ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ: «ΟΧΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΚΤΕΟ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ»

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

ΦΗΡΑ 2010 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ ΔΡΟΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΑ (5)Να μην επιβληθούν πρόστιμα για εκπρόθεσμους ελέγχους στα νησιά που δενδιαθέτουν ΚΤΕΟ, ζητά ο Περιφερειάρχης από το Υπ. Οικονομίας

Να μην επιβληθούν τα πρόστιμα των 150,00 ευρώ για τους εκπρόθεσμους ελέγχους ΚΤΕΟ στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, όπου δεν λειτουργούν Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων , ζητά οΠεριφερειάρχης κ. Γιώργος Χατζημάρκος, με έγγραφό του προς το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών,Ναυτιλίας και Τουρισμού.

Σημειώνεται ότι για τα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου όπου δεν λειτουργεί ΚΤΕΟ, εκδίδεταιαπόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, ετήσιας ισχύος, για την παράταση της ημερομηνίαςυποχρέωσης για τεχνικό έλεγχο οχημάτων και δικύκλων. Για το έτος 2015 έχουν εκδοθεί οι αριθ. 859/7-1-2015 και 6736/30-1-2015 αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. Στο έγγραφό του ο κ. Χατζημάρκος επικαλείται τις ιδιαίτερες συνθήκες που διαμορφώνονται στηνΠεριφέρεια Νοτίου Αιγαίου, λόγω των οποίων θα πρέπει να υπάρξει ειδική πρόβλεψη των αρμοδίωνυπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας, καθώς και του Υπουργείου Οικονομικών, για τα νησιά πουέχουν ήδη εξαιρεθεί από την εφαρμογή του ν. 4336/2015, με τις δύο προαναφερθείσες αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, προκειμένου να αποφευχθούν λανθασμένες βεβαιώσεις προστίμων.

Ο Περιφερειάρχης, στο έγγραφό του προς το Υπουργείο Οικονομίας, επικαλείται επίσης και την οδηγία2014/45/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014, στηνπαράγραφο 14 της οποίας αναφέρεται ότι «οχήματα τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σεαπομακρυσμένα εδάφη των κρατών μελών, ιδίως σε μικρά νησιά με λιγότερους από 5.000 κατοίκους ή σε αραιοκατοικημένες περιοχές με πυκνότητα πληθυσμού κάτω των πέντε προσώπων ανά τετραγωνικόχιλιόμετρο, κινούνται υπό περιστάσεις που μπορεί να απαιτούν ειδικό καθεστώς τεχνικού ελέγχου. Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξουσιοδοτηθούν να εξαιρούν τα εν λόγω οχήματα από τηνεφαρμογή της παρούσας οδηγίας»