ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ

ΑΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