ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΟΤΙΑΣ ΣΑΝΤΟΡΝΙΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΓΙΑ ΤOΝ ΑΙΓΙΑΛΟ

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ Ο ΝΟΜΟΣ

 

Το ενδεχόμενο προσφυγής στη Δικαιοσύνη, εξετάζει το Σωματείο

«Σε συνέχεια της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 05/02/2014 στο Υπουργείο Οικονομικών και συγκεκριμένα στη διεύθυνση Περιουσίας του Υπουργείου στην οποία παρόντες ήταν ο πρόεδρος του Σωματείου μας κ Γαλανός ο Γ. Γραμματέας, ο μηχανικός ,και ο δικηγόρος του Υπουργείου και εκπρόσωποι του Δήμου Θήρας , ψηφίστηκε η διάταξη νόμου για τον καθορισμό χρήσης ανταλλάγματος αιγιαλού έως 31/12/2014. Η συγκεκριμένη διάταξη ξεπερνά το πρόβλημα που υπήρχε στην περιοχή μας, με τον παλαιό αιγιαλό.
Σας παραθέτουμε τη διάταξη νόμου αυτούσια, που αφορά ξενοδοχεία, κάμπινγκ, κέντρα αναψυχής (συμπεριλαμβάνει όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος) .
Αναμένουμε την δημοσίευση της παρούσας στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
«Ψηφίστηκε η διάταξη νόμου για τον καθορισμό του ανταλλάγματος χρήσης αιγιαλού
για το 2014.
Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων….»

Άρθρο 172
Ρυθµίσεις του ν. 2971/2001
Εντάχθηκε η διάταξη για τον καθορισμό του τιμήματος για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας σε A) όμορες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στο ¼ της μέσης τιμής απλού δικλίνου δωματίου με λουτρό όπως αυτή δηλώνεται στο ΞΕΕ επί τον αριθμό των κλινών, B) κάμπινγκ Γ)κέντρα αναψυχής (Συμπεριλαμβάνει Όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος)
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΛ΄, 2 Mαΐου 2014,
Αριθ Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία
Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου
Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις
Άρθρο 172
Ρυθµίσεις του ν. 2971/2001
1. Μέχρι τις 31.12.2014, ξενοδοχειακές εν γένει επιχειρήσεις, κάµπινγκ ή κέντρααναψυχής θεωρούνται, για την εφαρµογή της παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 2971/
2001, ως όµορες, ακόµα και αν µεταξύ των προβολών που εκκινούν από τις πλάγιεςπλευρές της επιχείρησης και του αιγιαλού παρεµβάλλεται δηµόσιο κτήµα, εφόσον έχουν ήδη αιτηθεί ή αιτηθούν εντός δύο µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου προςτ ην Εταιρία Ακινήτων του Δηµοσίου (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.) µέσω της οικείας Κτηµατικής Υπηρεσίας, την µίσθωση του ανωτέρω τµήµατος δηµοσίου κτήµατος που ορίζεται από τις προβολές, εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντοςνόµου.
2. Η ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. υποχρεούται να προβεί στη σύναψη των µισθωτηρίων συµβολαίων, εφόσονπληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις και σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που τη διέπει.
3. Οι αιτούντες εντός δέκα (10) ηµερών από τη σύναψη της µίσθωσης µε τον οικείο Ο.Τ.Α. τουκοινόχρηστου χώρου του αιγιαλού ή και της παραλίας, υποχρεούνται να προκαταβάλλουν, επί ποινήακυρότητας της µίσθωσης αιγιαλού και έναντι του οριστικού µισθώµατος που θα προσδιοριστείαπό την ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε., ποσό που αντιστοιχεί στο πενήντα τοις εκατό (50%) του µισθώµατος πουορίζεται στην ως άνω µίσθωση αιγιαλού ή και παραλίας. Η καταβολή πραγματοποιείται µε κατάθεσητου ο- φειλόµενου ποσού σε τραπεζικό λογαριασµό της ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.. Αντίγραφο του καταθετηρίουκοινοποιείται άµεσα στον οικείο Ο.Τ.Α.. Σε περίπτωση µη σύναψης µί- σθωσης µε την ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.λόγω µη συνδροµής των προβλεπόµενων προϋποθέσεων, εφαρµόζονται οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας περί προστασίας
των δηµοσίων κτηµάτων και το προκαταβληθέν ποσό συµψηφίζεται µε τυχόν επιβληθησόµενα πρόστιµα.
4. Υπόχρεοι να υποβάλουν την αίτηση της παραγράφου 1 είναι και όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα έχουν εγείρει αγωγή κατά του Ελληνικού Δηµοσίου, µε αίτηµα την αναγνώριση ή επιδίκαση της κυριότητας του δηµοσίου κτήµατος που παρεµβάλλεται µεταξύ της επιχείρησής τουςκαι του προς µίσθωση αιγιαλού, εφόσον δεν έχει εκδοθεί αµετάκλητη απόφαση. Η υποβολή τηςαίτη σης της παραγράφου 1 δεν συνιστά εξώδικη οµολογία αναγνώρισης κυριότητας υπέρ τουΕλληνικού Δηµοσίου. Σε περίπτωση αµετάκλητης αναγνώρισης ή επιδίκασης της κυριότητας τουδηµοσίου κτήµατος υπέρ των φυσικών ή νοµικών προσώπων του προηγούµενου εδαφίου, τοκαταβληθέν προς την ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. µίσθωµα αποδίδεται από την εταιρεία στους δικαιούχους άτοκα.
5. Το αντάλλαγµα του εδαφίου γ΄ της παρ. 4 του άρ- θρου 13 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285) για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας, πλην τουριστικών δηµοσίωνκτηµάτων (Τ.Δ.Κ.), σε όµορα κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα, το οποίο καταβάλλεται στοΔηµόσιο, υπολογίζεται για το έτος 2014 από τον πολλαπλασιασµό του ενός τετάρτου (1/4)της µέσης τιµής απλού δίκλινου δωµατίου µετά λουτρού, χωρίς λοιπές επιβαρύνσεις, ό-πως η τιµή αυτή δηλώνεται στο Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο Ελλάδας για κάθε κύριο ξενοδοχειακό κατάλυµα επί τον αριθµό των κλινών».