ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

 
Proto_Perifereiako-Symbouleio-080914“Σας καλούμε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 04/12/2014 και ώρα 11:00 με τηλεδιάσκεψη, στα Καταστήματα της Περιφέρειας στη Σύρο (Πλατεία Τσιροπινά) και στη Ρόδο (Πλατεία Ελευθερίας 1), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175 και 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) και την διάταξη του άρθρου 5 του Ν. 4071/11-04-2012 με το οποίο αντικαθίσταται το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :
1. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Δυτικού Άξονα Νήσου Ρόδου (2014)».
2. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού και Φωτεινών Σηματοδοτών Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Ρόδου».
3. Έγκριση χορήγησης 7ης παράτασης προθεσμίας με υποβολή ρητρών εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή ολοήμερου δημοτικού σχολείου Κεφάλου Ν. Κω».
4. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποπεράτωση Μονάδας Σφαγείων Ν. Κάσου».
5. Έγκριση πρακτικού διαδικασίας διαπραγμάτευσης για τον διαγωνισμό προμήθειας μικρού ελαστικοφόρου φορτωτή Δήμου Σικίνου .
6. Έγκριση πρακτικού διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την προμήθεια ειδών κομποστοποίησης και ανακύκλωσης Δήμου Σικίνου.
7. Έγκριση πρακτικών του έργου με τίτλο: «Επισκευή – συντήρηση δαπέδων και εσωτερικών κουφωμάτων στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».
8. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για την προμήθεια γραφικής ύλης.
9. Έγκριση μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2014 – 2015 – Νέες ανάγκες και επιδόματα γονικής μέριμνας.

10. Έγκριση μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2014 – 2015 – Τροποποιήσεις δρομολογίων βάσει προαίρεσης.
11. Έγκριση μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2014 – 2015 – Ορθή επανάληψη της υπ΄αριθ. 374/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.
12. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών.
13. Έγκριση προκήρυξης διαγωνισμού αποστολής υπηρεσιακής αλληλογραφίας έτους Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων 2015 – Ορισμός Επιτροπών.
14. Έγκριση προκήρυξης διαγωνισμού καθαριότητας Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων έτους 2015 – Ορισμός Επιτροπών.
15. Δικαστικές υποθέσεις
16. Έγκριση Δράσεων Προγράμματος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
17. Έγκριση Δράσεων Αθλητισμού – Πολιτισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
18. Έγκριση διαφόρων δαπανών – διάθεσης πιστώσεων.
19. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ. Περιφερειάρχη.

20. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ.κ. Αντιπεριφερειαρχών.

21. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ.κ. Περιφερειακών Συμβούλων.