ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ

 

 

 

 

 “Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά
ενός (1) ατόμου για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Θήρας, και
συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων προκηρύσσει ο Δήμος Θηρας.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Αριθμός
ατόμων Χρόνος απασχόλησης
Δήμος Θήρας ν.Θήρα
ΥΕ Καθαριστέςστριες σχολικών
μονάδων
Πλήρους απασχόλησης
(8 ώρες)
Διδακτικό έτος 2022-2023
1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων καθορίζεται μεταξύ τους με τα ακόλουθα κριτήρια:
1. α) ΕΜΠΕΙΡΙΑ μέχρι και τη λήξη του διδακτικού έτους 2019-2020: (17 μονάδες ανά
μήνα εμπειρίας)
Μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 …
Μονάδες 17 34 51 68 85 102 119 136 153 170 …
Και επιπλέον μία (1) μονάδα ανά μήνα για κάθε ανατεθείσα αίθουσα με ανώτατο
όριο τις δέκα επτά (17) μονάδες
Αριθμός
Αιθουσών 1 2 3 4 5 6 7 8 9 …
17
Μονάδες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 … 17
β) ΕΜΠΕΙΡΙΑ από το διδακτικό έτος 2020-2021 και εξής: (17 μονάδες ανά
μήνα εμπειρίας)
Μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 …
Μονάδες 17 34 51 68 85 102 119 136 153 170 …
 Ως βαθμολογούμενη εμπειρία λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση σε αντίστοιχη θέση
του οικείου Δήμου που έχει διανυθεί με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου ή με συμβάσεις μίσθωσης έργου μέσω των οικείων υπηρεσιών για όσο διάστημα
παρείχαν υπηρεσία.
2. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ή ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (20 μονάδες και 10
μονάδες για κάθε τέκνο πέραν του τρίτου)
Αριθμός
τέκνων 4 5 6 7 8 9 10 …
Μονάδες 30 40 50 60 70 80 90 …
4
 υποψήφιος που είναι ταυτόχρονα πολύτεκνος και τέκνο πολύτεκνης οικογένειας,
δικαιούται να κάνει χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δύο ιδιότητες. Αποκλείεται
η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων
3. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ή ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (15 μονάδες)
Αριθμός
τέκνων
3
Μονάδες 15
υποψήφιος που είναι ταυτόχρονα τρίτεκνος και τέκνο τρίτεκνης οικογένειας, δικαιούται να
κάνει χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δύο ιδιότητες. Αποκλείεται η αθροιστική
βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων
4. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (5 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 10 μονάδες
για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν των δύο πρώτων)
αριθμός τέκνων 1 2 3

μονάδες 5 10 20 …
5. ΜΟΝΟΓΟΝΕΑΣ ή ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (10 μονάδες
για κάθε τέκνο)
αριθμός τέκνων 1 2 3

μονάδες 10 20 30 …
 υποψήφιος που είναι ταυτόχρονα γονέας και τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας, δικαιούται να
κάνει χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δύο ιδιότητες. Αποκλείεται η αθροιστική
βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων.
6. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΑ, ΤΕΚΝΟΥ, ΑΔΕΛΦΟΥ Ή ΣΥΖΥΓΟΥ
Ποσοστό
αναπηρίας 50%-59% 60%-66% 67%-69% 70% και
άνω
μονάδες 10 12 15 17
 Ο υποψήφιος, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν περισσότερες από μία περιπτώσεις ατόμων,
των οποίων ασκεί το δικαίωμα προστασίας, δικαιούται να κάνει χρήση της προσφορότερης για
τον ίδιο μοριοδότησης και πάντως μόνο μίας εξ αυτών.
7. ΗΛΙΚΙΑ
Ηλικία Έως και 50 ετών Άνω των 50 ετών
μονάδες 10 20
 Ανώτατο όριο ηλικίας πρόσληψης ορίζεται το 67ο έτος συμπληρωμένο.
Ανάρτηση της ανακοίνωσης
Ολόκληρη η ανακοίνωση αναρτάται στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο των
ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου καθώς και στον διαδικτυακό τόπο
του Δήμου www.thira.gov.gr .
5
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση-υπεύθυνη
δήλωση και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: sox@thira.gov.gr.
Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται υποχρεωτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την
απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας. Διόρθωση ή
συμπλήρωση των αιτήσεων καθώς και αντικατάσταση ή κατάθεση επιπλέων
δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων
συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.

 

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να
εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα
γίνονται δεκτές.

 

Επισημαίνεται ότι: σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας
Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 γνωστό ως GDPR, που ετέθη σε εφαρμογή τον Μάιο 2018,
καθιερώνεται ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλα
τα κράτη μέλη της ΕΕ. Για το λόγο αυτό, η συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία
πρόσληψης με την οικειοθελή υποβολή αίτησης με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά
προς τον Φορέα, συνεπάγεται τη συναίνεση του υποψηφίου για τη συλλογή και επεξεργασία
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, καθώς και για την ασφαλή
διατήρησή τους σε αρχείο (φυσικό ή ψηφιακό) για συγκεκριμένο σκοπό και για όσο χρόνο
απαιτείται, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι νόμιμες διαδικασίες πρόσληψης. Οι φορείς
οφείλουν να προστατεύουν τα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων από τυχόν υποκλοπή
προκειμένου να επιτυγχάνεται η ασφαλής επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα. Οι υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσής τους ανά πάσα
στιγμή και κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης προς το Φορέα.

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την
επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού
καταστήματος. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει µε την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας
ημέρας και εάν αυτή είναι κατά το νόμο εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη) τότε η
λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η υποβολή των αιτήσεων
δηλαδή θα γίνει από την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022 έως και την Παρασκευή 30
Σεπτεμβρίου 2022. 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *