ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ

 

 

 

 

 

“Ο Δήμος Θήρας διακηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Πέμπτη 13η Ιουλίου 2023 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Θήρας στα Φηρά Θήρας από τις 10:00 πμ έως τις 11:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών η οποία έχει οριστεί με την υπ’ αριθ.  3/2023 απόφαση του Δ.Σ.

Σε περίπτωση που η παραπάνω δημοπρασία αποβεί άκαρπη για οποιοδήποτε λόγο θα επαναληφθεί την 14η Ιουλίου 2023, από τις 10:00 π.μ. έως τις 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Θήρας στα Φηρά Θήρας.

Η διάρκεια της εκμίσθωσης θα είναι τριετής και ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως την 31/12/2025.

Οι χώροι παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας, η τιμή εκκίνησης για τα για καθέναν από αυτούς καθώς και το ποσό της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

 

 

Α/ Α

 

Δήµος

 

        Θέση

 

Έκταση

Τιµή ανά τ.µ. (χρήση

οµπρελοξαπλ.)

Τιμή εκκίνησης μίσθωσης ανά έτος (Σε χρήση θαλάσσια μέσα αναψυχής έκπτωση 20% σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 4165/20-05-2016)   ΧρήσηΠοσό εγγυητικής επιστολής (10% επί της τιμής εκκίνησης για την τριετία)
1ΘήραςΚαµάρι θέση 1 (Μεταξύ επιχ/σεων Dolphins και Prince)4042[(40*42)+3.500)*0,8] = 4.144Θαλάσσια μέσα αναψυχής 

 

1.234,20

2ΘήραςΚαμάρι Αβίς7042[(70*42)+3.500)*0,8] = 5.152Θαλάσσια μέσα αναψυχής 

1.545,60

3Θήρας 

Έξω Γιαλός

Καρτεράδου Θήρας (150 µέτρα βόρεια από το εργοστάσιο τοµατοπολτού

¨Santo¨)

 

92,4821[(92,48*21)+2.500)* 0,8]= 3.553,66Θαλάσσια μέσα αναψυχής 

 

 

 

1.066,10

 

 

 

Οι ανωτέρω τιμές επιβαρύνονται και με 3,6% (χαρτόσημο και ΟΓΑ)

 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

 

Για να γίνει δεκτός κάποιος στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας:

 1. Αίτηση συμμετοχής
 2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας αν είναι φυσικό πρόσωπο ή διαβατήριο αν πρόκειται για αλλοδαπούς.
 3. Αντίγραφο επικυρωμένο της άδειας παραμονής για αλλοδαπούς εκτός των χωρών της Ε.Ε ή άδεια παραμονής εάν έχουν ιθαγένεια κράτους μέλους της Ε.Ε
 4. Νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο όταν πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου φυσικού προσώπου
 5. Υπεύθυνη δήλωση που θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη τους όρους διακήρυξης της δημοπρασίας και της υπ’ αριθ. 38609 ΕΞ 2023/23 (ΦΕΚ 1432 Β/10-3-2023) ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπως επίσης σε περίπτωση χρήσης του χώρου αιγιαλού/παραλίας για θαλάσσια μέσα αναψυχής (σε υποδεικνυόμενες από την παρούσα διακήρυξη θέσεις) προσκομίζεται: είτε άδεια εκμίσθωσης Θ.Μ.Α από την αρμόδια Λιμενική αρχή είτε: (α) αντίγραφο της αίτησης χορήγησης άδειας Θ.Μ.Α. προς την αρμόδια Λιμενική αρχή και (β) το πρακτικό της Επιτροπής του αρ.35 του Γ.Κ.Λ20 (ΦΕΚ 1929/Β/18), με θετική εισήγηση.
 6. Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής του συμμετέχοντος (εξίσου και για τους υπόλοιπους εταίρους, αν είναι εταιρεία) και του εγγυητή του. Στην περίπτωση που στην Δημοπρασία συμμετέχει προσωπική εταιρεία οι βεβαιώσεις που αναφέρονται πρέπει να υποβληθούν χωριστά από κάθε ομόρρυθμο εταίρο και επί Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. από τους νόμιμους εκπροσώπους τους και με κατάθεση των καταστατικών των εταιρικών τους. Εφόσον, συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα που ενεργούν «Εν Κοινοπραξία» όλα αυτά ευθύνονται «αλληλέγγυα και εις ολόκληρο». Τυχόν δε αντίθετη δήλωσή τους και μετά την προσφορά τους είναι απαράδεκτη.
 7. Φορολογική ενημερότητα περί μη οφειλής του συμμετέχοντος (εξίσου και για τους υπόλοιπους εταίρους, αν είναι εταιρεία) και του εγγυητή του
 8. Βεβαίωση μη οφειλής από την ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δ.ΘΗΡΑΣ (ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε.).
 9. Γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή (συμμετοχής) αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακατάθεσης σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, και για το σύνολο των τριών ετών, όπως αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα.

Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή (συμμετοχής) αντικαθίσταται μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη(καλής εκτέλεσης), ανερχόμενη στο ένα δέκατο (1/10) επί του επιτευχθέντος μισθώματος, η οποία θα επιστραφεί μετά τη λήξη της σύμβασης, την ολοσχερή πληρωμή του μίσθιου και την εκπλήρωση κάθε υποχρέωσης από τον μισθωτή, και για το σύνολο των τριών ετών.

 

 1. Προκειμένου για νομικά πρόσωπα:
 • Γενικό Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Επιμελητήριο
 • Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από το αρμόδιο Επιμελητήριο και
 • Πιστοποιητικό Πτώχευσης ή μη από το αρμόδιο Πρωτοδικείο
 1. Άδεια λειτουργίας / γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, κατά περίπτωση (Όσοι εκ των συμμετεχόντων δεν προσκομίσουν το ανωτέρω έγγραφο τη μέρα της δημοπρασίας, θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ότι θα το προσκομίσουν με την υπογραφή της σύμβασης).
 2. Έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. επιχείρησης υπαγόμενης στις επιτρεπτές από τις διατάξεις του άρθρου13 του ν. 2971/2001, όπως κάθε φορά ισχύει, χρήσεις, προκειμένου να του επιτραπεί παραχώρηση των χώρων του άρθρου 1 της παρούσας (Όσοι εκ των συμμετεχόντων δεν προσκομίσουν το ανωτέρω έγγραφο τη μέρα της δημοπρασίας, θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ότι θα το προσκομίσουν με την υπογραφή της σύμβασης)

Πληροφορίες για την δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο Περιουσίας του Δήμου, εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλέφωνο: 22863-60143,

e-mail: anastasia.parastatidou@thira.gov.gr.

 

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση”.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *