Ασφαλτόστρωση οδών, προϋπολογισμού 335.000€

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΘΗΡΑΣ

 

 

Ο Δήμος Θήρας ανακοινώνει την προκήρυξη δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ» με CPV 45233223-8, με προϋπολογισμό 335.000€
Αντικείμενο της εργολαβίας αποτελεί η απόξεση και ανανέωση του ασφαλτικού τάπητα κυκλοφορίας σε οδούς στην περιοχή των Φηρών Θήρας.
Οι ασφαλτοστρώσεις θα πραγματοποιηθούν στα εξής τμήματα:
1. Από την είσοδο του οικισμού στο ύψος του αρτοπωλείου “Μυλωνάς” – Νεκροταφείου, έως το τέλος της οδού που διασταυρώνεται με τη νέα οδό Αεροδρομίου Οίας προς Βουρβούλο.
2. Από το αρτοποιείο “Μυλωνάς” η οδός που οδηγεί προς τον ΟΑΕΔ, έως το σημείο που διασταυρώνεται με τη νέα οδό Αεροδρομίου – Οίας στο ύψος του Λυκείου Θήρας.
3. Από την πλατεία Φηρών στο ύψος που άρχεται το πλακόστρωτο, έως το ύψος του ξενοδοχείου “Hotel Dedalos” και από εκεί έως το Νεκροταφείο των Φηρών.
4. Από το παλαιό κέντρο Υγείας, έως το τέλος της οδού στο ύψος που βρίσκεται το ίδρυμα Μπελλώνια.
5. Η οδός που οδηγεί από τα Φηρά προς το κάμπινγκ, έως το τέλος της οδού στο ύψος που βρίσκεται το ξενοδοχείο “Hotel Golden Star”.

Επιγραμματικά θα εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες:
• Απόξεση (φρεζάρισμα) στρώσεων υφισταμένου ασφαλτικού οδοστρώματος με χρήση αποξεστικού μηχανήματος (φρέζας), σε βάθος έως 60mm, με ομαλή και ενιαίας κλίσης τελική επιφάνεια, και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-14-00 “Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού οδοστρώματος”. Η εν λόγω εργασία θα πραγματοποιηθεί κατόπιν υποδείξεως της Υπηρεσία σε επιλεγμένα σημεία και τμήματα των παραπάνω οδών προς ασφαλτόστρωση.
• Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέματος (π.χ. προστασίας μεμβρανών στεγανοποίησης τεχνικών στέψης), με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή άσφαλτο ή ασφαλτικό γαλάκτωμα ταχείας διάσπασης, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα.
• Κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής ή συνδετικής στρώσης πάχους 0,04μ, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5, ΑΣ 20 ή ΑΣ 31,5, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 “Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος”. Η εν λόγω εργασία θα πραγματοποιηθεί κατόπιν υποδείξεως της Υπηρεσία σε επιλεγμένα σημεία και τμήματα των παραπάνω οδών προς ασφαλτόστρωση.
• Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, μετά την εκτέλεση εργασιών απόξεσης (φρεζαρίσματος), με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 “Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος”, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm, με χρήση διαστρωτή ασφάλτου (finisher).
• Τελική διαγράμμιση οδοστρώματος με υλικό υψηλής αντοχής και ανακλαστικότητας (λωρίδες κυκλοφορίας, βέλη, διαβάσεις, κτλ) και τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης όπου απαιτηθεί
• Ανύψωση φρεατίων
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 12η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου Θήρας. Γενικές πληροφορίες δίνονται από την κ. Παπαδοπούλου Βασιλική τηλ. 22863-60167,168 Fax: 22860-22814 e-mail: ty@thira.gov.gr. Οι όροι της Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 95/2019 Απόφαση της Ο.Ε Δήμου Θήρας.

Από τον Δήμο Θήρας

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *