ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑ ΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ: “« Αυθαίρετες Κατασκευές εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα σε περιοχές ευθύνης του Δ.Λ.Τ. Θήρας »

 

 

“Σε εφαρμογή των ισχυόντων διατάξεων που καθορίζονται στα (α) και (β) σχετικά, σας
ενημερώνουμε για την διαδικασία που προβλέπεται για τις αυθαίρετες κατασκευές εντός
περιοχών δικαιοδοσίας του Δ.Λ.Τ. Θήρας ως παρακάτω:

 

1. Με το άρθρο 58 του Ν. 4676/ 2020 παρατείνονται μέχρι την 31-12-2022 οι προβλεπόμενες
στο άρθρο 96 του Ν. 4504/2017 αποκλειστικές προθεσμίες, προκειμένου να δοθεί ο
απαραίτητος χρόνος για την καθαίρεση των κατασκευών (σκίαστρα, τέντες, πέργκολες)
που κατασκευάστηκαν χωρίς άδεια ή καθ’ υπέρβαση αυτής και για να αντιμετωπιστεί
ομαλά αυτό το σοβαρό χρόνιο πρόβλημα.

 

2. Η ως άνω ρύθμιση συμβάλλει στην ομαλή αποκατάσταση της νομιμότητας και της
ομοιομορφίας των παράνομων κατασκευών στις χερσαίες ζώνες λιμένα και δίνει τη δυνατότητα
και τον εύλογο χρόνο στους ιδιώτες να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την
αποκατάσταση αυτή προς όφελος των περιβαλλόντων χώρων, των τοπικών κοινωνιών και
επιχειρήσεων και του ιδίου του λιμένα.

 

3. Το υπόψη άρθρο 96 του Ν. 4504/2017 σε συνδυασμό με το άρθρο 58 του Ν. 4676/ 2020
προβλέπει την καθαίρεση των αυθαίρετων κατασκευών μέχρι την 31-12-2022 με το
κόστος των δαπανών καθαίρεσης να βαρύνει τους χρήστες αυτών.
4. Μέχρι την 31-12-2022 είναι δυνατή, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, η
παραχώρηση της χρήσης του υποκειμένου και παρακειμένου χώρου των αυθαίρετων
κατασκευών με απόφαση του ΔΛΤ Θήρας που κοινοποιείται στη Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Ε. του
Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής.
5. Στην Αίτηση προς το Δ.Λ.Τ. Θήρας για την παραχώρηση των ως άνω
χώρων επισυνάπτεται Βεβαίωση αρμόδιου Μηχανικού για τη στατική
επάρκεια των υφισταμένων αυθαίρετων κατασκευών.

 

6. Μετά την 31-12-2022 η ύπαρξη αυθαιρέτων κατασκευών αποκλείει
την καθ΄ οποιανδήποτε τρόπο παραχώρηση της χρήσης χώρων
Χερσαίας Ζώνης Λιμένα ευθύνης του ΔΛΤ Θήρας.

 

7. Κάθε νέα κατασκευή (σκίαστρα, τέντες, πέργκολες) υλοποιείται
σύμφωνα με την εγκριθείσα μελέτη και τα σχετικά σχέδια όπως
προβλέπεται στο (δ) σχετικό και μετά τη λήψη των κατά νόμο
απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων.
Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε επιπλέον διευκρίνιση επί του θέματος”.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *