ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΝΑΖΗΤΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

 

  “Ο Δήμαρχος Θήρας έχοντας υπόψη:
-Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ 77/30.3.1981 Τ.Α΄) περί καθορισμού των οργάνων, της
διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των
δήμων και κοινοτήτων,
– Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006(ΔΚΚ),
– Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010,
-Την υπ’ αριθμ. 50/2021 (ΑΔΑ: ΩΚΘΟΩΡΝ-Κ7Π) απόφαση του Δ.Σ. περί έγκρισης δημοπράτησης
ενοικίασης υπαίθριων χώρων στάθμευσης στα Διοικητικά όρια του Δήμου Θήρας,
-Την υπ’ αριθ. 39/2021 (ΑΔΑ: ΨΗΘΖΩΡΝ-7ΩΛ) Απόφαση Δ.Σ. περί συγκρότησης επιτροπής
διενέργειας δημοπρασιών αγοράς, μίσθωσης και εκμίσθωσης ακινήτων για το έτος 2021,
-Την υπ’ αριθμ. 25/2022 απόφαση της Ο.Ε. (ΑΔΑ:ΩΑΕΓΩΡΝ-ΒΥΑ) για την «κατάρτιση των όρων της
προκήρυξης δημοπρασίας»
-Το υπ’ αριθμ. 10001/02-09-2022 Πρακτικό της επιτροπής του άρθρου 7 πδ 270/1981

Ορίζει
Την διενέργεια φανερής προφορικής μειοδοτικής δημοπρασίας, για την μίσθωση
ακινήτων από το Δήμο Θήρας, προκειμένου να δημιουργηθούν χώροι στάθμευσης, την Δευτέρα
25/09/2022 και ώρα 10:00 στο Κατάστημα του Δήμου Θήρας στα Φηρά και συγκεκριμένα στην
αίθουσα συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής”.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *