ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

ΠΕΡΙΠΟΥ 270.000€ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ

 

“Ο Δήμαρχος Θήρας προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες
προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας ζωοτροφών,
προϋπολογισμού 267.976,80€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση – Υποτομέας ΟΤΑ.
Στοιχεία Επικοινωνίας:κ.Βαμβακούσης, Οδός:Φηρά, Ταχ.Κωδ.: 84700, Τηλ.:2286360187, Email:prom@thira.gov.gr, Ιστοσελίδα:www.thira.gov.gr
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη,
άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή
πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής
ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr)
του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : την προαναφερθείσα
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): http://www.thira.gov.gr. H ηλεκτρονική επικοινωνία
απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη,
πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στην
διεύθυνση (URL) : http://www.eprocurement.gov.gr.
3. Κωδικός CPV: 15700000-5
4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL422
5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια
ζωοτροφών για τη σίτιση των ιπποειδών τρίτης ηλικίας, τη σίτιση των αδέσποτων σκυλιών των
καταφυγίων, των γατιών και γενικά των ζώων που βρίσκονται ελεύθερα στις κοινότητες του
Δήμου Θήρας (σκυλιά, γατιά και στα λιμανάκια πάπιες και κύκνοι).
6. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
7. Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 24 μήνες.
8. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία
σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Για την έγκυρη συμμετοχή στη
διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ως εξής:
• Για την Ομάδα Α: Χόρτο-Πίτουρα-Καλαμπόκι ποσού 1.274,40 € (χίλια διακόσια
εβδομήντα τέσσερα ευρώ και σαράντα λεπτά).
• Για την Ομάδα Β: Γατοτροφή – Σκυλοτροφή ποσού 3.232,80 € (τριών χιλιάδων
διακοσίων τριάντα δύο ευρώ και ογδόντα λεπτών).
• Για τις Ομάδες Α και Β ποσού 4.507,20 € (τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων επτά ευρώ
και είκοσι λεπτών).

1
Χόρτο Ξερό
Σανό Κιλό 54.000 0,42 € 22.680,00 € 6% 1.360,80 € 24.040,80 €
2
Πίτουρα για Ιπποειδή Κιλό 75.600 0,40 € 30.240,00 € 6% 1.814,40 € 32.054,40 €
3
Καλαμπόκι (πάπιες) Κιλό 21.600 0,50 € 10.800,00 € 6% 648,00 € 11.448,00 €
Σύνολα Ομάδας Α 63.720,00 € 3.823,20 € 67.543,20 €

 

Ομάδα Β: Γατοτροφή – Σκυλοτροφή

Συνολική Αξία με ΦΠΑ
4 Γατοτροφή Κιλό 57.600 0,95 € 54.720,00 € 24% 13.132,80 € 67.852,80 €
5 Σκυλοτροφή Κιλό 86.400 0,90 € 77.760,00 € 24% 18.662,40 € 96.422,40 €
6 Σκυλοτροφή( για κουτάβια) Κιλό 21.600 1,35 € 29.160,00 € 24% 6.998,40 € 36.158,40 €
Σύνολα Ομάδας Β 161.640,00 € 38.793,60 € 200.433,60 €

 

10. Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα (Ομάδα Α, Ομάδα Β).
Παραλαβή προσφορών: Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η
Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 15:00. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο
μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν.4412/2016 και α/α Συστήματος: 173176. Μετά τη λήξη της παραλαβής
προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής
διαγωνισμού την τέταρτη (4η) εργάσιμη ημέρα και ώρα 10:00.
12. Χρόνος ισχύος προσφορών: Δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του
διαγωνισμού.

Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Θήρας. Η
δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 35.6699 σχετική πίστωση του τακτικού
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 με το ποσό των 33.497,10€ και τους υπό
κατάρτιση προϋπολογισμούς των ετών 2023 και 2024 με τα ποσά των 133.988,40€ και
100.491,30€ αντίστοιχα. “.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *