. 2881/2001 πρόσωπα, τα οποία
υποχρεούνται να την προκαταβάλουν
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΑΛ
Δημοσθένης Π. Μπακόπουλος

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *