ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (VOUCHER) ΓΙΑ ΤΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

 

 

 

Δυνατότητα, να αποφύγουν την επιστροφή προκαταβολών για ξενοδοχειακές προκρατήσεις , δίνει η ΠΝΠ, η οποία ήδη δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ. Αντ’ αυτού,  οι επιχειρήσεις μπορούν να προχωρήσουν σε νομότυπο πιστωτικό σημείωμα “Voucher”, χρονικκής ισχύος εως 18 μηνών.

 

” Το παρόν εφαρμόζεται σε συμβάσεις που συνάπτο-
νται μεταξύ αφενός τουριστικών επιχειρήσεων της παρ. 1

του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α ́ 155) και αφετέρου
είτε τουριστικών επιχειρήσεων της παρ. 1 του άρθρου 1
του ν. 4276/2014 είτε τουριστικών επιχειρήσεων της
αλλοδαπής, και οι οποίες καταγγέλλονται από τις 25
Φεβρουαρίου 2020 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2020
από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος.

Εάν, κατόπιν της κατά την παρ. 1 καταγγελίας, η μία

εκ των συμβαλλομένων τουριστική επιχείρηση υποχρε-
ούται να επιστρέψει στην αντισυμβαλλόμενη τουριστική

επιχείρηση οποιοδήποτε ποσό που η τελευταία κατέβα-
λε ως προκαταβολή, εγγύηση, αρραβώνα, μερική ή ολική

εξόφληση ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή, η οφειλέτρια
τουριστική επιχείρηση δύναται, κατά παρέκκλιση των

κατά περίπτωση εφαρμοστέων διατάξεων σύμβασης ή

νόμου, να προσφέρει στην αντισυμβαλλόμενη τουριστι-
κή επιχείρηση αντί της επιστροφής χρημάτων ισόποσο

πιστωτικό σημείωμα ισχύος δεκαοκτώ (18) μηνών από
την έκδοση του.
3. Η οφειλέτρια τουριστική επιχείρηση ενημερώνει
εγγράφως σε σταθερό μέσο την αντισυμβαλλόμενη

τουριστική επιχείρηση για την προσφορά του πιστω-
τικού σημειώματος εντός τριάντα (30) ημερών από την

ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης ή, σε περίπτωση
που η σύμβαση έχει καταγγελθεί πριν από την έναρξη
ισχύος του παρόντος, εντός τριάντα (30) ημερών από
την έναρξη ισχύος του παρόντος. Σε περίπτωση που
η οφειλέτρια τουριστική επιχείρηση δεν ενημερώνει

εγγράφως την αντισυμβαλλόμενη τουριστική επιχεί-
ρηση για την προσφορά του πιστωτικού σημειώματος

εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, η

οφειλέτρια τουριστική επιχείρηση οφείλει να επιστρέ-
ψει στην αντισυμβαλλόμενη τουριστική επιχείρηση

το σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος οφειλόμενο
χρηματικό ποσό.

4. Εάν κατά τον χρόνο λήξης της ισχύος των πιστω-
τικών σημειωμάτων που εκδίδονται κατά τις παρ. 2 και

3 δεν έχει συναφθεί νέα σύμβαση μεταξύ των αρχικώς
συμβαλλόμενων τουριστικών επιχειρήσεων με χρήση
του πιστωτικού σημειώματος, η οφειλέτρια τουριστική
επιχείρηση υποχρεούται να καταβάλει στη δανείστρια
τουριστική επιχείρηση χρηματικό ποσό ίσο με την αξία
του πιστωτικού σημειώματος.

5. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται αναγκα-
στικά και σε συμβάσεις, στις οποίες έχει συνομολογηθεί

μεταξύ των μερών, ως εφαρμοστέο όχι μόνο ελληνικό

αλλά και αλλοδαπό δίκαιο, εφόσον τα σχετικά δικαιώμα-
τα προβλέπονται στην ενωσιακή νομοθεσία.

 

Για το χρονικό διάστημα από τις 25 Φεβρουαρίου 2020 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, ισχύουν αναγκαστικά τα εξής:

α) Απαιτήσεις επιστροφής του αντιτίμου αεροπορικών

εισιτηρίων προς επιβάτες, λόγω ματαιώσεων πτήσεων,

εφόσον προβλέπονται από την ενωσιακή ή εθνική νομοθεσία, ικανοποιούνται με την παροχή προς τους δικαιούχους

πιστωτικού σημειώματος ίσης αξίας με το αντίτιμο του ει-

σιτηρίου της ματαιωθείσας πτήσης. Το πιστωτικό σημείωμα εκδίδεται από τον αερομεταφορέα και έχει ημερομηνία λήξης δεκαοκτώ (18) μήνες από την έκδοσή του. Κατά τη διάρκεια του δεκαοκτάμηνου, ο δικαιούχος του πιστωτι-

κού σημειώματος μπορεί οποτεδήποτε να κάνει χρήσηαυτού σε οποιονδήποτε προορισμό του δικτύου του αερομεταφορέα.

Μέχρι τη λήξη του πιστωτικού σημειώματος,η οφειλή δεν καθίσταται ληξιπρόθεσμη και απαιτητή. Η οφειλή καθίσταται ληξιπρόθεσμη και απαιτητή, εφόσον παρέλθουν δεκαοκτώ μήνες από την έκδοση του πιστωτικού σημειώματος και αυτό δεν έχει χρησιμοποιηθεί.

β) Οι διατάξεις του παρόντος καταλαμβάνει απαιτή-

σεις που προκύπτουν εξαιτίας ματαιώσεων πτήσεων στο

χρονικό διάστημα από τις 25 Φεβρουαρίου 2020 έως τις

30 Σεπτεμβρίου 2020.

γ) Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται αναγκα-

στικά και σε συμβάσεις, στις οποίες έχει συμφωνηθεί

μεταξύ των μερών, ως εφαρμοστέο όχι μόνο ελληνικό

αλλά και αλλοδαπό δίκαιο, εφόσον τα σχετικά δικαιώμα-

τα προβλέπονται στην ενωσιακή νομοθεσία.

δ) Οι διατάξεις του παρόντος αφορά απαιτήσεις επιβα-

τών από αερομεταφορέα που διαθέτει Άδεια Εκμετάλ-

λευσης σε ισχύ, η οποία έχει χορηγηθεί από το Υπουργείο

Υποδομών και Μεταφορών στην Ελλάδα είτε βάσει του

Κανονισμού 2407/92 του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου

1992, σχετικά με την έκδοση αδειών των αερομεταφο-

ρέων, είτε βάσει του Κανονισμού 1008/2008 του Ευ-

ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης

Σεπτεμβρίου και συγκεκριμένα του Κεφαλαίου II αυτού

περί «Άδειας Εκμετάλλευσης».

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *