ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΔΕΥΑ ΘΗΡΑΣ

ΜΕΧΡΙ 40 ΔΟΣΕΙΣ

 

ΔΕΥΑ“ΘΕΜΑ: Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών
Σχετ: Άρθρο 25 Ν.4304/2014, ΦΕΚ 234/Α’/23.10.2014

Προς ενημέρωση των καταναλωτών της ΔΕΥΑ Θήρας, σας αποστέλλουμε απόσπασμα του Ν. 4304 (άρθρο 25) που αφορά την ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών και παρακαλούμε για την άμεση δημοσίευση του.

Άρθρο 25 Ν. 4304, ΦΕΚ 234/Α’/23.10.2014
1. Οφειλές προς τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.), οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως τις 30.9.2014, δύνανται να ρυθμίζονται, κατόπιν έκδοσης σχετικής απόφασης του οικείου διοικητικού συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται ο αριθμός των δόσεων
ανάλογα με το ποσό της οφειλής, τα ποσοστά απαλλαγής από τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια η οποία δεν ρυθμίζεται στο παρόν άρθρο.
2. Τα προβλεπόμενα, στην απόφαση της προηγούμενης παραγράφου, ποσοστά απαλλαγής τελούν απαραιτήτους σε αντιστρόφως ανάλογη σχέση με τον αριθμό των δόσεων. Στην περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης της οφειλής
παρέχεται υποχρεωτικά απαλλαγή κατά εκατό τοις εκατό (100%) από τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
3. Ο αριθμός των δόσεων της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από σαράντα (40) ενώ η κάθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από σαράντα (40) ευρώ.
4. Η αίτηση του οφειλέτη για υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης το αργότερο έως τις 14.11.2014. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση το αίτημα εξετάζεται από τον Γενικό Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α., κατόπιν σχετικής εισήγησης του προϊσταμένου της οικείας οικονομικής υπηρεσίας.
5. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την ψήφισή του.

Με εκτίμηση,