TA ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΘΑ ΤΡΑΓΟΥΔΟΥΝ ΦΑΛΤΣΑ ΓΙΑ ΚΑΙΡΟ

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

 

 

 

 

 

Φωτογραφία αρχείου

Φαντάζει προφανές, αλλά μάλλον είναι δύσκολα αντιληπτό, από πολλούς. Τα σκουπίδια και η διαχείρισή τους, είναι μεν ένα πρόβλημα, αλλά με πολλές πτυχές. Η πρώτη αφορά το δυσοίωνο και δυσώδες τώρα. Τι γίνεται δηλαδή με την υφιστάμενη χωματερή. Η οποία, τύποις δεν πρέπει να υπάρχει. Στην πραγματικότητα, όχι απλώς υπάρχει, αλλά αποτελεί και χαίνουσα πληγή. Οπότε στο δύσκολο συνολικό, έρχεται να προστεθεί και το επιτακτικό μερικό. Να γίνει δηλαδή η διαχείριση της πληγής τώρα. Έστω με ένα λευκοπλάστ ή πλησιέστερα ως παράδειγμα για την προκείμενη περίπτωση, με ένα σελοτέιπ, που θα συγκρατήσει μια χαρτοπετσέτα που παίζει το ρόλο επιδέσμου. Γιατί η πληγή αιμορραγεί και πυορροεί.

Το μετά,- που μπερδεύει πολλούς- είναι η ενδιάμεση και οριστική διαχείριση.  Οι διαφωνίες υπάρχουν ήδη. Μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου που χωροθετεί την ενδιάμεση διαχείριση, θα ενταθούν. Και φυσικά, όταν ξεκινήσουν οι διαδικασίες, η κατάσταση θα φτάσει στο κόκκινο. Το αποτέλεσμα;. Με τους μετριοπαθέστερους υπολογισμούς, η έναρξη εφαρμογής της διαδικασίας στο -όποιο- πεδίο θα πάρει χρόνια. Αλλά λίγοι φαίνεται να γνωρίζουν, τη μέθοδο που προτείνεται για το μέλλον. Χωρίς άλλα σχόλια, καλό είναι να παρατεθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις που τίθενται από τον ύψους 52,9 εκ. ευρώ διαγωνισμό που έχει ήδη γίνει με συνακόλουθη την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τέσσερις κοινοπραξίες (Άβαξ σε συνεργασία με τις εταιρείες Θαλής και Motor Oil, η Intrakat, η Μυτιληναίος και η Τέρνα Ενεργειακή είναι οι 4 φορείς).

 

 

ΤΙ ΑΦΟΡΑ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

 

“Το αντικείμενο της Σύμπραξης συνίσταται στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και λειτουργία των υποδομών του έργου της Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Αποβλήτων της Νήσου Θήρας για χρονικό διάστημα έως 27 έτη, με σκοπό την εκπλήρωση των περιβαλλοντικών στόχων που έχουν τεθεί από την εθνική νομοθεσία και τις ευρωπαϊκές οδηγίες σχετικά με τη διαχείριση στερεών αστικών αποβλήτων. Το ακριβές χρονικό διάστημα της Σύμβασης Σύμπραξης θα καθορισθεί ειδικότερα στο πλαίσιο της προτεινόμενης διαδικασίας ανάθεσης του Ανταγωνιστικού Διαλόγου”.

 

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ-ΤΙ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ

 

 

“Το έργο ΣΔΙΤ, αποτελείται, μεταξύ άλλων, από:
• Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) που περιλαμβάνει:
-Επεξεργασία των σύμμεικτων υπολειμματικών Απορριμμάτων
-Επεξεργασία των Ανακυκλώσιμων Υλικών από προγράμματα χωριστής συλλογής
• Μονάδα Κομποστοποίησης Προδιαλεγμένων Οργανικών.
• Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.).

1.4.2. Ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης (ΙΦΣ) που θα επιλεγεί, θα αναλάβει, ενδεικτικά, τα εξής:
• τη σύνταξη του συνόλου των απαραίτητων μελετών που θα υποβληθούν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης Σύμπραξης, καθώς και το σύνολο των ενεργειών και δράσεων για τη σύνταξη των εγγράφων που απαιτούνται για να διασφαλισθεί η έγκαιρη έκδοση του συνόλου των αδειοδοτήσεων και των εγκρίσεων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για την κατασκευή, πλήρη αποπεράτωση, λειτουργία και συντήρηση του Έργου,

• το σύνολο των εργασιών κατασκευής, τη λειτουργία και συντήρηση των υποδομών του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων Νήσου Θήρας. Η λειτουργία και συντήρηση καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης συνίσταται, ιδίως, στην καθημερινή λειτουργία του συνόλου των εγκαταστάσεων με ίδια μέσα, τη συνήθη, προληπτική και διορθωτική συντήρηση, τη βαριά συντήρηση και την περιοδική αντικατάσταση / ανανέωση τμημάτων, στοιχείων και εξαρτημάτων του εξοπλισμού (lifecycle cost) του συνόλου των εγκαταστάσεων, την καθημερινή διαθεσιμότητα των εγκαταστάσεων και συστημάτων, των κτιριακών υποδομών και του περιβάλλοντος χώρου, όπως αυτά θα αναφέρονται αναλυτικά στη Β΄ Φάση του Διαγωνισμού, ούτως ώστε το Έργο να είναι απολύτως κατάλληλο και διαθέσιμο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις διαθεσιμότητας, τις προδιαγραφές και τους στόχους της ελληνικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

• τη χρηματοδότηση του Έργου με ίδια ή / και δανειακά κεφάλαια (με την επιφύλαξη της
Χρηματοδοτικής Συμβολής στο κατασκευαστικό κόστος του έργου),

• την ασφάλιση των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων και συστημάτων των υποδομών που
αποτελούν αντικείμενο της Σύμβασης Σύμπραξης, τόσο κατά την περίοδο μελέτης (περίοδο εργασιών)
και κατασκευής του Έργου, όσο και κατά την περίοδο λειτουργίας του (περίοδο υπηρεσιών),
• την εμπορική εκμετάλλευση μέρους ή το συνόλου των παραγόμενων δευτερογενών προϊόντων (π.χ.
ενέργεια, ανακυκλώσιμα υλικά, βιοαέριο, RDF, SRF κλπ),

• τη μεταβίβαση των υποδομών στον Δημόσιο Φορέα μετά τη λήξη της Σύμβασης Σύμπραξης.

 

1.4.3. Ο Δημόσιος Φορέας, αντιστοίχως, θα αναλάβει:

 

 

• τη διάθεση κατάλληλου χώρου για την εγκατάσταση των υποδομών,
• τον καθορισμό της ελάχιστης απαιτούμενης δυναμικότητας της Μ.Ε.Α., κατά τους όρους των τευχών δημοπράτησης και, σε κάθε περίπτωση, προ της Προσκλήσεως των Διαγωνιζομένων σε υποβολή των Δεσμευτικών τους Προσφορών,
• την παρακολούθηση και τον έλεγχο της υλοποίησης της Σύμβασης Σύμπραξης και της ποιότητας των
παρεχομένων υπηρεσιών,
• την καταβολή του συμβατικού τιμήματος (πληρωμές διαθεσιμότητας), λαμβάνοντας υπόψη τυχόν
απομειώσεις εξαιτίας μειωμένης απόδοσης του ΙΦΣ”.

 

 

Η τεχνολογική μέθοδος δεν έχει ακόμα αποσαφηνιστεί ρητά. 

 

 

“Διευκρινίζεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας, η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα προκρίνει τη χρήση κάποιας συγκεκριμένης τεχνολογίας. Η υλοποίηση του έργου θα γίνει με όποια διαθέσιμη τεχνολογία μπορεί αποδεδειγμένα να καλύψει τους στόχους που έχουν τεθεί από τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη μείωση της ποσότητας του βιοαποδομήσιμου κλάσματος που εκτρέπεται προς ταφή, τους στόχους ανακύκλωσης και ανάκτησης υλικών και ενέργειας, καθώς και οποιουσδήποτε άλλους σχετικούς περιορισμούς προκύψουν από τη νομοθεσία και τις ειδικότερες απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής”.

 

Γενική περιγραφή του έργου που πρέπει να γίνει

 

 

“Το έργο αποτελείται από:

1. Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) που περιλαμβάνει:
Επεξεργασία των σύμμεικτων υπολειμματικών Απορριμμάτων
Επεξεργασία των Ανακυκλώσιμων Υλικών από προγράμματα χωριστής συλλογής
2. Μονάδα Κομποστοποίησης Προδιαλεγμένων Οργανικών.
3. Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.).

 

Ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης (ΙΦΣ) που θα επιλεγεί, θα αναλάβει, ενδεικτικά, τα εξής:

• τη σύνταξη του συνόλου των απαραίτητων μελετών που θα υποβληθούν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης Σύμπραξης, καθώς και το σύνολο των ενεργειών και δράσεων για τη σύνταξη των εγγράφων που απαιτούνται για να διασφαλισθεί η έγκαιρη έκδοση του συνόλου των αδειοδοτήσεων και των εγκρίσεων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για την κατασκευή, πλήρη αποπεράτωση, λειτουργία και συντήρηση του Έργου,

• το σύνολο των εργασιών κατασκευής, τη λειτουργία και συντήρηση των υποδομών του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων Νήσου Θήρας. Η λειτουργία και συντήρηση καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης συνίσταται, ιδίως, στην καθημερινή λειτουργία του συνόλου των εγκαταστάσεων με ίδια μέσα, τη συνήθη, προληπτική και διορθωτική συντήρηση, τη βαριά συντήρηση και την περιοδική αντικατάσταση / ανανέωση τμημάτων, στοιχείων και εξαρτημάτων του εξοπλισμού (lifecycle cost) του συνόλου των εγκαταστάσεων, την καθημερινή διαθεσιμότητα των εγκαταστάσεων και συστημάτων, των κτιριακών υποδομών και του
περιβάλλοντος χώρου, όπως αυτά θα αναφέρονται αναλυτικά στη Β΄ Φάση του Διαγωνισμού, ούτως ώστε το Έργο να είναι απολύτως κατάλληλο και διαθέσιμο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις διαθεσιμότητας, τις προδιαγραφές και τους στόχους της ελληνικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
• τη χρηματοδότηση του Έργου με ίδια ή / και δανειακά κεφάλαια (με την επιφύλαξη της Χρηματοδοτικής Συμβολής στο κατασκευαστικό κόστος του έργου),
• την ασφάλιση των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων και συστημάτων των υποδομών που
αποτελούν αντικείμενο της Σύμβασης Σύμπραξης, τόσο κατά την περίοδο μελέτης (περίοδο εργασιών)
και κατασκευής του Έργου, όσο και κατά την περίοδο λειτουργίας του (περίοδο υπηρεσιών),
• την εμπορική εκμετάλλευση μέρους ή το συνόλου των παραγόμενων δευτερογενών προϊόντων (π.χ.
ενέργεια, ανακυκλώσιμα υλικά, βιοαέριο, RDF, SRF κλπ),
• τη μεταβίβαση των υποδομών στον Δημόσιο Φορέα μετά τη λήξη της Σύμβασης Σύμπραξης.

 

Ο Δημόσιος Φορέας, αντιστοίχως, θα αναλάβει:

• τη διάθεση κατάλληλου χώρου για την εγκατάσταση των υποδομών,
• τον καθορισμό της ελάχιστης απαιτούμενης δυναμικότητας της Μ.Ε.Α., κατά τους όρους των τευχών δημοπράτησης και, σε κάθε περίπτωση, προ της Προσκλήσεως των Διαγωνιζομένων σε υποβολή των Δεσμευτικών τους Προσφορών,
• την παρακολούθηση και τον έλεγχο της υλοποίησης της Σύμβασης Σύμπραξης και της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών,
• την καταβολή του συμβατικού τιμήματος, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν απομειώσεις εξαιτίας μειωμένης απόδοσης του ΙΦΣ”.

 

 

Στόχοι

 

” Ειδικότερα, η υλοποίησή του αναμένεται ότι θα συμβάλλει:
• στη μείωση της προς ταφή ποσότητας απορριμμάτων,
• στην ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων μέσω της επεξεργασίας των βιοαποβλήτων,
• στη δυνατότητα παραγωγής προϊόντων (υλικών ή/και ενέργειας), η αξιοποίηση των οποίων δύναται να επιφέρει οικονομικά οφέλη και να συμβάλει γενικότερα στην ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων.

 

Παράλληλα, στο νησί λειτουργεί μικρής δυναμικότητας Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών(Κ.Δ.Α.Υ.). Από την υφιστάμενη κατάσταση διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων στην περιοχή αναφοράς, δημιουργείται υστέρηση σε πολλούς τομείς της, ενώ λόγω της ανάγκης προσαρμογής προς τους στόχους του νέου Ε.Σ.Δ.Α. η κατασκευή και λειτουργία έργων Διαχείρισης & Επεξεργασίας των Στερεών Αποβλήτων για το σύνολο του Νησιού κρίνεται απολύτως επείγουσα και επιβεβλημένη, δεδομένου ότι θα συμβάλει

• στην παύση λειτουργίας του Χ.Α.Δ.Α. με αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου.
• Στην ανάκτηση αξιοποιήσιμων προϊόντων και υλικών, επιπρόσθετα της δυναμικότητας του ήδη
λειτουργούντος Κ.Δ.Α.Υ.
• στην παραγωγή και αξιοποίηση δευτερογενών προϊόντων ή/ και ενέργειας
• στην εκτροπή βιοαποδομήσιμου κλάσματος των αποβλήτων (ΒΑΑ) από ταφή.
• Στην εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας.
• Στην ελαχιστοποίηση των υλικών που θα οδηγούνται στον Χ.Υ.Τ.Υ., με την εναπόθεση σε αυτόν
μόνο των υπολειμμάτων των επιμέρους παραγωγικών διεργασιών
• Στην εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις της Ελληνικής & Κοινοτικής Νομοθεσίας και ιδιαίτερα με τους στόχους του νέου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Φ.Ε.Κ. 185Α/29.09.2020)
• Στην εναρμόνιση με τις αρχές της Αειφόρου Ανάπτυξης και της Κυκλικής Οικονομίας.
• Στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

 

Αναφορικά με τις κατευθύνσεις και στόχους του νέου ΕΣΔΑ, το Έργο αναμένεται να συμβάλει στα
ακόλουθα:
Βιοαποδομήσιμα απόβλητα (ΒΑΑ)
Το έργο θα συμβάλει στην επίτευξη των εθνικών στόχων για την κλιμακούμενη χρονικά εκτροπή
σημαντικής ποσότητας βιοαποδομήσιμου κλάσματος από το Χ.Υ.Τ.Υ.. Σύμφωνα με τους στόχους του
Ε.Σ.Δ.Α. θα πρέπει μέχρι το έτος 2030 η μείωση να φθάσει το 10%.
Συνοπτικά και βάσει των παραπάνω, με το προτεινόμενο έργο, εξασφαλίζονται τα εξής:
• Μείωση του δυναμικού εκπομπής ρυπαντών των απορριμμάτων πριν οδηγηθούν σε
υγειονομική ταφή, ήτοι μείωση του ρυπαντικού φορτίου των στραγγισμάτων και των εκπομπών
βιοαερίου στους Χ.Υ.Τ.Υ.
• Μείωση του βιοαποδομήσιμου κλάσματος που οδηγείται στους Χ.Υ.Τ.Υ., προκειμένου να
συμβάλλει η Περιφέρεια στους στόχους μείωσης που τίθενται στον Ε.Σ.Δ.Α.
• Αύξηση της διάρκειας ζωής του προς κατασκευή Χ.Υ.Τ. μέσω μείωσης των υπολειμμάτων που
οδηγούνται προς ταφή.
• Παραγωγή ανακυκλώσιμων προϊόντων, ενέργειας και compost
Βιολογικά απόβλητα

Ανακύκλωση υλικών
Σύμφωνα με τον Ε.Σ.Δ.Α. (Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων0 και το Ν. 4042/2012 τίθενται ποσοτικοί στόχοι επαναχρησιμοποίησης και
ανακύκλωσης και καθιερώνεται χωριστή συλλογή τουλάχιστον για τα ακόλουθα: χαρτί, μέταλλο, πλαστικό και γυαλί.
Περαιτέρω σύμφωνα με την οδηγία ΕΕ 2018/851, θα πρέπει να επιτευχθεί επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των ΑΣΑ τουλάχιστον σε ποσοστό 55% κατά βάρος μέχρι το 2025 και 60% κατά βάρος μέχρι το 2030″.

 

Όγκος και τύπος απορριμμάτων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *