ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ-ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ

 

 

 

 

 

Φωτογραφία: Ιπποκράτης Αλεξίου

“ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ:
Σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης του Διευθυντή Παθολογικού – ιατρού Παθολογίας του
Γενικού Νοσοκομείου Θήρας για τρία (3) έτη.
Α. ΘΕΣΗ
Με την υπ’ αρ. 2θέμα6/12-01-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. τροποποιήθηκε ο Κανονισμός Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. και συμπεριέλαβε το τελικά εγκεκριμένο οργανόγραμμα του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας, με το οποίο συστήθηκε μία θέση Διευθυντή Παθολογικού – ιατρού
Παθολογίας (άρθρο 9.2.Γ.1).
Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κατέχουν τα εξής προσόντα:
– Πτυχίο Α.Ε.Ι. Ιατρικής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολών της αλλοδαπής,
– Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος,
– Άδεια χρήσης τίτλου Ιατρικής Ειδικότητας Παθολογίας από ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού νόμιμα
αναγνωρισμένου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,
– Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου του εσωτερικού ή κράτους μέλους της Ε.Ε.,
– Βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου, για τους υποψήφιους που έχουν λάβει τον τίτλο ιατρικής ειδικότητας στην Ελλάδα, από το Υπουργείο Υγείας ή τυχόν νόμιμης απαλλαγής ή αναστολής,
– Πιστοποιητικό τύπου Α’ στρατολογικής κατάστασης για τους άνδρες ή νόμιμης απαλλαγής από την υποχρέωση
θητείας.
Τα ανωτέρω θα πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο των ενδιαφερομένων, επί ποινή αποκλεισμού της συμμετοχής
τους, κατά το χρόνο έκδοσης της σχετικής απόφασης ορισμού του Διευθυντή Παθολογικού – ιατρού Παθολογίας
του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας.
Πρόσθετα, θα συνεκτιμηθούν τα παρακάτω προσόντα:
– Κατοχή Μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο,
– Κατοχή πιστοποιητικού τουλάχιστον καλής γνώσης αγγλικής γλώσσας,
– Κατοχή πιστοποιητικού τουλάχιστον καλής γνώσης έτερης ξένης γλώσσας πλην της αγγλικής,
– Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή,
– 10ετής, τουλάχιστον, άσκηση της προκηρυσσόμενης ειδικότητας,
– 4ετής, άσκηση της προκηρυσσόμενης ειδικότητας σε θέση ευθύνης Διευθυντή σε ιδιωτική επιχείρηση ή δημόσιο
οργανισμό,
– Ερευνητικό, επιστημονικό έργο και δημοσιεύσεις.
Για όλα τα τυπικά και πρόσθετα συνεκτιμώμενα προσόντα απαιτείται και θα ζητηθεί επαρκής τεκμηρίωση.
Γ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ο Διευθυντής Παθολογικού – ιατρός Παθολογίας του Γ.Ν. Θήρας είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης
και λαμβάνει αποδοχές ημεδαπής με όλα τα νόμιμα επιδόματα και προσαυξήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στον
ν. 4354/2015.
Η μισθοδοσία του Διευθυντή Παθολογικού του Γ.Ν. Θήρας καλύπτεται από τον τακτικό προϋπολογισμό του
Γενικού Νοσοκομείου Θήρας.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης του Διευθυντή Νεφρολογικού –
ιατρού Νεφρολογίας του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας.
Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ:
Σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης του Διευθυντή Νεφρολογικού – ιατρού Νεφρολογίας του
Γενικού Νοσοκομείου Θήρας για τρία (3) έτη.
Α. ΘΕΣΗ
Με την υπ’ αρ. 2θέμα6/12-01-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. τροποποιήθηκε ο Κανονισμός Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. και συμπεριέλαβε το τελικά εγκεκριμένο οργανόγραμμα του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας, με το οποίο συστήθηκε μία θέση Διευθυντή Νεφρολογικού – ιατρού
Νεφρολογίας (άρθρο 9.2.Γ.1).
4082 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 64/22.09.2022
Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κατέχουν τα εξής προσόντα:
– Πτυχίο Α.Ε.Ι. Ιατρικής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολών της αλλοδαπής,
– Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος,
– Άδεια χρήσης τίτλου Ιατρικής Ειδικότητας Νεφρολογίας από ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού νόμιμα
αναγνωρισμένου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,
– Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου του εσωτερικού ή κράτους μέλους της Ε.Ε.,
– Βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου, για τους υποψήφιους που έχουν λάβει τον τίτλο ιατρικής ειδικότητας στην Ελλάδα, από το Υπουργείο Υγείας ή τυχόν νόμιμης απαλλαγής ή αναστολής,
– Πιστοποιητικό τύπου Α’ στρατολογικής κατάστασης για τους άνδρες ή νόμιμης απαλλαγής από την υποχρέωση
θητείας.
Τα ανωτέρω θα πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο των ενδιαφερομένων, επί ποινή αποκλεισμού της συμμετοχής
τους, κατά το χρόνο έκδοσης της σχετικής απόφασης ορισμού του Διευθυντή Νεφρολογίας – ιατρού Νεφρολογίας
του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας.
Πρόσθετα, θα συνεκτιμηθούν τα παρακάτω προσόντα:
– Κατοχή Μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο,
– Κατοχή πιστοποιητικού τουλάχιστον καλής γνώσης αγγλικής γλώσσας,
– Κατοχή πιστοποιητικού τουλάχιστον καλής γνώσης έτερης ξένης γλώσσας πλην της αγγλικής,
– Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή,
– 10ετής, τουλάχιστον, άσκηση της προκηρυσσόμενης ειδικότητας,
– 4ετής, άσκηση της προκηρυσσόμενης ειδικότητας σε θέση ευθύνης Διευθυντή σε ιδιωτική επιχείρηση ή δημόσιο
οργανισμό,
– Ερευνητικό, επιστημονικό έργο και δημοσιεύσεις.
Για όλα τα τυπικά και πρόσθετα συνεκτιμώμενα προσόντα απαιτείται και θα ζητηθεί επαρκής τεκμηρίωση.
Γ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ο Διευθυντής Νεφρολογικού – ιατρός Νεφρολογίας του Γ.Ν. Θήρας είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης
και λαμβάνει αποδοχές ημεδαπής με όλα τα νόμιμα επιδόματα και προσαυξήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στον
ν. 4354/2015.
Η μισθοδοσία του Διευθυντή Νεφρολογικού του Γ.Ν. Θήρας καλύπτεται από τον τακτικό προϋπολογισμό του
Γενικού Νοσοκομείου Θήρας.
Δ. ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι υποψήφιοι για τη θέση καλούνται να αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και υπεύθυνη δήλωση όπου
θα δηλώνεται υπεύθυνα ότι όσα δηλώνονται στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή και ότι κατόπιν της επιλογής
θα υποβληθούν τα σχετικά παραστατικά στο hr@aemy.gr με την ένδειξη «για τη θέση Διευθυντή Νεφρολογικού –
ιατρού Νεφρολογίας Γ.Ν. Θήρας» εντός 20 εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.
Σε περίπτωση που μετά την επιλογή οι υποψήφιοι δεν προσκομίσουν τα εν λόγω απαιτούμενα δικαιολογητικά,
δεν θα προχωρά η πρόσληψη, θα αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία και θα προχωρά η εταιρεία στον
επόμενο βάσει κατάταξης υποψήφιο.
Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων στη διαδικασία σημαίνει ταυτόχρονα ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της
παρούσας πρόσκλησης.
Ε. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΕΠΙΛΟΓΗ
Η επιλογή του Διευθυντή Νεφρολογικού – ιατρού Νεφρολογίας ενεργείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μετά από εισήγηση πενταμελούς επιτροπής που συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. 12θέμα3β)/14-03-2022
απόφαση του Δ.Σ. Η επιτροπή, για τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού, πραγματοποιεί έλεγχο πλήρωσης των
προβλεπόμενων στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προσόντων”.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *