Αποπεράτωση Νέου Κτιρίου Λυκείου, προϋπολογισμού 600.000 ευρώ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ

 

Ο Δήμος Θήρας ανακοινώνει την προκήρυξη δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ» CPV 45214220-8, με προϋπολογισμό 600.000€.
Το έργο περιλαμβάνει εργασίες αποπεράτωσης υπάρχοντος διώροφου, με τμήμα ισόγειου, κτιρίου με χρήση εκπαιδευτηρίου (Γενικό Λύκειο Θήρας) καθώς και εργασίες για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου.
Το κτίριο βρίσκεται σε οικόπεδο επιφανείας 1.744,16 τμ. στην εντός σχεδίου περιοχή της δημοτικής κοινότητας Φηρών και αποτελείται από ένα διώροφο τμήμα, το οποίο είναι και το κυρίως κτίριο στο οποίο θα φιλοξενηθούν 6 αίθουσες διδασκαλίας (τρεις στο ισόγειο και τρεις στον όροφο), και από ένα δεύτερο ισόγειο τμήμα στην βόρεια πλευρά του κυρίως κτιρίου στο οποίο θα υπάρχουν τουαλέτες αγοριών και κοριτσιών με ανεξάρτητες εισόδους. Ανάμεσα στο κτίριο των τουαλετών και στο κύριο κτίριο του συγκροτήματος υπάρχει μια μικρή αποθήκη- λεβητοστάσιο. Στην ανατολική και στην δυτική πλευρά των WC του συγκροτήματος κατασκευάζονται δυο ημιυπαίθριοι χώροι με εμβαδόν 11,16 τμ. και 11,78 τμ. αντίστοιχα.
Στον περιβάλλοντα χώρο του οικοπέδου δημιουργούνται δυο επίπεδα λόγω της κλίσης του φυσικού εδάφους. Το ένα επίπεδο είναι αυτό της άμεσης αύλησης των αιθουσών το οποίο προεκτείνεται κατά 3,00 μ. από το τέλος του ημιυπαιθρίου της νότιας πλευράς προς την νότια πλευρά του οικοπέδου και τη δημοτική οδό. Σε όλο το μέτωπο του επιπέδου αυτού υπάρχουν σκαλιά τα οποία λόγω της υψομετρικής διαφοράς του φυσικού εδάφους ξεκινούν στην δυτική άκρη του κτιρίου με ένα σκαλοπάτι και καταλήγουν στην ανατολική άκρη του κτιρίου τέσσερα σκαλιά.
Το ίδιο αυτό επίπεδο επεκτείνεται στην ανατολική πλευρά του οικοπέδου και μέχρι το όριο του οικοπέδου. Το δεύτερο επίπεδο είναι κεκλιμένο σύμφωνα με το φυσικό έδαφος του οικοπέδου το οποίο καταλήγει στη στάθμη της δημοτικής οδού.
Οι εργασίες που προβλέπονται να πραγματοποιηθούν για την αποπεράτωση του έργου είναι κυρίως οικοδομικές (χωματουργικά, σκυροδετήσεις, τοιχοδομές, επιχρίσματα, επενδύσεις, επιστρώσεις και κουφώματα) καθώς και ηλεκτρομηχανολογικές (ηλεκτρικά, υδραυλικά, θέρμανση).
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 4η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου Θήρας. Γενικές πληροφορίες δίνονται από την κ. Παπαδοπούλου Βασιλική τηλ. 22863-60167,168 Fax: 22860-22814 e-mail: ty@thira.gov.gr. Οι όροι της Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’ αρίθμ. 97/2019 Απόφαση της Ο.Ε Δήμου Θήρας (ΑΔΑ: 7ΖΒ7ΩΡΝ-ΞΩΒ).

Από τον Δήμο Θήρας

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *