Ετικέτα: δίμηνες συμβάσεις

ΠΡΟΣΛΗΨΗ 12 ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΔΙΜΗΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ       Ο Δήμος Θήρας, μετά την υπ΄ αριθμόν 190/2016 Απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου με θέμα «Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού #31.000#€ για κάλυψη δράσεων πυροστασίας – Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού» (ΑΔΑ:7ΣΑΖΩΡΝ-Σ7Ι) και την υπ’ αριθμόν 56263/5.8.2016 (ΑΔΑ: Ω9ΟΘΟΡ1Ι-Λ5Μ) εγκριτική απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, ανακοινώνει...

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΗΡΑΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΗΡΑΣ

«ΑΡΧΙΣΑΝ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ» ΜΕ ΤΟΥΣ 2ΜΗΝΙΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ   Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θήρας, έχοντας υπόψη τις  διατάξεις του άρθρου 67 «Σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου» του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 96 «Τόπος Συνεδρίασης, Απαρτία και λήψη...