ΟΙ ΝΕΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΘΗΡΑΣ

ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ, ΚΥΒΙΣΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΧΙΟΥΜΟΡ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

 

 

 

 

  Αμετακίνητοι Καφούρος- Καμπουράκης, παρέμεινε ο κ. Δαρζέντας, εκτός η κ Μπελλώνια, επανήλθε παρά τις βαριές καταγγελίες (του) ο κ. Κυριαζής.

Ο Δήμαρχος Θήρας ή έχει πολύ καλή αίσθηση του χιούμορ (στις προσωπικές συναναστροφές, είναι αλήθεια αυτό) ή είναι πολύ απελπισμένος ή απλά αυτοεγκλωβίστηκε. Η ανακοίνωση, για τους αντιδημάρχους, έχουν μάλλον κάτι και από τα τρία. Οι δύο κορυφαίοι αντιδήμαρχοι (Μάρκος Καφούρος και Νίκος Καμπουράκης), παρέμειναν. Το ίδιο και ο επιστρατευθείς μετα την ηρωική έξοδο Κυριαζή, ο κ. Ανάργυρος Δαρζέντας. Η έκπληξη όμως, ακούει πάλι στο όνομα Γιώργος Κυριαζής, ο οποίος αφού παραιτήθηκε αρθρώνοντας βαριές καταγγελίες (εδώ), ανασκεύασε στο Δημοτικό Συμβούλιο με αποτέλεσμα τη φαρμακερή ατάκα του Γιώργου Χάλαρη : “Τελικά καταλήξαμε, πως ο κ. Κυριαζής δεν ξέρει καλά, ελληνικά”, επανήλθε. Δόξη και τιμή, ή σε ανεκδοτολογικά ελληνικά “λέμε καμιά ομορφιά για να περάσει η ώρα”.

Επειδή όμως ο Δήμαρχος, διακρίθηκε ιδιαίτερα ως προγυμναστής μαθητών για την είσοδό τους στα ΑΕΙ, δεν αποκλείεται να έκανε εντατικά ιδιαίτερα ελληνικών, στον “σας την έσκασα!”, νέο Αντιδήμαρχο. Όντως μας την έσκασε!. Τώρα‧ οι φήμες για τον Αντρέα Ζώρζο και τη μάχη που δέχτηκε η πρόταση να επανέλθει στην “Θηραϊκή Πολιτεία”, αναλαμβάνοντας παράλληλα καθήκοντα Αντιδημάρχου, είναι αποκυήματα της νοσηρής φαντασίας του γράφοντος. Είναι όμως αυταπόδεικτο, πως ο Αντρέας Ζώρζος, τα ελληνικά που ξέρει, τα μιλάει σταράτα και έντιμα. Και κυβιστήσεις (έμαθα κι εγώ τον όρο της μοδός) δεν κάνει. Ο Αντρέας, έμεινε αξιοπρεπής και παρέμεινε σοβαρός, παρά την κριτική που δέχτηκε.

«Ορισμός Αντιδημάρχων Θήρας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 2017-2019».

Δαρζέντας Ανάργυρος, αναλαμβάνει: 1. Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο. 2. Την αποκομιδή και διαχείριση των στερεών απόβλητων σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης μεταφόρτωσης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης, διάθεσης, λειτουργίας σχετικών εγκαταστάσεων, κατασκευής μονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης, καθώς και αποκατάστασης υφισταμένων ΧΑΔΑ. 3. Την παρακολούθηση και συντήρηση του Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού. 4. Την επίβλεψη μελετών και έργων Πρασίνου. 5. Την εποπτεία και ευθύνη των δημοτικών κοιμητηρίων. 6. Την επιμέλεια της συντήρησης και του εξοπλισμού των κοινοχρήστων χώρων αναψυχής και των παιδικών χαρών. 7. Το κλάδεμα όλων των δέντρων, θάμνων δεντροστοιχιών του Δήμου και η αποκομιδή αυτών. 8. Τη μέριμνα, σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις, για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού, από τους ιδιοκτήτες, νομείς, και επικαρπωτές, των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, καθώς και η υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τους δήμους, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων. 9. Την τήρηση κανόνων υγιεινής των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων. 10. Την ίδρυση και λειτουργία αμαξοστασίου και γραφείου κίνησης οχημάτων. 11. Τη συντήρηση και επισκευή του μηχανολογικού εξοπλισμού καθαριότητας καθώς και των λοιπών μηχανημάτων του Δήμου. 12. Την ευθύνη των συνεργείων συντήρησης οδών, οδοστρωμάτων, πλατειών, πεζοδρομίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων. 13. Την εισήγηση για κανονισμό λειτουργίας κοιμητηρίων καθώς και την τήρησή αυτού και του κανονισμού καθαριότητας από τους Δημότες. 14. Ορίζεται υπεύθυνος για την Δημοτική Κοινότητα Εμπορείου και τις Τοπικές Κοινότητες Ακρωτηρίου και Μεγαλοχωρίου. 15. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια σε θέματα της αρμοδιότητας του.

Καμπουράκης Νικόλαος, αναλαμβάνει: 1. Την ευθύνη Οικονομικών θεμάτων και ιδίως:  Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας – Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου – Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων.  Τη διατύπωση προτάσεων σχετικών με εισαγωγή μέτρων εκσυγχρονισμού της μηχανογραφικής υποδομής και τη λήψη μέτρων περιορισμού των δαπανών.  Την παρακολούθηση της υλοποίησης του προϋπολογισμού. 3  Την υπογραφή των βεβαιωτικών καταλόγων (άρθρο 58 παρ.1 περιπτ. ε ν. 3852/10, ΦΕΚ 87Α’/7-6-2010), των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου καθώς και όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις σχετικά με την οικονομική υπηρεσία. 2. Την ευθύνη των Διοικητικών θεμάτων και ιδίως:  Εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης.  Εποπτεία του Διοικητικού προσωπικού του Δήμου.  Έκδοση πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δημοτών, καθώς και τις βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας.  Έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού.  Τη χορήγηση αδειών του προσωπικού.  Τη λειτουργία των ΚΕΠ.  Τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.  Τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια.  Την εποπτεία και ευθύνη έκδοσης και υπογραφής όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες. 3. Κυκλοφοριακού και ιδίως:  Τους χώρους στάθμευσης, καθώς και τον έλεγχο της στάθμευσης των αυτοκινήτων.  Τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθορισμό πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και γενικότερα τη λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας, τις αρμοδιότητες στον τομέα των μεταφορών.  Τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή κυρώσεων για τις ανωτέρω περιπτώσεις.  Την ευθύνη για τη σήμανση και σηματοδότηση του οδικού δικτύου.  Ο καθορισμός των αστικών γραμμών λεωφορείων, της αφετηρίας, της διαδρομής, των στάσεων και του τέρματος των αντίστοιχων γραμμών, καθώς και ο καθορισμός των προδιαγραφών των στάσεων και των στεγάστρων αναμονής επιβατών αστικών και υπεραστικών γραμμών. 4. Την ευθύνη για την ακίνητη περιουσία του Δήμου και την εποπτεία του αντίστοιχου γραφείου της λειτουργίας. 5. Ορίζεται υπεύθυνος για τις Δημοτικές Κοινότητες Επισκοπής Γωνιάς και Μεσαριάς καθώς και για τις Τοπικές Κοινότητες Πύργου και Έξω Γωνιάς. 6. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια σε θέματα της αρμοδιότητας του.

Καφούρος Μάρκος, αναλαμβάνει: 1. Την ευθύνη για τον τομέα της παιδείας και ειδικότερα τον έλεγχο των σχολικών κτιρίων, τη συντήρησή τους και τον προγραμματισμό για την ίδρυση νέων σχολικών μονάδων, καθώς και τη διαδικασία κατασκευής νέων σχολείων σε συνεργασία με τους υπεύθυνους οργανισμούς και θεσμούς (ΟΣΚ, Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση κ.α.). 2. Την εποπτεία και την ευθύνη επί των θεμάτων του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας και διαχείρισης κρίσεων και τον έλεγχο των σχετικών προμηθειών. Σε περίπτωση εκτάκτου συμβάντος αναγομένου στο πεδίο της πολιτικής προστασίας, περιέρχονται στη δικαιοδοσία του και την ευθύνη του όλο το διοικητικό και εργατοτεχνικό προσωπικό καθώς και τα απαραίτητα μηχανικά μέσα για την αντιμετώπιση του εκτάκτου γεγονότος. 3. Την εποπτεία των Νομικών Προσώπων του τομέα Κοινωνικής Μέριμνας & Παιδείας. 4. Την ευθύνη για την αγροτική ανάπτυξη και αλιεία. 5. Την ευθύνη και οργάνωση του τομέα Πληροφορικής και Μηχανοργάνωσης του Δήμου και τη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου του Δήμου Θήρας www.thira.gr. 6. Την ευθύνη για τη συνεργασία του Δήμου με την εκκλησία. 7. Την παρακολούθηση των εμπορικών δραστηριοτήτων στα όρια του Δήμου και τη συνεργασία με το σύλλογο Εμπόρων και τα επιμελητήρια. 8. Την ευθύνη για τη σύνταξη μελετών για την τοποθέτηση κινητής τηλεφωνίας σε συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα, το Δημόκριτο ή άλλους επιστημονικούς φορείς. 9. Ορίζεται υπεύθυνος για τις Δημοτικές Κοινότητες Θήρας, Καρτεράδου καθώς και για τις Τοπικές Κοινότητες Βουρβούλου και Bόθωνα. 10. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια σε θέματα της αρμοδιότητας του.

Κυριαζής Γεώργιος, αναλαμβάνει: 1. Την ευθύνη της λειτουργίας της Υπηρεσίας Δόμησης. 2. Την ευθύνη λειτουργίας καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου και ιδίως:  τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.  Την εποπτεία και ευθύνη έκδοσης και υπογραφής πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.  Την εποπτεία και ευθύνη έκδοσης και υπογραφής πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.  τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος.  τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών.  τη Διαφήμιση και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.  την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α’/2001).  γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου. 5 3. Την ευθύνη όλων των προμηθειών που διενεργούνται από όλες τις υπηρεσίες του Δήμου. 4. Την ευθύνη οργάνωσης και λειτουργίας της Κεντρικής Αποθήκης του Δήμου Θήρας. 5. Την τέλεση πολιτικών γάμων και την παρακολούθηση του αντιστοίχου γραφείου, καθώς και την υπογραφή των εγγράφων προερχόμενα από το γραφείο αυτό. 6. Την ευθύνη του τομέα Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας. 7. Την ευθύνη άσκησης των κατά τόπον αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Οίας, υπεύθυνος για την Δημοτική Κοινότητα Οίας, την Δημοτική Κοινότητα Θηρασίας, σύμφωνα με το άρθρο 207 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 κεφ. 2 του Ν. 4071/2012, καθώς και για την Τοπική Κοινότητα Ημεροβιγλίου. 8. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια σε θέματα της αρμοδιότητας του. Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι υπογράφουν όλα τα έγγραφα της αρμοδιότητας τους και οι αρμοδιότητες αυτές εκτελούνται σύμφωνα με τις διοικητικές διαδικασίες που ισχύουν κάθε φορά στο πλαίσιο λειτουργίας των συστημάτων του Δήμου. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Καφούρου Μάρκου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κυριαζής Γεώργιος, ενώ τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Καμπουράκη Νικόλαου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Δαρζέντας Ανάργυρος και αντίστροφα. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Καφούρος Μάρκος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Καμπουράκη Νικόλαο, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Κυριαζή Γεώργιο και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Δαρζέντα Ανάργυρο. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού, να αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια, στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. Η παρούσα απόφαση ισχύει μέχρι ανακλήσεως της με νεότερη απόφαση του Δημάρχου.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *