ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΕΕ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ«Θέμα: Προκήρυξη για την πρόσληψη καθαριστών/ριών με σύμβαση Μίσθωσης έργου στα σχολικά κτίρια.
Η Αντιπρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θήρας έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ.4 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο προστίθενται στο άρθρο 75 παρ. Ι του Ν. 3463/2006 υπό τον τομέα στ΄ οι αρμοδιότητες του άρθρου 17.
Τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχ/κή της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης).
Τις διατάξεις του άρθρου 240 και 243 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
Τις διατάξεις του ΦΕΚ 318/25-02-2011 (τ.Β΄) που αφορά στη λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών.
Τις διατάξεις του ΦΕΚ 2114 (τ.Α΄). 27-08-2013 (Αριθμ. 42881) περί συγχώνευσης Σχολικών Επιτροπών.
Τις διατάξεις του άρθρου 41, παρ. 3 του Ν. 1566/85 «Δομή και λειτουργία Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης».
Τις διατάξεις του άρθρου 113 του Ν. 1892/90
Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1894/90
Τις διατάξεις του άρθρου 65του Ν. 3852/10
Τις διατάξεις του άρθρου 243 Ν. 3463/06
Το υπ. αριθ.74/19-06-2014 έγγραφο Προϊσταμένης 2/θ Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Θήρας.
Το υπ. αριθ. 238/18-06-2014 έγγραφο Διευθύντριας 12/θ Δημοτικού Σχολείου Φηρών Θήρας.
Το υπ. αριθ. 31/10-06-2014 έγγραφο Προϊσταμένης 3ου Νηπιαγωγείου Φηρών Θήρας.
Την υπ. αριθ. 11/2014 απόφαση του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Προκηρύσσει

Την πλήρωση θέσεων καθαριστών/ριών για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2014-15 των παρακάτω σχολικών μονάδων :
Δημοτικό Σχολείο Φηρών
Ειδικό Σχολείο Φηρών
3ο Νηπιαγωγείο Φηρών
Δημοτικό Σχολείο Καρτεράδου
Νηπιαγωγείο Καρτεράδου

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις αυτές θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στα γραφεία της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Θήρας στα Φηρά (άνωθεν των ΕΛΤΑ), από τις 25/7/2014 έως και 24/08/2014, στον υπεύθυνο γραμματειακής υποστήριξης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά :

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Να έχουν υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επελέγησαν.
Πρόσφατο Πιστοποιητικό υγείας (από Δημόσιο Νοσοκομείο, κέντρο υγείας) .
Εντοπιότητα
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόμενου.
Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου με άδεια παραμονής.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης, προκειμένου για υποψήφιους που έχουν ανήλικα τέκνα.
Υπεύθυνη δήλωση ότι ο αιτών δεν έχει συνάψει σύμβαση με άλλο σχολείο.
Φωτοτυπία πρόσφατης βεβαίωσης ανεργίας του ΟΑΕΔ (ανανεωμένη κάρτα ανεργίας).
Για περαιτέρω διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 22860-27053».