ΣΕ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

“ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ” ΑΠΟ ΤΟ INTERREG     “Στα πλαίσια του διακρατικού προγράμματος Ιnterreg ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ «ΕΥ ΚΙΝΗΣΗ» δημοσιεύτηκε η διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το πληροφοριακό σύστημα πολυκαναλικής ενημέρωσης επιβατών για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς του Δήμου Θήρας. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάπτυξη και λειτουργία ενός συστήματος τηλεματικής –ευφυών μεταφορών που...