Η Ι.Μ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙ ΑΜΙΣΘΙ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΥΡΓΟΥ

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

 

 

 

  “Πρότασις ἀξιοποιήσεως μοναστηριακοῦ ἀκινήτου – γηπέδου
Πύργου

 

Τό ζήτημα τοῦ γηπέδου τοῦ Πύργου εἶναι ἕνα χρόνιο πρόβλημα διά
τήν Ἱεράν ἡμῶν Μονήν, ἀρχόμενον ἀπό τοῦ ἔτους 1982. Τότε ἡ τοπική
κοινότητα Πύργου ἐζήτησεν τήν δωρεάν παραχώρησιν τοῦ αὐτοῦ ἀκινήτου
διά τήν δημιουργίαν γηπέδου, αἴτημα τό ὁποῖον ἀπερρίφθη ὑπό τῆς Ἱερᾶς
Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος δύο φορές (τά ἔτη 1983 καί 1984).

 

Παρά τήν ἄρνησιν, ὅμως, τῆς ἀνωτάτης ἐκκλησιαστικῆς ἀρχῆς ὁ
ἀμπελῶνας, ὁ ὁποῖος ἕως τότε ἐκαλλιεργεῖτο εἰς τό ἀκίνητον, κατεστράφη
παρανόμως καί εἰς τήν ἰδίαν θέσιν ἐδημιουργήθη γήπεδο ποδοσφαίρου καί
καλαθοσφαιρίσεως, ὑφιστάμενα (εἰς κατάστασιν ἐγκαταλείψεως) ἕως
σήμερον.

 

Διά αἰτήματος τοῦ Ἀθλητικοῦ Ὀμίλου Πύργου τόν Ἀπρίλιον τοῦ
ἔτους 2020 ἐπανῆλθε ἐπισήμως τό αἴτημα παραχωρήσεως τοῦ ἐν λόγῳ
μοναστηριακοῦ ἀκινήτου διά τήν δημιουργίαν νέων ἀθλητικῶν
ἐγκαταστάσεων. Τό αἴτημα, μάλιστα, συνοδευόταν ἐκ μιᾶς προμελέτης (ἐκ
τοῦ μηχανικοῦ κ. Γεωργίου Τζιώτη) διά τήν χωροθέτησιν τῶν νέων
ἐγκαταστάσεων ἐντός τοῦ ἀκινήτου, ὥστε νά μή ὑπάρχει πλέον μόνον
γήπεδον ποδοσφαίρου, ἀλλά νά ἐνταχθοῦν ἐντός αὐτοῦ καί πλεῖστες ἄλλες
ἀθλητικές ἐγκαταστάσεις καί δραστηριότητες.

 

Πράγματι τό ἔργον τοῦτο ὑπ’ αὐτοῦ τοῦ πρίσματος δύναται
πράγματι νά συμβάλλῃ εἰς τήν ἀληθῆ ψυχαγωγίαν τῆς νεότητος τοῦ
χωριοῦ τοῦ Πύργου καί εὑρύτερα τῆς Θήρας ἀλλά καί τήν ἱεραποστολικήν
δρᾶσιν τῆς Μητροπόλεως Θήρας καί ἰδιαίτερα εἰς τόν τομέα τῆς νεότητος.
Ἐπί τοῦ προκειμένου καί διά τοῦ παρόντος ἐγγράφου, μετά ἀπό
πρωτοβουλίαν τῆς κυρίας Ἀδαμαντίας Γκλαβᾶ, καταθέτομεν ἐνώπιον τοῦ
ἀξιοτίμου κ. Δημάρχου τήν κάτωθι πρότασιν διά τήν καλυτέραν
ἀξιοποίησιν τοῦ ἀκινήτου «Μαρκάκη», ὥστε νά βρεθῇ ὁριστική καί ἄμεσος
λύσις εἰς τό χρόνιον αὐτό ζήτημα. Ἡ πρότασις τῆς Μονῆς εἶναι ἡ ἑξῆς:

 

