ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΔΑΠΑΝΗ 2,8 ΕΚ ΕΥΡΩ

ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΘΗΡΑΣ

 

 

 

 

 

“Ο Δήμος Θήρας προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΗΡΑΣ» με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ «195548», προϋπολογισμού 2.800.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατασκευή δημοσίων έργων στις κατηγορίες ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.

Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την 21η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ.    

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 23η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων εκατόν εξήντα ευρώ (45.160,00€), έχει ισχύ τουλάχιστον 30 ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος προσφοράς, ήτοι έως τη 22η Ιουνίου 2024, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

Η συνολική διάρκεια εκτέλεσης του έργου ορίζεται στους δεκαοκτώ (18) μήνες. Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης μέσα από το έργο «Sub 2 – 16631_Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας», που είναι ενταγμένο στον Άξονα 4.6 «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας» στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Next Generation EU. (Απόφαση Ένταξης υπ’ αρίθμ. Πρωτ. 89519/23.12.2022 (ΑΔΑ: 6ΣΩΣ46ΜΤΛ6-ΦΘΡ) Υπουργείου Εσωτερικών/Γενική Δνση Οικονομικών, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής/ Δνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής/Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και ΠΔΕ με θέμα : « Ένταξη Έργων Δήμων της Χώρας στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας» της Δράσης 16631 «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο»   η οποία χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.)

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στον διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής, www.thira.gr. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Ανάγνου Αγνή στο τηλ. 22863-60160 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς και στο email: ty@thira.gov.gr

Οι όροι της Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’αρίθμ. 296/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θήρας (ΑΔΑ:60ΑΞΩΡΝ-Ω0Δ). Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής του Δήμου Θήρας”.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *