ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΜΑΡΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΡΧΕΙ ΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ

 

Και το τρενάκι θα συζητηθεί στη συνεδρίαση

Και το τρενάκι θα συζητηθεί στη συνεδρίαση

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 παρ. 3 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3852/2010) σας καλούμε την 12η Δεκεμβρίου 2014 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 17:00μ.μ να προσέλθετε στα νέα γραφεία της Δημοτικής Κοινότητας Επισκοπής Γωνιάς (Καμάρι) Θήρας, στο (Ιατρείο) με τα κατωτέρω θέματα συζήτησης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ.

2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ «ΜΕ ΤΡΕΝΑΚΙ».

3. ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ.

4. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ-ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΤΟ ΚΑΜΑΡΙΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝΚΑΜΑΡΙΟΥ.

5. ΩΡΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ.