ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ7 (1)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 9/2014
ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 239, 240 και 244 του Δ.Κ.Κ (Ν.3463/2006) σας καλούμε την 9η του μήνα Μαΐου ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση , στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας (πρώην Κοινότητα Θήρας) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διατάξεως:

α/α Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
1. Aναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014. ……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
2. Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
3. Συγκρότηση επιτροπής συντήρησης και επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργου.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

4. Σύσταση πάγιας προκαταβολής για το οικ. έτος 2014.
………………………………………………………………………………………………………
5. Όροι διακήρυξης παραχώρησης της χρήσης των δύο γραφείων πληροφοριών στο λιμάνι του Αθηνιού.
………………………………………………………………………………………………………
6. Παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστων χώρων.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
7. ………………………………………………………………………………………………………

Ο πρόεδρος του Δ.Λ.Τ.Θ
Δαρζέντας Γεώργιος