ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΠΕ/ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΗΡΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

   “Ο Δήμαρχος Θήρας γνωστοποιεί ότι προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη ενός (1) Ειδικού ή Επιστημονικού Συνεργάτη ΠΕ/ΤΕ Μηχανολόγου Μηχανικού (ΑΔΑ: 6ΚΚΒΩΡΝ-5ΛΤ), βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 213 του Ν. 4555/18.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες και να υποβάλλουν αιτήσεις στο Γραφείο Δημάρχου Θήρας (τηλ. 226360101/110/183) από Πέμπτη 18/10/2018 έως και Δευτέρα 29/10/2018 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Επιπλέον οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:

1. Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) (άρθρο 12 Ν.3584/2007).

2.Να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού (21ο έτος, άρθρο 13 του Ν. 3584/2007).

3.Να είναι υγιείς (άρθρο 14 του Ν.3584/2007).

4.Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 15 του Ν. 3584/2007).

5.Να μην έχουν ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 16 του Ν. 3584/2007.)

6.Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 του Ν. 3584/2007).

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν με την αίτησή τους:

1. Βιογραφικό σημείωμα.

2.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας.

3.Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού της ημεδαπής ή ισότιµο πτυχίο ή δίπλωµα της αλλοδαπής.

4.Αποδεικτικά Επαγγελματικής εμπειρίας (τουλάχιστον διετίας) σε θέματα μηχανολογικής μελέτης, επίβλεψης και κατασκευής εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.

5.Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 ότι σε περίπτωση επιλογής τους, θα προσκομίσουν όλα τα προβλεπόμενα από την παρ.3.του άρθρου 163 του Ν.3584/07 έγγραφα που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών και τυπικών προσόντων διορισμού (σύμφωνα με τα άρθρα 11-17) του ανωτέρω νόμου”.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *