Ο ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ ΖΗΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ- ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ

 

 

“Ο Δήμος Θήρας προκηρύσσει Δημόσιο ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την υλοποίηση της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών Αρχιτέκτονα Μηχανικού για την υποστήριξη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Προγρ/μού & Πολεοδομικών Εφαρμογών Δήμου Θήρας», CPV 71356000-8.

«Παροχή υπηρεσιών Πολιτικού Μηχανικού για την υποστήριξη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Προγρ/μού & Πολεοδομικών Εφαρμογών Δήμου Θήρας», CPV 71356000-8.

«Παροχή υπηρεσιών Μηχανολόγου Μηχανικού για την υποστήριξη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Προγρ/μού & Πολεοδομικών Εφαρμογών Δήμου Θήρας», CPV 71356000-8.

Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός της υπηρεσίας (για κάθε συνεργάτη) ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (24.800,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%.

Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (24.800,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από τις 26/04/2017  στην ιστοσελίδα www.thira.gov.gr.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διακήρυξη της υπηρεσίας το αργότερο μέχρι την 30/05/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στο Πρωτόκολλο Δήμου Θήρας. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λογίζονται ως εκπρόθεσμες, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν το φάκελο προσφοράς τους, ιδιοχείρως με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού ή αποστέλλοντας τον ταχυδρομικά στο Πρωτοκόλλου του Δήμου Θήρας.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 30/05/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Θήρας από  τριμελή Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού”.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *