ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ

ΕΠΑΡΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΣΑΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

 

 

 

Αγαπητέ μου Δήμαρχε. Επειδή δυστυχώς το IQ μου, είναι χαμηλό, μπορείτε να μου εξηγήσετε πως για τα ίδια έργα δηλώθηκε αδυναμία εφαρμογής και ταυτόχρονη πανηγυρική ανακοίνωση;. Και συγνώμη έτσι;. Σας παραθέτω πάντως και το έγγραφο παραίτησης του πρώην -πλέον-Προέδρου, μήπως και με διαφωτίσετε. Για να διαφωτίσω και το Δικαστήριο, πως κάποιος (δείτε το έγγραφο στο τέλος), για να μην σας θυμίσω τον τετράκις απορριφθέντα προϋπολογισμό του συγκεκριμένου Δημοτικού Οργανισμού, αξιώνει αποζημίωση, αγνοώντας το δικαίωμα του λόγου, της σάτιρας, της κριτικής και τις πολλαπλές προσκλήσεις και τα μηδέποτε καταρριφθέντα ρεπορτάζ, να απαντήσει επί συγκεκριμένων θεμάτων.

Μάλλον ζω σε παράλληλο σύμπαν. Τι λέτε κ. Νικόλαε Αναστάσιε Ζώρζο. Να κλείσω θέση στο εγγύτερο ψυχιατρείο;.

  Μήπως στο υπερσύγχρονο Νοσοκομεία μας καλύτερα, μιας και κάποιοι “γεύτηκαν” τα ισχυρά και μυώδη επιχειρήματα του αποπεμφθέντος (μη γελιόμαστε) πρώην Προέδρου σας;. 

 

 

 

Απολογισμός πεπραγμένων από αναλήψεως της Διοίκησης του Δ.Λ.Τ. Θήρας, 5/12/2014 έως 13/11/2018

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ·ΔΕΥΤΕΡΑ, 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Σκοπός: Σκοπός του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας είναι η χρήση και εκμετάλλευση των λιμένων και λιμενικών ζωνών (χερσαίων και θαλασσίων) Θήρας και Θηρασίας και η διαχείριση των προβλημάτων και ζητημάτων που ανακύπτουν στις ζώνες αυτές, δηλαδή η συντήρηση και αναβάθμιση των υποδομών αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, εισπράττοντας για τον σκοπό αυτό θεσμοθετημένα έσοδα.

Περιοχές αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας Α) Λιμένας Αθηνιού Β) Λιμένας Φηρών Γ) Λιμένας Αμμουδίου Δ) Αλιευτικό Καταφύγιο Βλυχάδας Ε) Όρμος Αρμένης Στ) Λιμενική Ζώνη Μονολίθου Ζ) Λιμένα Όρμου Ρίβας Θηρασίας Η) Λιμένας Κόρφου Θηρασίας Θ) Προς εξομοίωση καταφύγια μικρών σκαφών Έξω Γυαλού Φηρών-Βουρβούλου-Πορί-Μαύρης Πέτρας, των οποίων η χρήση και εκμετάλλευση παραχωρήθηκε πρόσφατα από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θήρας.

Ναυάγιο Sea Diamond

Αναφορικά με το ναυάγιο και συνοψίζοντας τις ενέργειες του ΔΛΤ Θήρας από αναλήψεως των καθηκόντων μου, σημειώνω πως κατατέθηκαν οι απόψεις του ΔΛΤ Θήρας στο αρμόδιο δικαστήριο και αναμένονται οι αποφάσεις, κατατέθηκαν χρηματικοί κατάλογοι στη Δ.Ο.Υ. ΠΛΟΙΩΝ και η Πολιτεία υποχρεώθηκε στη συνδρομή της προκειμένου η άποψη του ΔΛΤ Θήρας να γίνει ισχυρή. Επισημαίνεται ότι το 2018 δημοσιεύθηκαν δυο προκηρύξεις για μελέτη και ανέλκυση του SEA DIAMOND, οι οποίες απέβησαν άγονες. Ήδη έχει αποσταλεί επιστολή στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καλώντας το να αναλάβει ευθύνες για την ανέλκυση του ναυαγίου από τον βυθό της καλντέρας.

Αναδιοργάνωση Οικονομικής και Διοικητικής Υπηρεσίας

Σήμερα το λογιστικό σύστημα είναι σε πλήρη εφαρμογή, οι υποχρεώσεις του ΔΛΤ εκτελούνται κανονικά, οι προϋπολογισμοί συντάσσονται και εκτελούνται σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς κανόνες, συντάχθηκαν ισολογισμοί για τα προηγούμενα 5 έτη και γίνεται κλείσιμο ταμείου ανά μήνα. Όλες οι δαπάνες δημοσιεύονται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και δαπάνες άνω των 5.000 ευρώ ελέγχονται από τον Επίτροπο. Με τον τρόπο αυτό το ΔΛΤ από παράδειγμα προς αποφυγή, έγινε πρότυπο διαχείρισης και αναγνωρίζεται και από τις υπερκείμενες ελέγχουσες υπηρεσίες. Επισημαίνεται ότι στα οικονομικά του Λιμενικού Ταμείου έγινε έλεγχος από ορκωτό λογιστή κατ’εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα για τα οικονομικά έτη 2010-2015 και αναμένεται το αποτέλεσμα του ελέγχου. Επίσης έχουν εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο οι απολογισμοί για τα οικονομικά έτη μέχρι το 2017.

Στον διοικητικό τομέα απαντάται το σύνολο της αλληλογραφίας και εντός των προθεσμιών, ακολουθούνται όλες οι νόμιμες διαδικασίες διαγωνιστικών διαδικασιών και συμβασιοποιήσεων και αντιμετωπίζονται οι εκκρεμείς δικαστικές διαφορές. Επίσης έχει κατατεθεί νέος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) που προβλέπει 14 άτομα για τη στελέχωση της Υπηρεσίας και αναμένεται η έγκρισή του από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

Εφαρμογή σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων πλοίων

Το ΔΛΤ Θήρας ως φορέας διαχείρισης και εκμετάλλευσης των λιμενικών εγκαταστάσεων νήσων Θήρας και Θηρασίας, με τη συνεργασία εξειδικευμένου γραφείου, συνέταξε Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων και έλαβε όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις. Με την εφαρμογή του από 21/8/2017 σταμάτησε η αυθαίρετη εναπόθεση αποβλήτων από τα πλοία που προσεγγίζουν τους λιμένες, αποδίδοντας για το σκοπό αυτό τα αντίστοιχα τέλη διαχείρισης.

Αποτέλεσμα της εφαρμογής του σχεδίου είναι η μείωση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος από παράνομες απορρίψεις επικίνδυνων και μη αποβλήτων, και η συμμόρφωση με τη διεθνή σύμβαση MARPOL (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships). Παράλληλα σταμάτησε και η επιβολή προστίμων από το Λιμεναρχείο Θήρας στο ΔΛΤ Θήρας.

Εφαρμογή κώδικα ασφαλείας ISPS (International Ship and Port Facility Security Code)

Το ΔΛΤ Θήρας έχοντας την αρμοδιότητα της ασφάλειας των λιμενικών εγκαταστάσεων στις οποίες γίνεται η από/επιβίβαση κρουαζιεροπλοίων, έχει δέσμια εφαρμογή κανόνων ασφαλείας, οι οποίοι περιγράφονται σε εμπιστευτικό σχέδιο, εγκεκριμένο από το Υπουργείο Ναυτιλίας. Για το σκοπό αυτό έχει ενταχθεί στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ν. Αιγαίου το έργο εξοπλισμού και υποδομών για το ISPS, προϋπολογισμού 630.000 ευρώ και ανατέθηκε μελέτη Σχεδίου Αντιμετώπισης Καταστάσεων Εκτάκτου Ανάγκης και Κανονισμού Λειτουργίας Λιμένος. Η διαγωνιστική διαδικασία ολοκληρώθηκε και έγινε ανάθεση για την τήρηση του σχεδίου. Επετεύχθηκε η έγκριση από το Υπ. Ναυτιλίας για την επιβολή τέλους 1 ευρώ/επιβάτη για την κάλυψη του κόστους εφαρμογής του ISPS. Επισημαίνεται ότι το σχέδιο έχει εγκριθεί με την υφιστάμενη κατάσταση του λιμένα Αθηνιού και Φηρών, η δε περίφραξη του αντίστοιχου χώρου έχει μελετηθεί ώστε να δημιουργήσει τη μικρότερη δυνατόν διατάραξη στη λειτουργία των λιμένων.

Εφαρμογή ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης κρουαζιέρας

Το 2018 ξεκίνησε πιλοτικά η εφαρμογή του συστήματος αφιξο-αναχωρήσεων κρουαζιεροπλοίων με σκοπό την αποσυμφόρηση των λιμενικών εγκαταστάσεων από την ταυτόχρονη και υπεράριθμη από/επιβίβαση επιβατών και την κατανομή της κρουαζιέρας σε όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Η συγκεκριμένη εφαρμογή έχει γίνει αποδεκτή από το Υπουργείο Ναυτιλίας και τις εταιρείες κρουαζιέρας αλλά και από άλλα λιμάνια που θέλουν να την υιοθετήσουν, καθώς είναι ηλεκτρονική γεγονός που την καθιστά πρότυπη.

Το 2019 ξεκινά η πλήρης εφαρμογή της ωστόσο ήδη υπάρχουν θετικά αποτελέσματα καθώς οι επιβάτες έχουν περισσότερο χρόνο να κινηθούν στην αγορά του νησιού, από το να περιμένουν με τις ώρες στην ουρά για το τελεφερίκ, καθώς γίνεται καλύτερη διασπορά των αφίξεων κρουαζιεροπλοίων στη διάρκεια της τουριστικής περιόδου.

Έγκριση πρότυπου πέργκολας για τους κοινόχρηστους χώρους αρμοδιότητας ΔΛΤ Θήρας

Το πρότυπο αυτό εκπληρώνει τις τεχνικές προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας, έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής και έχει αποσταλεί για έγκριση στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Επισημαίνεται ότι ήδη αντικαθίστανται πέργκολες στις λιμενικές ζώνες σύμφωνα με το νέο πρότυπο.

Τεχνικά έργα

Α. Έργα που ολοκληρώθηκαν με ίδιους πόρους

 • Ανακατασκευή κτηρίου σε αίθουσα αναμονής στο Αμμούδι, κόστους 126.000 ευρώ.
 • Αποκατάσταση βορείου κρηπιδώματος στο Αλιευτικό Καταφύγιο Βλυχάδας, κόστους 47.000 ευρώ και ολοκληρώνεται εντός των επομένων μηνών το συμπληρωματικό έργο για τα παρακείμενα 20μ, κόστους 23.000 ευρώ.
 • Επισκευή ανωδομής κρηπιδώματος Βλυχάδας, κόστους 18.000 ευρώ.
 • Επισκευή ανωδομής Αθηνιού στη θέση Ποσειδώνας, κόστους 47.000 ευρώ.
 • Επισκευή σπηλαιώσεων στις προβλήτες Κατσούνι, Φαναράκι, Ποσειδώνας κόστους 23.000 ευρώ.
 • Επισκευή σπηλαίωσης και σκάλας στη λιμενική ζώνη Μονολίθου, κόστους 5.000 ευρώ.
 • Επαναφορά λειτουργικού βάθους Αλιευτικού Βλυχάδας- Μονολίθου – Έξω Γιαλού Φηρών – Βουρβούλου – Πορίου – Μαύρης Πέτρας από το 2015 έως και σήμερα με συνολικό κόστος 500.000 ευρώ.
 • Αντικατάσταση προβολέων στους λιμένες Αθηνιού, Βλυχάδας, Ρίβας της τάξεως των 15.000 ευρώ.
 • Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων στον Έξω Γιαλό Φηρών της τάξεως των 15.550 ευρώ.
 • Αντικατάσταση Πίλαρ στο Αλιευτικό Καταφύγιο Βλυχάδας κόστους 60.000 ευρώ
 • Κατασκευή αντλιοστασίου στο Αλιευτικό Καταφύγιο Βλυχάδας της τάξεως των 4.000 ευρώ.
 • Αντικατάσταση ψυκτικών μηχανημάτων στην αίθουσα αναμονής του Αθηνιού της τάξεως των 10.000 ευρώ.
 • Αντικατάσταση καμερών ασφαλείας στο Αλιευτικό Καταφύγιο Βλυχάδος, Αθηνιού και παλαιού λιμένα Φηρών με κάμερες ασφαλείας ημέρας και νύχτας της τάξεως των 13.000 ευρώ.
 • Εκσυγχρονισμός των ηλεκτρονικών υπολογιστών σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, της τάξεως των 4.500 ευρώ.
 • Επισκευή Κέντρου Ελέγχου Ασφαλείας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΚΕΑΛΕ) στο παλιό λιμάνι Φηρών, κόστους 16.000 ευρώ.
 • Επισκευή τοιχίου στο παλιό λιμάνι Φηρών, κόστους 5.800 ευρώ.
 • Επισκευή ανωδομής στο λιμένα Αθηνιού στη θέση “Επικίνδυνα φορτία”, κόστους 100.000 ευρώ (σε εξέλιξη).

Β) Εγκεκριμένες μελέτες :

 • Επισκευή προβλήτας Αθηνιού, εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι, η μελέτη εκτέλεσης του έργου και είναι στο στάδιο συμβασιοποίησης με χρηματοδότηση του Υπ. Υποδομών.
 • Έγκριση μελέτης επισκευής προβλήτα επικίνδυνων φορτίων λιμένα Αθηνιού.
 • Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη “Λειτουργία υφιστάμενου αλιευτικού καταφυγίου στη Βλυχάδα”.
 • Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη “Λειτουργία υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων στον όρμο Φηρών” και έγκριση τεχνικής μελέτης για την Αποκατάσταση λιμενοβραχίονα όρμου Φηρών (είναι υπό δημοπράτηση από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Θήρας).
 • Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία υφιστάμενου λιμένα και αλιευτικού καταφυγίου Ρίβας και έγκριση τεχνικής μελέτης για την αποκατάσταση της προβλήτας (το έργο είναι υπό εκτέλεση).
 • Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τις νέες λιμενικές εγκαταστάσεις (εναλλακτικές πύλες διαφυγής) Βλυχάδας και Κολούμπο (επισημαίνεται ότι οι φάκελοι των μελετών υποβλήθηκαν το 2013 και μετά την γνωμοδότηση 18 αρμόδιων υπηρεσιών, εγκρίθηκαν το 2018). Η οριστική τεχνική μελέτη για τη Βλυχάδα έχει ήδη συμβασιοποιηθεί. Η αντίστοιχη μελέτη για το Κολούμπο είναι στη διαδικασία της δημοπράτησης.
 • Έγκριση μελέτης επισκευής προβλήτας Αμμουδίου με προϋπολογισμό 60.000 (ολοκληρώνεται η διαδικασία ανάθεσης από τη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Θήρας).
 • Έγκριση μελέτης για την ανακατασκευή της ανοιχτής αίθουσας αναμονής επιβατών στο λιμάνι Αθηνιού με προϋπολογισμό 100.000 ευρώ και είναι στο στάδιο δημοπράτησης από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Θήρας.
 • Κανονισμός λειτουργίας του Αλιευτικού Καταφυγίου Βλυχάδας. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η άναρχη κατάσταση που επικρατούσε από κατασκευής του καταφυγίου, κατά τη θερινή κυρίως περίοδο, με τον ελλιμενισμό επαγγελματικών σκαφών αναψυχής σε συνδυασμό με τα αλιευτικά, συντάχθηκε κανονισμός λειτουργίας. Ο κανονισμός εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου.
 • Κανονισμός λειτουργίας των καταφυγίων Έξω Γιαλού, Βουρβούλου, Πορίου και Μαύρης Πέτρας.
 • Έχει εγκριθεί τεχνική μελέτη του έργου κρηπίδωσης νοτίου μώλου του αλιευτικου καταφυγίου Βλυχάδας και αναμένεται η τροποποίηση της περιβαλλοντικής μελέτης. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 315.000 και η χρηματοδότηση θα γίνει από ιδίους πόρους.

Γ) Υπό έγκριση μελέτες

 • Στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και έκθεση χωροθέτησης μαρίνας Μονολίθου: έχει υποβληθεί στο Υπ. Τουρισμού για την ένταξή της στους τουριστικούς λιμένες. Επίσης έχει υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ENTERPRISE GREECE και του ΔΛΤ Θήρας για την ωρίμανση του έργου και ένταξή του στη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων. Το κόστος κατασκευής του έργου εκτιμάται ότι θα υπερβεί τα 40.000.000 ευρώ.
 • Είχε υποβληθεί φάκελος στην Κτηματική Υπηρεσία, από προηγούμενη διοίκηση, για νομιμοποίηση 11 αυθαιρέτων υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων. Η διαδικασία δεν είχε ολοκληρωθεί διότι οι φάκελοι ήταν ελλιπείς και η διαδικασία είναι δαιδαλώδης. Με την αλλαγή του Νόμου το 2017 (Ν.4504/2017) υποβλήθηκαν Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη νομιμοποίηση των υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων στα καταφύγια αλιευτικών σκαφών Έξω Γιαλού Φηρών, Βουρβούλου, Πορί, Μαύρης Πέτρας, οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο διαβούλευσης.
 • Έχει υποβληθεί τεχνική μελέτη στο Υπουργείο Ναυτιλίας, το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού και το Υπουργείου Πολιτισμού για την ανακατασκευή της προβλήτας στον όρμο των Φηρών στη θέση Λαζαρέτα. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 750.000 ευρώ.
 • Συντάχθηκε ολοκληρωμένος φάκελος που αφορά την οριοθέτηση και γενικώς τον καθορισμό θαλάσσιων αγκυροβολίων, σε λιμένες αρμοδιότητας του Δ.Λ.Τ Θήρας και αναμένεται η έγκρισή του.

Η προσπάθεια εξυγίανσης των οικονομικών του Δ.Λ.Τ. Θήρας είναι με θετικό πρόσημο και τα χρηματικά διαθέσιμα του ταμείου είναι της τάξεως των 3.668.000ευρώ, τα δε έργα που έχουν προγραμματιστεί για να εκτελεστούν με ιδίους πόρους υπάρχουν σε αντίστοιχους κωδικούς.

Το σύνολο των έργων και μελετών που εκτελούνται ή και ολοκληρώθηκαν πραγματοποιήθηκαν με την αμέριστη στήριξη του Δημάρχου Θήρας κ. Νίκου Ζώρζου, τόσο κατά το στάδιο της δημοπράτησής τους όσο και κατά τη διαδικασία έγκρισης, επίβλεψης και παραλαβής τους.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *