ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΘΗΡΑΣ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 100 ΔΟΣΕΙΣ

 

ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ“Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (Φ.Ε.Κ. 93Α/14-4-2014), προβλέπεται η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών από τέλη παρεπιδημούντων, τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων, δημοτικά τέλη, φόρους και εισφορές, πρόστιμα ΚΟΚ, μισθώματα ακινήτων, παραχώρησης χρήσης αιγιαλού, τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων και πρόστιμα αυθαίρετης χρήσης, καθώς και οφειλές από οποιαδήποτε άλλη αιτία, τα οποία είναι βεβαιωμένα και ληξιπρόθεσμα έως στις 14-4-2014, ημερομηνία δημοσίευσης του ανωτέρω Νόμου, ως εξής:

A).Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί έως 31-12-2009 υπάγονται στις ρυθμίσεις των σχετικών διατάξεων του Ν.3801/2009.

Β).Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί από 1-1-2010 δύνανται να ρυθμίζονται ως ακολούθως:

-Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό 100% από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.
-Για οφειλές μέχρι 5.000,00 € σε (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό (80%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων και υπό την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι μικρότερη των 100 €.
-Για οφειλές από 5.000,01 € μέχρι 10.000,00 € σε (48) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό (50%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.
-Για οφειλές από 10.000,01 € μέχρι 20.000,00 € σε (72) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό (30%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.
-Για οφειλές από 20.000,01 € και πάνω σε (100) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό (10%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

Προθεσμία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση και υποβολής αντιστοίχων δικαιολογητικών μέχρι 14-08-2014.

Η εξόφληση ή η πρώτη δόση της ρυθμιζόμενης οφειλής καταβάλλεται εντός (3) ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση και σε περίπτωση μη καταβολής τους η αίτηση θεωρείται ως μη υποβληθείσα, μη επιτρεπομένης της υποβολής νέας αίτησης. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

Γίνεται γνωστό σε όλους τους υπόχρεους των τελών παρεπιδημούντων και του τέλους ακαθαρίστων εσόδων ότι η καταβολή των ανωτέρω τελών στο δήμο γίνεται μέσα στην προθεσμία απόδοσης του Φ.Π.Α.
Σε αντίθετη περίπτωση θα επιβάλλονται:
Α) Προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής 1% για κάθε μήνα καθυστέρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.Δ. 356/74.
Β) Πρόστιμο 2% για κάθε μήνα καθυστέρησης, σύμφωνα με τον Νόμο 1080/1980 (ΦΕΚ 246 Α’)».