α) θά παραχωρηθεῖ εἰς τόν Δῆμον Θήρας ἡ χρῆσις τοῦ ἀκινήτου ὑπό τήν
μορφήν τοῦ χρησιδανείου ἄνευ οἰκονομικοῦ ἀνταλλάγματος ἤ
μισθώματος.
β) νά μή δημιουργηθῇ μόνον γήπεδο ποδοσφαίρου καί καλαθοσφαιρίσεως
ἀλλά καί ἐνταχθοῦν εἰς τόν χῶρον καί ἕτερες δραστηριότητες (π.χ. στίβος,
γυμναστήριον, αἴθουσες συνεδριάσεων – συναντήσεων, νεανικόν
ἀναψυκτήριον, παιδική χαρά) ὥστε νά ἀπευθύνεται εἰς εὑρύτερον φάσμα
τῶν νέων τῆς νήσου ἡμῶν, ἀκριβῶς ὅπως ἔχουν ἐνταχθεῖ εἰς τήν
προμελέτην τοῦ κ. Τζιώτη
γ) εἰς τήν ὁλοκλήρωσιν τῆς ἀναλυτικῆς μελέτης νά εἶναι ἀπαραίτητος ἡ
σύμφωνος γνώμη τῆς Μονῆς, διά τά ἐν αὐτῇ διαλαμβανόμενα.
δ) τά ἀπαραίτητα κεφάλαια διά τά ἔξοδα τῶν μελετῶν καί τῶν κατασκευῶν
θά καλυφθοῦν ὑπό τοῦ Δήμου Θήρας, ἤ τυχόν οἰκονομικές δωρεές, ἤ θά μέ
τή συμβολή τοῦ Ἀθλητικοῦ Ὀμίλου Πύργου.
ε) ἡ Ἱερά Μονή ἀναλαμβάνει ἐξ ὁλοκλήρου τήν κατασκευήν ναϋδρίου ἐντός
τῶν ὑπό δημιουργίαν ἐγκαταστάσεων. Ἡ θέσις τοῦ ναϋδρίου θά
διερευνηθεῖ καί θά ἀποφασιστεῖ κατά τήν σύνταξιν τῆς μελέτης.
στ) εἰς τήν σύμβασιν χρησιδανείου, ἡ ὁποία θά ὑπογραφεῖ μεταξύ τῆς
Μονῆς καί τοῦ Δήμου, ὥστε νά ἐπιτευχθῇ ἡ βέλτιστη ἀξιοποίησις τῶν νέων
ἀθλητικῶν ἐγκαταστάσεων διά τίς ἀνάγκες τόσο τῆς νεότητος τῆς Θήρας
ὅσο καί τίς κατηχητικές-ἱεραποστολικές δραστηριότητες τῆς Μητροπόλεως
καί τῆς Μονῆς, κατόπιν ἀμέσου συνεργασίας μεταξύ τῶν δύο φορέων.
ζ) ὁ Δῆμος Θήρας θά ἀναλαμβάνει ἐξ ὁλοκλήρου δι’ ὅλην τήν διάρκειαν τοῦ
χρησιδανείου τήν τακτικήν συντήρησιν τοῦ συνόλου τῶν ἐγκαταστάσεων.
η) τό ἀθλητικό – νεανικό κέντρο θά ὀνομασθεῖ «Ἐπιφάνειον Νεανικόν
Κέντρον» πρός τιμήν τοῦ πολυσεβάστου Μητροπολίτου ἡμῶν.
θ) ἐπειδή ἡ Μονή προχωρᾶ δίχως τήν συνδρομήν τοῦ Δήμου εἰς τήν
κατασκευήν τοῦ χώρου σταθμεύσεως πλησίον αὐτῆς, διά τήν ὁποίαν ὁ
Δῆμος Θήρας εἶχε λάβει τό ποσόν τῶν 155.000 εὐρώ ἀπό τό «Ἱδρυμα Λούλας
καί Εὐαγγέλου Νομικοῦ» ἀπό τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2018, χωρίς μέχρι
σήμερον νά ἔχουν χρησιμοποιηθεῖ πρός τοῦτο, τό ποσόν αὐτόν δύναται νά
διατεθῇ διά τίς ἀνάγκες τῶν μελετῶν καί τοῦ ἔργου γενικώτερον.

 

Θεωροῦμε ὅτι ἡ πρότασις αὕτη καί τό ἐν λόγῳ ἔργον εἶναι πράγματι
ἐπ’ ἀγαθῷ καἰ ὠφελείᾳ ὅλης τῆς θηραϊκῆς κοινωνίας καί διά τοῦτο ἡ Ἱερά
ἡμῶν Μονή προτίθεται νά συμβάλῃ εἰς τήν πραγματοποίησιν αὐτοῦ διά
τῆς ἄνευ ἀνταλλάγματος παραχωρήσεως τῆς χρήσεως τοῦ μοναστηριακοῦ
ἀκινήτου.
Σημειώνουμε δέ, τέλος, ὅτι ἐάν ἐντός εὐλόγου χρονικοῦ
διαστήματος, τό ὁποῖον εἰς οὐδεμίαν περίπτωσιν δέν ὑπερβαίνει τούς ἕξι
μῆνες, δέν ἔχουν γίνει ἐκ μέρους τοῦ Δήμου οἱ ἀπαραίτητες ἐνέργειες διά
τήν προώθησιν καί δημιουργίαν τοῦ ἔργου, ἡ πρότασις θά ἀποσυρθεῖ καί ἡ
Μονή θά προβεῖ εἰς τήν κατά τήν κρίσιν τοῦ Ἡγηουμενοσυμβουλίου
ἀξιοποίησιν τοῦ μοναστηριακοῦ ἀκινήτου
Καταλήγοντας, διαμηνύουμε πρός πᾶσαν κατεύθυνσιν πώς βασική
πρόθεσις τῆς Μονῆς εἶναι ἡ διακονία καί ἡ ὠφέλεια τοῦ θηραϊκοῦ λαοῦ καί
ἰδιαίτερα τῆς νεότητος τῆς νήσου καί ὄχι ἡ μέ κάθε τρόπο διατήρησις καί
ἐκμετάλλευσις τῆς ἀκινήτου περιουσίας αὐτῆς. Ὅθεν ἀναμένοντες τήν
ὑμετέραν ἀνταπόκρισιν, διατελοῦμεν μετά τιμῆς.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *