ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ

 

 

 

“Ο Δήμος Θήρας διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια και Τοποθέτηση Αθλητικού Υλικού σε Δημοτικά Γήπεδα Καλαθοσφαίρισης» με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 69.886,40 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Επιπλέον απαιτείται εγγύηση συμμετοχής το ύψος της οποίας ορίζεται σε 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, ήτοι χίλια εκατόν είκοσι επτά ευρώ (1.127€)

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Θήρας την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα παραλαβής προσφορών 09:00 π.μ με ώρα λήξης 09:30 π.μ, ενώπιον των αρμοδίων γνωμοδοτικών οργάνων (επιτροπή διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Θήρας, στα τηλέφωνα 2286360191/187, (αρμόδιοι υπάλληλοι κ. Ζαμπέλα Φύτρου και κ. Ευάγγελος Βαμβακούσης) και στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση https://goo.gl/CS32M9”.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *