ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

epitropi_diavoulefsis«…Συγκρότηση δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του και εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών. Πρόκειται για όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες και μπορεί να συγκροτηθεί και σε μικρότερους δήμους με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας όπως:
>Των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
> Των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
>Των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
>Των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
>Των ενώσεων και συλλόγων γονέων
>Των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
>Των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
>Άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
> Εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων
>Δημότες
Είναι προφανές ότι η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και στην επιτροπή μπορούν να κληθούν να συμμετάσχουν φορείς, σύλλογοι ή οργανώσεις που υφίστανται και δρουν στο δήμο.
Ο συνολικός αριθμός των μελών της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου που είναι ο δήμαρχος ή ο οριζόμενος από αυτόν αντιδήμαρχος, μπορεί να είναι από εικοσιπέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη. Σε ποσοστό ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων ορίζονται επιπλέον μέλη, μετά από κλήρωση, δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους καθώς και όσοι είναι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. Συνεπώς, ο αριθμός των εγγεγραμμένων δημοτών που θα ορισθούν, μετά από κλήρωση, επιπλέον μέλη της επιτροπής κυμαίνεται από οκτώ (8) έως δεκαεφτά (17) ανάλογα με τα μέλη των φορέων που ορίζονται σ’ αυτή. Κατά την προαναφερόμενη διαδικασία θεωρείται σκόπιμο να ορισθούν και αναπληρωματικά μέλη.
Για την συγκρότηση της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης, καλούνται με κάθε πρόσφορο τρόπο (αποστολή πρόσκλησης, δημοσίευση στον τοπικό τύπο κλπ) φορείς, σύλλογοι, οργανώσεις του δήμου, που επιθυμούν να συμμετέχουν στο νέο θεσμό να εκφράσουν εγγράφως τη βούληση τους εντός τακτής οριζόμενης προθεσμίας. Η πρόσκληση αναρτάται και στην ιστοσελίδα του δήμου. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του προέδρου της που κοινοποιείται στα μέλη με κάθε πρόσφορο μέσο επτά (7) εργάσιμες μέρες πριν τη συνεδρίαση και περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη, τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης και συνοδεύεται από εισήγηση επί των συζήτηση θεμάτων, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης και τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις (3) μήνες για άλλα θέματα που εισάγονται προς συζήτηση. Αν δεν υπάρχει απαρτία, δηλαδή αν απουσιάζουν περισσότερα μέλη από αυτά που παραβρίσκονται, τότε η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την επόμενη μέρα, οπότε θεωρείται ότι υφίσταται απαρτία σε κάθε περίπτωση. Η γραμματειακή υποστήριξη της επιτροπής γίνεται από τις υπηρεσίες του δήμου και τηρούνται πρακτικά στα οποία καταγράφονται όλες οι γνώμες που διατυπώθηκαν.11
Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης:
>Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα
προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα
του δήμου.
>Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή
από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.
>Εξετάζει  τα  τοπικά   προβλήματα   και  τις  αναπτυξιακές δυνατότητες του  δήμου   και
διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων
αυτών.
>Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα
αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ.
Δεδομένης της σαφούς οριοθέτησης από το νομοθέτη, η επιτροπή δεν μπορεί να συνεδριάσει για άλλα θέματα πέραν των προαναφερομένων.
Παρότι είναι προαιρετικό, συνιστάται η ψήφιση από το δημοτικό συμβούλιο σχετικού κανονισμού διαβούλευσης, με τον οποίο ρυθμίζονται όλα τα θέματα σχετικά με τη συμμετοχή φορέων και πολιτών σ’ αυτή, τις διαδικασίες διαβούλευσης και την παρουσίαση των πορισμάτων της διαβούλευσης στο αρμόδιο όργανο του δήμου.
…»

 

 

 

 

Συγκροτεί την Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, η οποία θα αποτελείται από τα εξής μέλη:

 1. κ. Ζώρζο Ελευθέριο του Ιακώβου από τον Πολιτιστικό Σύλλογο ΕΣΤΙΑ Πύργου Καλλίστης Θήρας.
 2. κ. Ζαχαρόπουλο Δημητριο, από τον Φρμακευτικό Σύλλογο Κυκλάδων.
 3. κ. Συνολάκη Γεώργιο,  από τον  Εμποροεπαγγελματικό Σύλλογο Θήρας.
 4. κ. Δεναξά Χρυσόστομο από το Εθελοντικό Διασωστικό Σώμα Θήρας.

 

 1. κ. Κούβαλη Βασίλειο από τον Δικηγορικό Σύλλογο Νάξου.

 

 1. κ. Καφούρο Εμμανουήλ, (Πολίτης).

 

 1. κ. Καραμολέγκου Καλλιόπη, (Πολίτης).

 

 1. κ. Πρέκα Μάρκο, (Πολίτης).

 

 1. κ. Καφιέρη Μαρία του Δημητρίου, (Πολίτης).

 

 1. κ. Γαλαίος Ιωάννης του Εμμανουήλ (Πολίτης).
 2. κ. Τσέκο Νικόλαο, του Γεωργίου (Πολίτης).
 3. κ. Λειβαδάρο Γεώργιο από το Σύλλογο Λογιστών.
 4. κ. Ντακοβάνου Στέλλα, από το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων.
 5. κ. Δαμίγο Γεώργιο, από το Σύλλογο «ΑΤΛΑΣ».
 6. κ. Χρήστου Νικόλαος, (Πολίτης).
 7. κ. Πρέκα Εμμανουήλ (Πολίτης).
 8. κ. Νανούρη Ιωάννη (Πολίτης).
 9. κ. Ασιμή Χριστόφορο (Πολίτης).
 10. κ. Αλεφραγκή Μάρκο του Επιφανίου (Πολίτης, οριζόμενος από την Παράταξη του κ. Σιγάλα Αντωνίου).
 11. κ. Ζώρζο Μάρκο του Ιωάννου (Πολίτης, οριζόμενος από την Παράταξη του κ. Σιγάλα Αντωνίου).
 12. κ. Δρόσο Ζήση του Σπύρου (Πολίτης, οριζόμενος από την Παράταξη του κ. Σιγάλα Αντωνίου).
 13. κ. Ρούσσου Μαρία του Πέτρου (Πολίτης, οριζόμενος από την Παράταξη του κ. Σιγάλα Αντωνίου).
 14. κ. Πελεκάνο Λουκά του Ελευθερίου (Πολίτης, οριζόμενος από την Παράταξη του κ. Σιγάλα Αντωνίου).
 15. κ. Μπουλιέρη-Σιγάλα Λαμπρινή (Πολίτης, οριζόμενη από την Παράταξη του κ. Χάλαρη Γεωργίου).
 16. κ. Ναξάκη Δημήτριο ( Από το Σύλλογο «Κρητών» Σαντορίνης, οριζόμενος από την Παράταξη του κ. Χάλαρη Γεωργίου).
 17. κ. Συρίγο Φωτεινό του Ιωάννη (Πολίτης, οριζόμενος από την Παράταξη του κ. Χάλαρη Γεωργίου).

 

 

Μετά από διενέργεια κλήρωσης μέλη της προαναφερθείσας Επιτροπής Διαβούλευσης είναι και οι παρακάτω:

 1. κ. Συρίγο Ευάγγελο του Μιχαήλ (Θηρασιά Θήρας) με αναπληρωτή τον κ.  Συρίγο Ευάγγελο του Νικολάου (Θηρασιά Θήρας).
 2. κ. Κόκκινο Ιωάννη του Αντωνίου (Οία Θήρας) με αναπληρώτρια την κ.  Κοκκίνου Αικατερίνη του Γάσπαρη  (Οία Θήρας).
 3. κ. Πρέκα Γεώργιο του Πέτρου (Βουρβούλος Θήρας) με αναπληρωτή τον κ. Πρέκα Ιωάννη του Νικολάου  (Βουρβούλος Θήρας).
 4. κ. Σολδάτο Νικόλαο του Ανδρέα (Ημεροβίγλι Θήρας) με αναπληρωτή τον κ. Σορώτο Γεώργιο του Ιωάννη (Ημεροβίγλι Θήρας).
 5. κ. Βασάλου Αγγελική του Λουκά (Εμπορείο Θήρας) με αναπληρώτρια την κ. Βασάλου   Αθανασία του Παναγιώτη (Εμπορείο Θήρας).
 6. κ. Δακουτρού Καλλιόπη του Ανδρέα  (Φηρά Θήρας) με αναπληρώτρια  την κ. Δακουτρού Καλλιόπη του Αποστόλου (Φηρά Θήρας).
 7. κ. Κόρακα Παγώνα του Σεραφείμ (Καρτεράδος Θήρας) με αναπληρωτή την κ. Κορρέ Μαρία του Ιωάννη (Καρτεράδος Θήρας).
 8. κ. Μεϊντάνη Γεώργιο του Παναγιώτη (Μεσσαριά Θήρας) με αναπληρωτή τον Μεϊντάνη Παναγιώτη του Γεωργίου(Μεσσαριά Θήρας).
 9. κ. Νομικού Γεωργία του Πέτρου (Βοθωνας Θήρας) με αναπληρώτρια την κ. Νομικού Διονυσία του Πέτρου  (Βόθωνας Θήρας).
 10. κ. Πρέκα Ευαγγελία του Γεωργίου (Έξω Γωνιά Θήρας) με αναπληρώτρια την κ.  Πρέκα Ευαγγελία του Ζώρζη  (Έξω Γωνιά Θήρας).
 11. κ. Καραμολέγκο Ηλία του Γεωργίου (Επισκοπή Γωνιάς Θήρας) με αναπληρωτή τον κ. Καραμολέγκο Ηλία του Ματθαίου (Επισκοπή Γωνιάς Θήρας).
 12. κ. Ξαγοράρη Μαργαρίτα του Ελευθερίου και της Ζαμπίας (Πύργος Θήρας) με αναπληρώτρια την κ. Ξαγοράρη Μαργαρίτα του Ελευθερίου και της Ευαγγελίας (Πύργος Θήρας).
 13. κ. Σαλίβερο Βίκτωρ του Χαραλάμπους (Μεγαλοχώρι Θήρας) με αναπληρωτή  τον κ.  Σαλίβερο Ποθητό του Ζώρζη (Μεγαλοχώρι Θήρας).
 14. κ. Συλλελόγλου Ανδριάνα του Ανδρέα (Ακρωτήρι Θήρας) με αναπληρωτή τον κ. Συλλελόγλου Ειρήνη του Ανδρέα (Ακρωτήρι Θήρας).

Β.  Ορίζει Πρόεδρο της  Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης το Δήμαρχο κ. Ζώρζο Αναστάσιο-Νικόλαο, με αναπληρωτή τον κ. Καφούρο Μάρκο, Αντιδήμαρχο Θήρας.

 

Η Δημοτικοί Σύμβουλος κ. Αργυρού Μαρία δεν συμφώνησε με την προαναφερόμενη απόφαση και τον ορισμό των μελών και ψήφισε «Αρνητικά».

Save

Save

Save

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *