ΠΡΟΧΩΡΑ ΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΦΗΡΩΝ

 

 

 

 

«Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Θήρας (ΔΕΥΑΘ) προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου  «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΦΗΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ» με προϋπολογισμό 3.300.000€ (με αναθεώρηση, χωρίς ΦΠΑ).

 

 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 του ΕΣΠΑ 2014-2020, Άξονας Προτεραιότητας 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ».

Η περιοχή εκτέλεσης του έργου είναι στην περιοχή Άσπρα Σπίτια, βόρεια του οικισμού των Φηρών. Εν συντομία το έργο θα αναπτυχθεί σε δημοτικό γήπεδο εντός του οποίου λειτουργεί σήμερα η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και θα περιλαμβάνει την επέκταση της ΕΕΛ με το σύστημα βιολογικής επεξεργασίας μέσω μεμβρανών διήθησης και τελική διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων με υποθαλάσσιο αγωγό.

 

 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της 6μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με αξιολόγηση μελέτης.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η Τρίτη 24/07/2018, έως τις 15:00 μ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την πύλη www.promitheus.gov.gr, στον χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» καθώς και την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΘ  https://www.deyathira.gr/information/contests/».