ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ ΑΛΛΑ ΛΙΓΟ ΓΡΟΙΚΑΣ

ΜΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΘΥΜΙΖΕΙ…ΑΣ ΤΟ, ΤΙΠΟΤΑ

 

 

 

Φωτό: Σταύρος Κουταλίδης

“Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 28/2018 συνεδρίασης της Οικον. Επιτροπής Δ. Θήρας. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ: 186/2018 Α.ΕΗΔ ΘΕΜΑ 1 ο : « Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 61/2018 απόφασης Ειρηνοδικείου Θήρας».

Στα Φηρά και στο Δημοτικό Κατάστημα Θήρας σήμερα στις 18 Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Θήρας, κατόπιν της υπ’ αριθ. 12464/14-12-2018 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου, που επιδόθηκε αυθημερόν σε καθένα από τα μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 & 75 του Ν.3852/2010. Άρχισε η Συνεδρίαση αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τέσσερα (4), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Καφούρος Μάρκος Πρόεδρος 1. Μπελλώνια Ρούλα 2. Χλωρίδης Αριστείδης 3. Δαρζέντας Ανάργυρος 4. Νομικός Ευάγγελος 2. Σιγάλας Αντώνιος 3. Κίτσου Σοφία Αν και κλήθηκαν κανονικά Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου Βάλβη Νικολέττα , για την τήρηση των πρακτικών. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Τέθηκαν εκτός ημερήσιας Διάταξης τέσσερα(4) θέματα, τα οποία αποφασίσθηκε ομόφωνα να συζητηθούν πριν την συζήτηση των θεμάτων αυτής και τα οποία είναι τα εξής:

α) «Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 61/2018 απόφασης Ειρηνοδικείου Θήρας».

β) «Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ΔΕΔΔΗΕ που αφορά στην υπογειοποίηση αγωγών ρεύματος στην περιοχή Παλαιά Ορυχεία Οίας».

γ) «Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ΔΕΔΔΗΕ που αφορά στην επαύξηση ισχύος της παροχής με αριθμό 5-50800911-01 στο Δημοτικό Σχολείο Μεσσαριά Θήρας». δ) « Έγκριση 2 ου πρακτικού επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας ειδών καθαριότητας , ευπρεπισμού και ειδών υγιεινής για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Θήρας και των Νομικών του Προσώπων». Κατόπιν ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών τα παρακάτω:

Με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 ορίζονται τα εξής: «Ο Πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, είναι τα αναγραφόμενα στην υπ’ αριθ. 12464/14-12-2018 πρόσκληση.

Εν τω μεταξύ έχει προκύψει ένα ακόμη θέμα, το οποίο θεωρείται κατεπείγον και αφορά στην «Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 61/2018 Aπόφασης του Ειρηνοδικείου Θήρας». Με βάση τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, την εισήγηση του Προέδρου, την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 και το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα για λόγους προθεσμίας ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Την συζήτηση του 1ου θέματος ΕΗΔ το οποίο είναι το εξής: «Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 61/2018 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Θήρας ».

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών τα παρακάτω: Το άρθρο 72 εδ. ιδ, του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 παρ. 5 του ν. 4071/2012 , στις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής αναφέρει ότι η Επιτροπή αυτή «αποφασίζει για τον δικαστικό συμβιβασμό και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση της δίκης, που έχουν αντικείμενο μέχρι του ποσού 30.000,00 ευρώ και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο που υπερβαίνει το παραπάνω ποσό».

Στο δήμο μας κοινοποιήθηκε η υπ’ αριθ. 61/2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου Θήρας, με την οποία καλείται να καταβάλλει στους είκοσι πέντε (25) υπαλλήλους του εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου το ποσό του κεφαλαίου με το νόμιμο τόκο που έχει επιδικασθεί στον καθένα (όπως αναλογεί στον καθένα και καθεμία ) και που αντιστοιχεί στα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και στα επιδόματα αδείας των ετών 2016 και 2017. Τα επιδόματα αυτά έχουν καταργηθεί με το Ν. 4093/2012 και η εν λόγω απόφαση έκρινε την κατάργησή τους αντισυνταγματική και ανίσχυρη.

Επίσης -είπε-κατατέθηκε και η υπ’ αριθ. 12373/13-12-2018 πρόταση συμβιβασμού των παραπάνω εργαζομένων για «συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς». Συγκεκριμένα η ανωτέρω πρόταση αναφέρει τα παρακάτω:

  1. Εν όψει της επωφελούς συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Θήρας θα πρέπει να πάρει άμεσα απόφαση με την οποία θα καταβάλλει στους είκοσι πέντε(25) εργαζόμενους το χρηματικό ποσό του κεφαλαίου και μόνο που έχει επιδικαστεί σε καθέναν με την παραπάνω απόφαση, αφού παραιτούνται της διεκδίκησης των τόκων από την ως άνω δικαστική απόφαση όπως αυτή ορίζει.
  2. 2. Στην περίπτωση αυτή ο «Δήμος Θήρας» θα παραιτηθεί από το δικαίωμα ασκήσεως έφεσης εναντίον της 61/2018 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Θήρας. Στην παραπάνω πρόταση σημειώνεται επίσης ότι υποβάλλεται προς το Δήμο Θήρας μετά και την θέση σε ισχύ του άρθρου 54 του νόμου 4447/2016 «Χωρικός σχεδιασμός –Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις», με το οποίο δίνεται πλέον το δικαίωμα στις δημοτικές αρχές να μην ασκήσουν ένδικα μέσα σε πρωτόδικες αποφάσεις, καθόσον το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 που επί λέξει ανέφερε: «Προκειμένου για μισθολογικές απαιτήσεις, κάθε μορφής, περιλαμβανομένων και των επιδομάτων, δεν είναι δυνατή η Παραίτηση από την άσκηση ενδίκων μέσων, ο δικαστικός ή εξώδικος συμβιβασμός και η κατάργηση δίκης, εκτός από τις περιπτώσεις που το νομικό ζήτημα έχει κριθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου» ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 54 του Ν.4447/2016 ΦΕΚ Α 241 και σύμφωνα με αυτό ουδεμία υποχρέωση υπάρχει πλέον από το ΝΠΔΔ «Δήμος Θήρας» στην άσκηση ενδίκου μέσου και για τις μισθολογικές απαιτήσεις μετά την θέση σε ισχύ του ως άνω Νόμου, χωρίς μάλιστα να υπάρχει περίπτωση οποιουδήποτε καταλογισμού για την μη άσκηση ενδίκου μέσου στον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού.
  3. Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών και το από 17.12.2018 έγγραφο του Δικηγόρου του Δήμου Θήρας κου Πάνου Σιμιτού, στο οποίο αναφέρει ότι η εν λόγω απόφαση δεν αντίκειται σε νομολογία ανώτατου δικαστηρίου της χώρας. Παράλληλα ζητεί από την Οικονομική Επιτροπή να ενημερωθεί αν θεωρεί σκόπιμο να ασκήσει έφεση κατά της ως άνω απόφαση και αν ναι να του χορηγηθεί σχετική εντολή. Η προθεσμία άσκησης –αναφέρει -λήγει στις 09.01.2019. Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου, το από 17.12.2018 έγγραφο του Δικηγόρου του Δήμου και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως εξακολουθεί να ισχύει μετά την ισχύ του άρθρου 54 του Ν. 4447/2016, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
  1. Εγκρίνει να μην ασκηθεί έφεση κατά της υπ’ αριθ. 61/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θήρας, με την οποία επιδικάστηκε να καταβληθεί στους είκοσι πέντε (25) υπαλλήλους του Δήμου Θήρας εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου το χρηματικό ποσό του κεφαλαίου με το νόμιμο τόκο όπως αναλογεί στον καθένα και που αντιστοιχεί στα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας των ετών 2016 και 2017.
  2. 2. Αποδέχεται την πρόταση των ανωτέρω εργαζομένων για συμβιβαστική επίλυση της παραπάνω διαφοράς καθόσον για το Δήμο Θήρας είναι πολύ ευνοϊκή ενόψει του εξοικονομούμενου ποσού , αφού θα καταβάλλει σ’ αυτούς μόνο το χρηματικό κεφάλαιο που έχει επιδικαστεί με την ως άνω δικαστική απόφαση και όχι τον τόκο . Η Παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 186 /2018. Για το σκοπό αυτό γράφηκε το Πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΧΛΩΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ”.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *