Ορίστηκαν οι Αντιδήμαρχοι Θήρας

Άμισθοι οι Νικόλαος Κατσίπης και Ιωάννης Ρούσσος

 

 

 

“Ορισμός Αντιδημάρχων Θήρας για την περίοδο από 09-1-2024 έως και 30-6-2026

 

 

 

1. Τον Δημοτικό Σύμβουλο Νικόλαο Αργυρό του Ιωάννη ως Αντιδήμαρχο, με
αντιμισθία, και του μεταβιβάζει τις καθ΄ ύλην αρμοδιότητες:
i. του Αυτοτελούς Τμήματος Υπηρεσιών Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών,
ii. την ευθύνη συνεργασίας του Δήμου με τις εκκλησιαστικές αρχές του νησιού για
την από κοινού ανάπτυξη δράσεων φιλανθρωπικού χαρακτήρα και την
προώθηση κοινωφελών έργων.
iii. την ευθύνη συνεργασίας με τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Έξω Γωνιάς
για την επίλυση των προβλημάτων των κατοίκων
iv. την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια σε θέματα της αρμοδιότητάς του.

2. Τον Δημοτικό Σύμβουλο Γεώργιο Βαρβαρήγο του Ιωάννη ως Αντιδήμαρχο, με
αντιμισθία, και του μεταβιβάζει τις καθ΄ ύλην αρμοδιότητες:
i. του Τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας, Παιδείας & Πολιτισμού, της Διεύθυνσης
Διοικητικής Οργάνωσης, Εξυπηρέτησης του Πολίτη & Κοινωνικής Μέριμνας,
πλην της Μονάδας Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης και Μονάδας ΠολιτισμούΕικαστικών & Σύγχρονων Τεχνών,
ii. της Μονάδας Διαχείρισης & Αξιοποίησης Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας του
Τμήματος Διαχείρισης Δημοτικών Προσόδων & Περιουσίας της Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών που αφορά στις Κοινότητες Θηρασίας, Οίας,
Ημεροβιγλίου, Βουρβούλου, Θήρας, Καρτεράδου και Μεσαριάς,
iii. του καταργηθέντος Ν.Π.Δ.Δ. ‘’Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας & Παιδείας
Δήμου Θήρας΄΄, όπως αυτές ασκούνταν έως 31.12.2023,
iv. την ευθύνη βελτίωσης των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης που
δραστηριοποιούνται στον Δήμο Θήρας,

v. την ευθύνη άσκησης των κατά τόπον αρμοδιοτήτων στην Δημοτική Κοινότητα
Θηρασίας, σύμφωνα με το άρθρο 207 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει,
vi. την ευθύνη συνεργασίας με τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Οίας και της
Δημοτικής Κοινότητας Θηρασίας για την επίλυση των προβλημάτων των
κατοίκων,
vii. την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια σε θέματα της αρμοδιότητάς του.

 

3. Τον Δημοτικό Σύμβουλο Νικόλαο Καμπουράκη του Χαραλάμπους ως Αντιδήμαρχο,
με αντιμισθία, και του μεταβιβάζει τις καθ΄ ύλην αρμοδιότητες:
i. της Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης, Εξυπηρέτησης του Πολίτη και
Κοινωνικής Μέριμνας, πλην του Τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας, Παιδείας &
Πολιτισμού,
ii. του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας,
iii. την ευθύνη συνεργασίας με τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαριάς
για την επίλυση των προβλημάτων των κατοίκων,
iv. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια σε θέματα της αρμοδιότητάς του.

 

4. Τον Δημοτικό Σύμβουλο Νικόλαο Κατσίπη του Δημητρίου ως Αντιδήμαρχο, χωρίς
αντιμισθία, και του μεταβιβάζει τις καθ΄ ύλην αρμοδιότητες:
i. της Μονάδας Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης του Τμήματος Κοινωνικής
Μέριμνας, Παιδείας & Πολιτισμού, της Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης,
Εξυπηρέτησης του Πολίτη & Κοινωνικής Μέριμνας,
ii. των υπό κατάργηση Ν.Π.Δ.Δ. ‘’Σχολική Επιτροπή Α΄ θμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Θήρας΄΄ και ‘’Σχολική Επιτροπή Β΄ θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θήρας΄΄,
iii. την ευθύνη συνεργασίας με τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πύργου
Καλλίστης και τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεγαλοχωρίου για την
επίλυση των προβλημάτων των κατοίκων,
iv. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια σε θέματα της αρμοδιότητάς του.

 

5. Τον Δημοτικό Σύμβουλο Λειβαδάρο Ανδρέα του Νικολάου ως Αντιδήμαρχο, με
αντιμισθία, και του μεταβιβάζει τις καθ΄ ύλην αρμοδιότητες:
i. του Τμήματος Η/Μ , Έργων, Συγκοινωνιών & Μεταφορών της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών, πλην της Μονάδας Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων &
Αδειοδοτήσεων, με χωρική έκταση αρμοδιοτήτων τις Δημοτικές Κοινότητες
Βόθωνα, Έξω Γωνιάς, Επισκοπής Γωνιάς, Πύργου Καλλίστης, Μεγαλοχωρίου και
Εμπορείου,
ii. της Μονάδας Διαχείρισης Δημοτικών Κοιμητηρίων του Τμήματος
Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, Πρασίνου & Ενέργειας της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος Ποιότητας Ζωής & Τοπικής Ανάπτυξης, με χωρική έκταση
αρμοδιοτήτων τις Δημοτικές Κοινότητες Βόθωνα, Έξω Γωνιάς, Επισκοπής
Γωνιάς, Πύργου Καλλίστης, Μεγαλοχωρίου, Εμπορείου και Ακρωτηρίου,
iii. της Μονάδας Φροντίδας Αδέσποτων Ζώων του Τμήματος Περιβαλλοντικού
Σχεδιασμού, Πρασίνου & Ενέργειας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Ποιότητας
Ζωής & Τοπικής Ανάπτυξης,

iv. του Τμήματος Καθαριότητας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής &
Τοπικής Ανάπτυξης, με χωρική έκταση αρμοδιοτήτων τις Δημοτικές Κοινότητες
Βόθωνα, Έξω Γωνιάς, Επισκοπής Γωνιάς, Πύργου Καλλίστης, Μεγαλοχωρίου και
Εμπορείου και Ακρωτηρίου,
v. την ευθύνη συνεργασίας με τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Εμπορείου
και τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ακρωτηρίου για την επίλυση των
προβλημάτων των κατοίκων,
vi. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια σε θέματα της αρμοδιότητάς του.
6. Τον Δημοτικό Σύμβουλο Λιγνό Ιάκωβο του Βασιλείου ως Αντιδήμαρχο, με
αντιμισθία, και του μεταβιβάζει τις καθ΄ ύλην αρμοδιότητες:
i. της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών πλην της Μονάδας Διαχείρισης &
Αξιοποίησης Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας του Τμήματος Διαχείρισης
Δημοτικών Προσόδων & Περιουσίας,
ii. του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας. Σε περίπτωση εκτάκτου
συμβάντος, αναγόμενου στο πεδίο της πολιτικής προστασίας, περιέχονται στην
δικαιοδοσία του και την ευθύνη του όλο το διοικητικό και εργατοτεχνικό
προσωπικό καθώς και τα απαραίτητα μηχανικά μέσα για την αντιμετώπιση του
εκτάκτου γεγονότος,
iii. την ευθύνη συνεργασίας με τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας
Ημεροβιγλίου και της Δημοτικής Κοινότητας Βουρβούλου για την επίλυση των
προβλημάτων των κατοίκων,
iv. την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια σε θέματα της αρμοδιότητάς του.

 

7. Τον Δημοτικό Σύμβουλο Μάϊνα Ιωάννη του Νικολάου ως Αντιδήμαρχο, με
αντιμισθία, και του μεταβιβάζει τις καθ΄ ύλην αρμοδιότητες:
i. της Μονάδας Ενέργειας, Φυσικών Πόρων & Βιομηχανίας του Τμήματος
Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, Πρασίνου & Ενέργειας της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Τοπικής Ανάπτυξης και κυρίως την
αξιοποίηση του Γεωθερμικού πεδίου,
ii. του Τμήματος Εξυπηρέτησης Επαγγελματιών & Επιχειρήσεων & Ανάπτυξης της
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής & Τοπικής Ανάπτυξης,
iii. της Μονάδας Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων & Αδειοδοτήσεων του Τμήματος Η/Μ
Έργων, Συγκοινωνιών & Μεταφορών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,
iv. της Μονάδας Διαχείρισης & Αξιοποίησης Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας του
Τμήματος Διαχείρισης Δημοτικών Προσόδων & Περιουσίας της Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών που αφορά στις Κοινότητες Βόθωνα, Έξω Γωνιάς,
Επισκοπής Γωνιάς, Πύργου Καλλίστης, Μεγαλοχωρίου, Εμπορείου και
Ακρωτηρίου,
v. την ευθύνη συνεργασίας με τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Επισκοπής
Γωνιάς για την επίλυση των προβλημάτων των κατοίκων,
vi. την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια σε θέματα της αρμοδιότητάς του.

8. Τον Δημοτικό Σύμβουλο Ρούσσο Ιωάννη του Βασιλείου ως Αντιδήμαρχο χωρίς
αντιμισθία, και του μεταβιβάζει τις καθ΄ ύλην αρμοδιότητες:
i. του Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος,
Ποιότητας Ζωής και Τοπικής Ανάπτυξης,
ii. της Μονάδας Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού και της Μονάδας Αστικού Πρασίνου
του Τμήματος Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, Πρασίνου & Ενέργειας της
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Ποιότητας Ζωής & Τοπικής Ανάπτυξης,
iii. του Τμήματος Η/Μ , Έργων, Συγκοινωνιών & Μεταφορών της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών, πλην της Μονάδας Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων &
Αδειοδοτήσεων, με χωρική έκταση αρμοδιοτήτων τις Δημοτικές Κοινότητες
Θηρασίας, Οίας, Ημεροβιγλίου, Βουρβούλου, Θήρας, Καρτεράδου και
Μεσαριάς,
iv. της Μονάδας Διαχείρισης Δημοτικών Κοιμητηρίων του Τμήματος
Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, Πρασίνου & Ενέργειας της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος Ποιότητας Ζωής & Τοπικής Ανάπτυξης, με χωρική έκταση
αρμοδιοτήτων τις Δημοτικές Κοινότητες Θηρασίας, Οίας, Ημεροβιγλίου,
Βουρβούλου, Θήρας, Καρτεράδου και Μεσαριάς,
v. του Τμήματος Καθαριότητας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής &
Τοπικής Ανάπτυξης, με χωρική έκταση αρμοδιοτήτων τις Δημοτικές Κοινότητες
Θηρασίας, Οίας, Ημεροβιγλίου, Βουρβούλου, Θήρας, Καρτεράδου και
Μεσαριάς,
vi. του Τμήματος Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων & Εξοπλισμού της
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Σχεδιασμού, Πρασίνου & Ενέργειας,
vii. την ενασχόληση με την ενδιάμεση και οριστική λύση του θέματος της
διαχείρισης των απορριμμάτων,
viii. την ευθύνη συνεργασίας με τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας
Καρτεράδου για την επίλυση των προβλημάτων των κατοίκων,
ix. την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια σε θέματα της αρμοδιότητάς του.

 

9. Τον Δημοτικό Σύμβουλο Τζούρο Ελευθέριο του Αποστόλου ως Αντιδήμαρχο με
αντιμισθία, και του μεταβιβάζει τις καθ΄ ύλην αρμοδιότητες:
i. της Μονάδας Πολιτισμού- Εικαστικών & Σύγχρονων Τεχνών του Τμήματος
Κοινωνικής Μέριμνας, Παιδείας & Πολιτισμού, της Διεύθυνσης Διοικητικής
Οργάνωσης, Εξυπηρέτησης του Πολίτη & Κοινωνικής Μέριμνας,
ii. του καταργηθέντος Ν.Π.Δ.Δ. ΄΄Δημοτικός Αθλητικός, Πολιτιστικός,
Περιβαλλοντικός Οργανισμός Σαντορίνης΄΄, όπως αυτές ασκούνταν έως
31.12.2023,
iii. την ευθύνη συνεργασίας με τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Θήρας για
την επίλυση των προβλημάτων των κατοίκων,
iv. την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια σε θέματα της αρμοδιότητάς του.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *