ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ

ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

 

 

 

“Η Επιτελική δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας (ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ), ως δικαιούχος αναλαμβάνει την υλοποίηση της δράσης με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση Ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής». Η δράση χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Στα πλαίσια της παραπάνω δράσης το ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ Νοτίου Αιγαίου, Παράρτημα Κυκλάδων, ως πάροχος συνεχιζόμενης κατάρτισης, αδειοδοτημένος ως Κέντρο Δια βίου Μάθησης Επιπέδου 2, αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης, της συμβουλευτικής υποστήριξης των ωφελουμένων μέσω ατομικών συνεδριών, της σύζευξης των καταρτιζομένων με τις επιχειρήσεις υποδοχής πρακτικής άσκησης καθώς και την προετοιμασία των ωφελουμένων για τη συμμετοχή τους σε εξετάσεις πιστοποίησης οι οποίες θα διενεργηθούν από αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μια δέσμη παρεμβάσεων η οποία θα περιλαμβάνει:

Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης εκατόν είκοσι (120) ωρών σε ειδικότητες των κλάδων Εμπορίου και Τουρισμού και ανάλογα με τη ζήτηση των ωφελουμένων σε ειδικότητες από τους κλάδους Logistics, Έργα υποδομής και Τεχνικά επαγγέλματα, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Περιβάλλον – Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων, Τρόφιμα-Ποτά, Ενέργεια, Βιομηχανία και Αγροτικός Τομέας.

Συμβουλευτική υποστήριξη με στόχους: α) την επιλογή του προγράμματος κατάρτισης που θα παρακολουθήσουν οι ωφελούμενοι με βάση το εκπαιδευτικό τους προφίλ, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά τους β) την καλύτερη σύζευξη του προφίλ των ωφελουμένων με διαθέσιμες θέσεις πρακτικής στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις γ) την προετοιμασία των ανέργων για τη μετάβασή τους στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης πρακτικής άσκησης αλλά και ευρύτερα στην αγορά εργασίας και της ένταξης και επανένταξης τους σε αυτήν δ) την παρακολούθηση και υποστήριξη των ωφελουμένων κατά την υλοποίηση της πρακτικής τους άσκησης και ε) τη μετατροπή της πρακτικής άσκησης των ωφελουμένων σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, όπου είναι δυνατό.

Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.

Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας συνολικής διάρκειας πεντακοσίων (500) ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 5 μήνες. Αποκλειστικά για τα προγράμματα κατάρτισης σε ειδικότητες του Αγροτικού τομέα η πρακτική άσκηση δύναται να πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Στο πλαίσιο μελλοντικής / διακριτής δράσης, επιχειρήσεις που θα προβούν στην πρόσληψη ωφελούμενου/ων μετά τη λήξη της συμμετοχής τους στη δράση δύναται να επιχορηγηθούν.

Αναρτημένα είναι τα αποτελέσματα των ωφελούμενων ανέργων του ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα Voucher 29 – 64 στην ιστοσελίδα http://voucher.gov.gr/ . Κάθε ωφελούμενος δικαιούχος επιταγής κατάρτισης, οφείλει ως τις 17 Ιουνίου 2017 για την ενεργοποίηση της επιταγής να επιλέξει τον πάροχο κατάρτισης που επιθυμεί για να λάβει τις υπηρεσίες που παρέχονται.

Ο ωφελούμενος για την εγγραφή του στον πάροχο κατάρτισης οφείλει να προσκομίσει:

 1. Την αίτηση συμμετοχής του ή σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της, τον Κ.Α.Υ.Α.Σ. μέσω του οποίου ο Πάροχος δύναται να ενημερωθεί για τα στοιχεία της Αίτησης Συμμετοχής.
 2. Τα δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση των στοιχείων που δήλωσε στην αίτηση συμμετοχής του, όπως αυτά ορίζονται παρακάτω:
 • Κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή Βεβαίωση ανεργίας
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Εκκαθαριστικό της εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του φορολογικού έτους 2015
 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου
 • Υ/Δ του άρθρου 8 του Ν.1599/86 ότι δεν είναι μαθητές /σπουδαστές /φοιτητές
 • Υ/Δ του άρθρου 8 του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται; «δεν παρακολουθώ ή δεν έχω παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ κατά το τελευταίο δίμηνο, πλην προγράμματος εκμάθησης ελληνικής γλώσσας ή κατάρτισης σε δεξιότητες ΤΠΕ που οδηγεί σε πιστοποίηση»

Για όσους έχουν μοριοδοτηθεί στο κριτήριο «προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία» οφείλουν να προσκομίσουν:

 • Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης. Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν εναλλακτικά αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.

Για όσους έχουν μοριοδοτηθεί στο κριτήριο «Αναπηρία (σε ποσοστό 50% και άνω και με ικανότητα για εργασία)» οφείλουν να προσκομίσουν:

 • Kάρτα του ΟΑΕΔ στην οποία δηλώνεται η εγγραφή του ανέργου στο Μητρώο του ΟΑΕΔ για ΑμεΑ ή Απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής πιστοποίησης αναπηρίας σε ισχύ με την οποία πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας (επακριβώς προσδιορισμένο), το οποίο απαραίτητα θα πρέπει να είναι 50% και άνω, καθώς και η ικανότητά του για εργασία.

Για όσους έχουν μοριοδοτηθεί στο κριτήριο «Ύπαρξη Προστατευόμενου/ων Τέκνου/ων ΑΜΕΑ (ανηλίκων ή/και ενηλίκων) 67% και άνω» οφείλουν να προσκομίσουν:

 • α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και β) ιατρική γνωμάτευση σε ισχύ από την αρμόδια Επιτροπή Πιστοποίησης Αναπηρίας για την πιστοποίηση του ποσοστού αναπηρίας του εξαρτώμενου τέκνου.

Για όσους έχουν μοριοδοτηθεί στο κριτήριο «Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος αλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα)» οφείλουν να προσκομίσουν:

 • Έγγραφο, που αναφέρεται ως «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ», εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Πρόνοιας και εγκρίνει την ένταξη του ωφελούμενου στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
 1. Στις περιπτώσεις όπου απαιτούνται συγκεκριμένοι τίτλοι σπουδών και επαγγελματική εμπειρία σε συγκεκριμένη ειδικότητα σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ προσκομίζονται τα αντίστοιχα αντίγραφα/δικαιολογητικά.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 22810 85306 / 81692 ή στη δομή μας στην οδ. Ανδρέα Κάργα 62, Βροντάδο, Σύρος”.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *