ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΥ-ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΥ-ΒΟΗΘΟΥ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 3/2019 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» (Περίοδος 2019-2020) Συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών...