ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΛΙΓΟ ΦΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΧΤΗΚΕ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

 

 

 

 

Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό ύψους 248.000 ευρώ προκήρυξε ο Δήμος Θήρας για την προμήθεια εξοπλισμού σε παιδικές χαρές. Παρ’ ότι δεν διευκρινίζεται σε πόσες αφορά, το κονδύλι είναι σε πρώτη φάση αρκετά ικανοποιητικό.

 

 

 

 

 

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ

Ο Δήμος Θήρας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού, οργάνων, δαπέδων ασφαλείας και λοιπού αστικού εξοπλισμού σε παιδικές χαρές του Δήμου Θήρας με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 248.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr .

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 17/07/2017 και ώρα 10:00, ενώ η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 18/08/2017 και ώρα: 20:00.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: την 4η εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία προσφορών και ώρα 10:00, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, που ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000€).

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (προμηθευτές) πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό Σύστημα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr .

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Προμηθειών Δήμου Θήρας στα Φηρά, στο τηλέφωνο 2286360191 αρμόδια υπάλληλος Ζαμπέλα Φύτρου και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θήρας https://goo.gl/wtWu6m “.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *