Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Θήρας για το έτος 2019, προϋπολογισμού 270.000€

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΘΗΡΑΣ

 

Ο Δήμος Θήρας ανακοινώνει την προκήρυξη δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019» με CPV 45233141-9, με προϋπολογισμό 270.000€

Το έργο συμπεριλαμβάνει εργασίες επισκευής και συντήρησης δημοτικών οδών στο δημοτικό οδικό δίκτυο της Ν. Θήρας και Ν. Θηρασίας. Συγκεκριμένα και κατόπιν εντολής της αρμόδιας Υπηρεσίας – η οποία και θα υποδεικνύει τόσο την τοποθεσία επέμβασης όσο και τον τρόπο/μεθοδολογία αντιμετώπισης – θα πραγματοποιείται συντήρηση και επισκευή τμημάτων του οδικού δικτύου στη Ν. Θήρα αλλά και στη Ν. Θηρασία, τα οποία θα αξιολογούνται ως επικίνδυνα για τη διέλευση οχημάτων και πεζών και θα χρήζουν επέμβασης και άμεσης αποκατάστασης.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου Θήρας. Γενικές πληροφορίες δίνονται από την κ. Παπαδοπούλου Βασιλική τηλ. 22863-60167,168 Fax: 22860-22814 e-mail: ty@thira.gov.gr. Οι όροι της Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’ αρίθμ. 97/2019 Απόφαση της Ο.Ε Δήμου Θήρας (ΑΔΑ: ΨΓ22ΩΡΝ-ΥΞ1).

Από τον Δήμο Θήρας

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *