ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

 

 

 

“Για την πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο http:// metaforikoisodynamo.gr/τnς Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, απαιτείται πιστοποίηση του δικαιούχου μέσω του Open Authentication της Α.Α.Δ.Ε., με τα διαπιστευτήρια που έχει ο δικαιούχος στο TaxisNet. Προκειμένου να εξεταστεί η βασιμότητα του αιτήματος, η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής λαμβάνει με τη μορφή Web Services τις ακόλουθες πληροφορίες από τα στοιχεία που τηρεί η Α.Α.Δ.Ε. στο Μητρώο και στο Εισόδημα Φυσικών προσώπων:

α) όνομα και επώνυμο, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) του αιτούντος, αύξων αριθμός (ΑΑ) φορολογικής δήλωσης,

β) στοιχεία μελών ωφελούμενης μονάδας του αιτούντος (σύζυγος και εξαρτώμενα μέλη): όνομα, επώνυμο, Α.Φ.Μ., Α.Μ.Κ.Α. και τύπος εξαρτώμενου μέλους (τέκνο, ανιών,κ.λπ.). Δεν περιλαμβάνονται οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι έχουν δικό τους αυτοτελές δικαίωμα χορήγησης Α.ΝΗ.ΚΟ.,

γ) στοιχεία μόνιμης κατοικίας (Ταχυδρομικός Κώδικας – Νομός – Πόλη ή και Δημοτική Ενότητα/Οδός),

δ) φορολογικό έτος αναφοράς των παραπάνω. Τα παραπάνω στοιχεία εμφανίζονται προσυμπληρωμένα και χωρίς δικαίωμα επεξεργασίας σε ηλεκτρονική αίτηση που έχει τη δυνατότητα να προεπισκοπήσει ο αιτών/η αιτούσα. Προκειμένου να συλλεχθούν τα παραπάνω στοιχεία, ο αιτών/η αιτούσα πρέπει να έχει υποβάλει φορολογική δήλωση για τα εισοδήματα του προηγούμενου οικονομικού έτους, η οποία πρέπει να έχει εκκαθαριστεί.

Ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) των δικαιούχων, που αντλείται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), διασταυρώνεται μέσω κατάλληλης διεπαφής λογισμικού (Web Services) που παρέχεται από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ).

 

 

3. Ο δικαιούχος συμπληρώνει επιπλέον:

α) Τον αριθμό ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο ο αιτών/η αιτούσα είναι ο πρώτος δικαιούχος, και την Τράπεζα, στην οποία έχει εκδοθεί ο λογαριασμός.

β) Τα στοιχεία επικοινωνίας του, πέραν του στοιχείου της κατοικίας και συγκεκριμένα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου.

4. Σε περίπτωση που ο αιτών/η αιτούσα ανήκει σε ειδική κατηγορία της παρ. 2 του παρόντος άρθρου:

α) Κατά την υποβολή της αίτησης δεν εμφανίζονται τα λοιπά μέλη (εξαρτώμενα ή

μη) της ωφελούμενης μονάδας, εφόσον αυτά δεν προσμετρώνται στον υπολογισμό του αριθμού εισιτηρίων, για τα οποία δικαιούται Α.ΝΗ.ΚΟ.,

β) Τα στοιχεία που τακτοποιούν την ένταξη του στην ειδική κατηγορία κοινοποιούνται από το αρμόδιο Υπουργείο στον διαδικτυακό τόπο http://metaforikoisodynamo. gr/της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

5. Απαραίτητη προϋπόθεση για την οριστική υποβολή της αίτησης πιστοποίησης αποτελεί η συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων της. Μετά την ολοκλήρωση της συμπλήρωσης της αίτησης και σε περίπτωση που ο αιτών/η αιτούσα ελέγξει και αποδεχτεί την ακρίβεια των στοιχείων, αυτός/ή μπορεί να υποβάλλει οριστικά την αίτηση. Σε περίπτωση που τα στοιχεία της αίτησης είναι ανακριβή, ο αιτών/η αιτούσα οφείλει προηγουμένως να προβεί σε ενημέρωση των στοιχείων που τηρούνται στο Μητρώο της Α.Α.Δ.Ε., από την οποία και αντλούνται τα στοιχεία αυτά, καθώς και των στοιχείων που καταχωρεί ο ίδιος και έπειτα να προχωρεί σε υποβολή της αίτησης. Η οριστική υποβολή της αίτησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης ότι τα δηλωθέντα στοιχεία είναι αληθή και ορθά.

Πριν από την οριστικοποίηση της αίτησης, ο αιτών δηλώνει υπεύθυνα εκ μέρους όλων των μελών της ωφελούμενης μονάδας ότι έχει λάβει πλήρη γνώση των προϋποθέσεων συμμετοχής στο μέτρο του Μ.Ι., όπως αυτό περιγράφεται στον ν. 4832/2021 και στην παρούσα.  

6. Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, ο αιτών/η αιτούσα λαμβάνει άμεσα ηλεκτρονικό μήνυμα ή μήνυμα κειμένου της υπηρεσίας σύντομων μηνυμάτων (Short Message Service/SMS), με το οποίο πληροφορείται:

α) εάν έχει πιστοποιηθεί ως ωφελούμενη μονάδα, για την οποία έχει υποβάλει αίτηση, για τη λήψη του Α.ΝΗ.ΚΟ.,

β) Τον Μοναδικό Αριθμό Νησιώτη (M.A.N.) για κάθε μέλος της ωφελούμενης μονάδας,

γ) Το συνολικό αριθμό των εισιτηρίων που δικαιούται η ωφελούμενη μονάδα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8.

7. Ο M.A.N. κάθε μέλους της ωφελούμενης μονάδας παράγεται από το διαδικτυακό τόπο http:// metaforikoisodynamo.gr/τnς Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε μορφή εκτυπώσιμης κάρτας, με ενσωματωμένο barcode ή/και QR code, προς διευκόλυνση των δικαιούχων.

8. Σε περίπτωση που ένα εξαρτώμενο μέλος μετά από την διασταύρωση των στοιχείων του (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ) διαπιστωθεί ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που αντλούνται από την ΑΑΔΕ έχει δηλωθεί από δύο αιτούντες, οι αιτούντες θα πρέπει να παρέχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (απόφαση επιμέλειας, υπεύθυνη δήλωση  κ.α) από τα οποία να προκύπτει η ωφελούμενη μονάδα στην οποία θα ενταχθεί το εξαρτώμενο μέλος.

9. Στις περιπτώσεις που ο αιτών/η αιτούσα έχει ήδη απαλλαγεί από την υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής της φορολογικής του/της δήλωσης, η αίτηση πιστοποίησης για το Μ.Ι. μπορεί να υποβάλλεται μέσω Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), με την διαδικασία που ορίζεται σε κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 31 του ν. 3013/2002.

10. Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής έχει το δικαίωμα, σε κάθε περίπτωση, να ελέγχει για τυχόν μεταβολές τα παρακάτω στοιχεία της ωφελούμενης μονάδας:

α) τον τόπο κατοικίας και

β) τα μέλη της ωφελούμενης μονάδας. Οι έλεγχοι γίνονται μέσω Web Services από τα στοιχεία που τηρεί η Α.Α.Δ.Ε. Στις περιπτώσεις που μετά τον παραπάνω έλεγχο διαπιστωθούν αλλαγές, αναστέλλεται η καταβολή του Α.ΝΗ.ΚΟ. έως ότου η ωφελούμενη μονάδα ενημερώσει τα στοιχεία της μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Μ.Ι.

Στην αρχή κάθε έτους η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής προβαίνει σε ενημέρωση όλων των στοιχείων των ωφελούμενων μονάδων με βάση την τελευταία υποβληθείσα δήλωση φορολογίας εισοδήματος και τα στοιχεία του Μητρώου φυσικών προσώπων που τηρούνται στην ΑΑΔΕ.»

Άρθρο 2 

Τροποποίηση άρθρου 7 

H παρ. 1 του άρθρου 7 της υπ’ αρ. 4796/31.12.2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Πλήρης εφαρμογή του μέτρου ‘‘Μεταφορικό Ισοδύναμο’’ (Μ.Ι.) στις ωφελούμενες μονάδες (επιβάτες)» (Β’ 6124), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. α) Για τις θαλάσσιες μεταφορές, το Α.ΝΗ.ΚΟ., προκύπτει από τη διαφορά του πραγματικού μεταφορικού κόστους της ωφελούμενης μονάδας από το Κατώφλι Μεταφορικού Ισοδύναμου (Κ.Μ.Ι.), όπως αυτό ορίζεται στην περ. β του άρθρου 14 του ν. 4832/2021.

β) Ως πραγματικό μεταφορικό κόστος λογίζεται:

βα) Για το χρονικό διάστημα από 1 Ιανουαρίου έως 30

Ιουνίου κάθε έτους, η ισχύουσα την 1η Ιανουαρίου του ιδίου έτους τιμή του εισιτηρίου οικονομικής θέσης του αντίστοιχου τύπου πλοίου (συμβατικού ή ταχύπλοου).

ββ) Για το χρονικό διάστημα από 1 Ιουλίου έως 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους, η ισχύουσα την 1η Ιουλίου του ιδίου έτους τιμή του εισιτηρίου οικονομικής θέσης του αντίστοιχου τύπου πλοίου (συμβατικού ή ταχύπλοου).

γ) Για διαδρομές άνω των 80 ναυτικών μιλίων, εφόσον ο επιβάτης ταξιδέψει με κλίνη, ως πραγματικό μεταφορικό κόστος λογίζεται:

γα) Για το χρονικό διάστημα από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου κάθε έτους, η ισχύουσα την 1η Ιανουαρίου του ιδίου έτους τιμή του οικονομικότερου εισιτηρίου με κλίνη.

γβ) Για το χρονικό διάστημα από 1 Ιουλίου έως 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους, η ισχύουσα την 1η Ιουλίου του ιδίου έτους τιμή του οικονομικότερου εισιτηρίου με κλίνη.

δ) Για τις αεροπορικές μεταφορές, το Α.ΝΗ.ΚΟ. δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που καταβάλλεται για την αντίστοιχη διαδρομή θαλάσσιας μαζικής μεταφοράς και με τις ίδιες προϋποθέσεις που ορίζονται στις περ. β’ και γ’ της παρούσας παραγράφου. Σε περίπτωση που το κόστος του αεροπορικού εισιτηρίου είναι μικρότερο από το Κ.Μ.Ι., δεν καταβάλλεται Α.ΝΗ.ΚΟ. Σε περίπτωση που το κόστος του αεροπορικού εισιτηρίου είναι μικρότερο του αντίστοιχου ακτοπλοϊκού, καταβάλλεται ως Α.ΝΗ. ΚΟ., το ποσό που προκύπτει από τη διαφορά ανάμεσα στο κόστος του αεροπορικού εισιτηρίου μείον το Κ.Μ.Ι.

ε) Για την εφαρμογή του παρόντος οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων προκύπτουν από τα στοιχεία που διαβιβάζονται από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επικοινωνιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Τμήμα Β’ Η.ΣΚ.Θ.Ε.Ε.Α. στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής μέσα από το διαδικτυακό τόπο http://metaforikoisodynamo.gr.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως”.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *