ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΙΚΟΥ ΜΑΝΙΟΥ, ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΥ.ΡΙΖ.Α.

 

 

 

«Μεγαλύτερη στήριξη των νησιών του Αιγαίου μέσω των Σχεδίων Βελτίωσης» Στην προσπάθεια μας για επαρκή δημοσιότητα, ενημέρωση και σωστή καθοδήγηση των εν δυνάμει δικαιούχων νησιωτών μας για συμμετοχή τους σε προγράμματα, δημοσιεύτηκε η πρόσκληση του Μέτρου 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.1: «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» που περιλαμβάνει τις Δράσεις 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος». Οι στόχοι των δράσεων είναι:

  1. Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των βιώσιμων ελληνικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ενίσχυσης επενδύσεων ώστε να εκσυγχρονιστούν και να προσαρμόζονται γρήγορα στις ανάγκες της αγοράς.
  2. . Η βελτίωση του περιβαλλοντικού προφίλ των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και η άμβλυνση των επιπτώσεων στην κλιματική αλλαγή μέσω της βελτίωσης της διαχείρισης, του εδάφους, των λιπασμάτων, των φυτοφαρμάκων και της αποδοτικότερης χρήσης ενέργειας ή της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. 3. Ο περιορισμός των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου μέσω της στήριξης επενδύσεων για τη διαχείριση και την αξιοποίηση των υποπροϊόντων και αποβλήτων. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Η Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 316 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό κατανέμεται στις Περιφέρειες της Χώρας ανά δράση. Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θα δοθούν συνολικά 9.667.989 € και συγκεκριμένα 9.030.330 € για τη Δράση 4.1.1 και 637.659 € για τη Δράση 4.1.3.

    ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Οι υποψήφιοι δικαιούχοι φυσικά πρόσωπα πρέπει: 1) να είναι ηλικίας από 18 έως 60 ετών, 2) να έχουν υποβάλλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης κατά το έτος 2017, 3) να έχουν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού, 4) να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι, 5) να μην είναι συνταξιούχοι, 6) να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως επαγγελματίες αγρότες ή να είναι νέοι γεωργοί. Δικαιούχοι μπορούν να είναι νομικά πρόσωπα κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων, συνεργατικά σχήματα όπως ομάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, αγροτικοί συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών, εφόσον πληρούνται οι κατά περίπτωση προϋποθέσεις.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1. Για τη δράση 4.1.1 είναι: • Ίδρυση, μετεγκατάσταση, ανέγερση, επέκταση, αποπεράτωση και εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών. • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού. • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με τη χρήση σπόρου. • Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων και περίφραξη φυτειών. • Αγορά καινούργιου ανθοκομικού αυτοκινήτου. • Αγορά καινούργιου μελισσοκομικού αυτοκινήτου. • Αγορά και εγκατάσταση Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, εξοπλισμού επικοινωνιών και γραφείου. • Γενικές Δαπάνες, στις οποίες περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη λήψης υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου και δε δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από άλλα Μέτρα του ΠΑΑ. 2. Για τη δράση 4.1.3 είναι: • Επενδύσεις που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ, όπως φωτοβολταϊκά συστήματα συνδεδεμένα ή αυτόνομα, γεωθερμικές αντλίες θερμότητας, αντλίες θερμότητας για παραγωγή θερμικής ενέργειας, ανεμογεννήτριες για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας συνδεδεμένες ή αυτόνομες, καυστήρες βιομάζας, περίφραξη και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου για την εξυπηρέτηση των επενδύσεων της κατηγορίας. • Επενδύσεις που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος όπως, κτιριακές εγκαταστάσεις και λοιπές κατασκευές που είναι απαραίτητες για τη διαχείριση των αποβλήτων υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της γεωργικής εκμετάλλευσης, δεξαμενές (όπως ομογενοποίησης, αερόβιος αντιδραστήρας, αναερόβιος αντιδραστήρας κ.λπ.), η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού διαχείρισης αποβλήτων της εκμετάλλευσης (όπως διαχωριστήρας, εξοπλισμός βιοαερίου, εξοπλισμός κομποστοποίησης κ.λπ.), η περίφραξη και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου για την εξυπηρέτηση των επενδύσεων της κατηγορίας. • Γενικές Δαπάνες όπου περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη λήψης υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου και δε δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από άλλα Μέτρα του ΠΑΑ.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα ο αιτούμενος προϋπολογισμός για τη δράση 4.1.1 μπορεί να ανέλθει έως τις 500.000 € και για τη δράση 4.1.3 έως τις 200.000 €. Για τα συνεργατικά σχήματα ο αιτούμενος προϋπολογισμός για τη δράση 4.1.1 μπορεί να ανέλθει έως το 1.000.000 € και για τη δράση 4.1.3 έως τις 500.000 €. ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ 1) Δικαιούχοι έως 40 ετών με επαρκή επαγγελματικά προσόντα και εγκαθίσταται για πρώτη φορά σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις ως υπεύθυνοι αυτών, ή δικαιούχοι μέτρων Νέων Γεωργών την τελευταία 5ετία ενισχύονται κατά 80%. 2) Συλλογικές επενδύσεις στο σύνολο των περιοχών ενισχύονται κατά 85%. 3) Δικαιούχοι σε κανονικές, ορεινές και μειονεκτικές περιοχές ενισχύονται κατά 75%.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξης κατά το διάστημα από 21/12/2017 έως 2/4/2018, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και στην συνέχεια ο φυσικός φάκελος κατατίθεται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) του τόπου μόνιμης κατοικίας του φυσικού προσώπου ή της έδρας του νομικού προσώπου ή του συνεργατικού σχήματος.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Για τη δράση 4.1.1 έχουν θεσπισθεί οι παρακάτω αρχές κριτηρίων: • Ο παραγωγικός προσανατολισμός. • Το οικονομικό μέγεθος. • Η δυναμική του φορέα. • Το είδος της επενδυτικής δαπάνης. • Η αύξηση της παραγωγικότητας. • Η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων. • Η εισαγωγή / χρήση καινοτομίας και • Η συμμετοχή σε κλάδους προτεραιότητας της Περιφέρειας. Για τη δράση 4.1.3 έχουν θεσπισθεί οι παρακάτω αρχές κριτηρίων: • Οι ανάγκες σε ενέργεια. • Ο όγκος των αποβλήτων. • Η δυναμική του φορέα.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *