ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

 

 

 

“Ο Δήμαρχος Θήρας, διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την «προμήθεια  οικοδομικών υλικών, σκυροδέματος και ασφαλτικού υλικού για τις ανάγκες των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Θήρας έτους 2017» με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά ομάδα στο σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού της κάθε ομάδας,  Ομάδα 1: Οικοδομικά Υλικά, Ομάδα 2: Σκυρόδεμα, Ομάδα 3: Οικοδομικά Υλικά (Υπόβαση), Ομάδα 4: Ασφαλτικό Υλικό Α-245, Ομάδα 5: Ασφαλτικό Υλικό (Έτοιμο Ψυχρό Ασφαλτόμιγμα) και Ομάδα 6: Ασφαλτικό Υλικό Α-165.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 53.052,16 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2017 του Δήμου Θήρας στους Κ.Α.Ε. 30.6662.006, 30.6662.013 και 30.6662.014. Η χρηματοδότηση θα γίνει από ιδίους πόρους του Δήμου Θήρας.

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Θήρας, Φηρά Θήρας, Τ.Κ. 84700 τηλ: 2286360191/187, την Τετάρτη 03 Μαΐου 2017 και ώρα παραλαβής προσφορών 09:00 π.μ με ώρα λήξης 09:30 π.μ, ενώπιον των αρμοδίων γνωμοδοτικών οργάνων (επιτροπή διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Θήρας, στα τηλέφωνα 2286360191/187,  αρμόδιοι υπάλληλοι Ζαμπέλα Φύτρου και Ευάγγελος Βαμβακούσης) και στον διαδικτυακό τόπο http://www.thira.gov.gr στην ενότητα «Προκηρύξεις».

4.17PROC006082974 ΔΙΑΚ.&ΠΕΡ.ΔΙΑΚ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2017

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *