ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΑΝΑΖΗΤΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ

 
«Ο Δήμαρχος Θήρας διακηρύσσει ότι:

ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΦΗΡΩΝ
Ο Δήμος Θήρας θα προβεί σε μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτων, που θα χρησιμοποιηθούν για χώροι στάθμευσης οχημάτων σε όλα τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Θήρας με τους εξής όρους:
Άρθρο 1
Η δημοπρασία θα είναι μειοδοτική και θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, σε ημέρα και ώρα που θα καθορισθεί από τον Δήμαρχο.

Άρθρο 2
Τα προς μίσθωση ακίνητα πρέπει να βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ως εξής :
Α. Δημοτική Κοινότητα Φηρών πέντε (5) οικόπεδα τα οποία να έχουν ελάχιστο εμβαδόν 500 τμ και άνω.
Β. Τοπική Κοινότητα Ημεροβίγλι δύο (2) οικόπεδα τα οποία να έχουν ελάχιστο εμβαδόν 500 τμ και άνω.
Γ. Τοπική Κοινότητα Βουρβούλου δύο (2) οικόπεδα τα οποία να έχουν ελάχιστο εμβαδόν 300 τμ και άνω.
Δ. Δημοτ. Κοιν. Καρτεράδου τέσσερα (4) οικόπεδα τα οποία να έχουν ελάχιστο εμβαδόν 300 τμ και άνω.
Ε. Δημοτική Κοινότητα Μεσαριά τρία (3) οικόπεδα τα οποία να έχουν ελάχιστο εμβαδόν 500 τμ και άνω.
ΣΤ. Τοπική Κοινότητα Βόθωνα ένα (1) οικόπεδο τα οποία να έχουν ελάχιστο εμβαδόν 500 τμ και άνω.
Ζ. Τοπική Κοινότητα Έξω Γωνιά ένα (1) οικόπεδο τα οποία να έχουν ελάχιστο εμβαδόν 500 τμ και άνω.
Η. Δημοτ. Κοινότητα Επισκοπή Γωνιά (Καμάρι) δέκα έξη (16) οικόπεδα τα οποία να έχουν ελάχιστο εμβαδόν 100 τμ και άνω.
Θ. Δημοτ. Κοινότητα Εμπορείου έξη (6) οικόπεδα τα οποία να έχουν ελάχιστο εμβαδόν 1500 τμ και άνω.
Ι. Τοπ. Κοινότητα Πύργου δύο (2) οικόπεδα τα οποία να έχουν ελάχιστο εμβαδόν 500 τμ και άνω.
Κ. Τοπ. Κοινότητα Ακρωτηρίου δύο (2) οικόπεδα τα οποία να έχουν ελάχιστο εμβαδόν 500 τμ και άνω.
Λ. Τοπ. Κοινότητα Μεγαλοχωρίου δύο (2) οικόπεδα τα οποία να έχουν ελάχιστο εμβαδόν 500 τμ και άνω.
Μ. Τοπ. Κοινότητα Οίας τρία (3) οικόπεδα τα οποία να έχουν ελάχιστο εμβαδόν 500 τμ και άνω.

Άρθρο 3
Τυχόν έξοδα διαμόρφωσης των χώρων θα βαρύνουν αποκλειστικά το Δήμο.

Άρθρο 4
Τρόπος διενέργειας της δημοπρασίας
Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στο Δήμο και θα περιλαμβάνουν:
– Αίτηση εκδήλωση ενδιαφέροντος .
– Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας .
Σε περίπτωση που την κυριότητα ακινήτου κατέχουν περισσότεροι του ενός ιδιοκτήτες, μαζί με την οικονομική τους προσφορά πρέπει να καταθέσουν και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 για το ποσοστό κυριότητας επ’ αυτού και για κάθε συγκύριο θα συνταχθεί ξεχωριστό μισθωτήριο συμβόλαιο.

Άρθρο 5
Η μίσθωση των ακινήτων μπορεί να είναι από ένα έως δύο (2) έτη θα αρχίζει από της υπογραφής των συμφωνητικών και θα τελειώνει στις 30/12/2014 αν είναι για ένα έτος ή στις 30/12/2015 αν είναι για δύο έτη. Η πληρωμή των ενοικίων θα γίνει σε δύο ισόποσες δόσεις η πρώτη το μήνα Αύγουστο και η δεύτερη το μήνα Νοεμβρίου κάθε έτους με έκδοση στο όνομα του ιδιοκτήτη του ακινήτου του σχετικού χρηματικού εντάλματος.

 

 
Άρθρο 6
Τίμημα μισθωμάτων:
A. Για οικόπεδα που βρίσκονται στα διοικητικά όρια της Δημ. Κοινότητας Φηρών :
Ανώτατη τιμή μισθώματος 5,50 €/m2 οικοπέδου ετησίως.

B. Για οικόπεδα που βρίσκονται στα διοικητικά όρια της Δημ. Κοινότητας Καρτεράδου:
Ανώτατη τιμή μισθώματος 1,50 €/m2 οικοπέδου ετησίως.

Γ. Για οικόπεδα που βρίσκονται στα διοικητικά όρια της Δημ. Κοινότητας Μεσαριάς:
Ανώτατη τιμή μισθώματος 1,50 €/m2 οικοπέδου ετησίως.

Δ. Για οικόπεδα που βρίσκονται στα διοικητικά όρια της Δημ. Κοινότητας Επισκοπής Γωνιάς (Καμάρι): Ανώτατη τιμή μισθώματος 2,5 €/m2 οικοπέδου ετησίως.

Ε. Για οικόπεδα που βρίσκονται στα διοικητικά όρια της Δημ. Κοινότητας Εμπορείου:
Ανώτατη τιμή μισθώματος 2,50 €/m2 οικοπέδου ετησίως για τα οικόπεδα που βρίσκονται στη περιοχή Περίσσας και 2,00 €/m2 οικοπέδου ετησίως

ΣΤ. Για οικόπεδα που βρίσκονται στα διοικητικά όρια της Τοπικής Κοινότητας Οίας: Ανώτατη τιμή μισθώματος 2,00 €/m2 οικοπέδου ετησίως.

Ζ. Για οικόπεδα που βρίσκονται στα διοικητικά όρια της Τοπικής Κοινότητας Ημεροβιγλίου: Ανώτατη τιμή μισθώματος 2,00 €/m2 οικοπέδου ετησίως.

Η. Για οικόπεδα που βρίσκονται στα διοικητικά όρια της Τοπικής Κοινότητας Βουρβούλου: Ανώτατη τιμή μισθώματος 1,50 €/m2 οικοπέδου ετησίως στα οικόπεδα που βρίσκονται στην περιοχή του νέου οικισμού και 2,50 €/m2 οικοπέδου ετησίως στα οικόπεδα που βρίσκονται στην περιοχή του παλαιού χωριού .

Θ. Για οικόπεδα που βρίσκονται στα διοικητικά όρια της Τοπικής Κοινότητας Πύργου:
Ανώτατη τιμή μισθώματος 1,50 €/m2 οικοπέδου ετησίως

Ι. Για οικόπεδα που βρίσκονται στα διοικητικά όρια της Τοπικής Κοινότητας Βόθωνα:
Ανώτατη τιμή μισθώματος 1,50 €/m2 οικοπέδου ετησίως.

Κ. Για οικόπεδα που βρίσκονται στα διοικητικά όρια της Τοπικής Κοινότητας Έξω Γωνιάς: Ανώτατη τιμή μισθώματος 1,50 €/m2 οικοπέδου ετησίως.

Λ. Για οικόπεδα που βρίσκονται στα διοικητικά όρια της Τοπικής Κοινότητας Μεγαλοχωρίου: Ανώτατη τιμή μισθώματος 1,50 €/m2 οικοπέδου ετησίως.

Μ. Για οικόπεδα που βρίσκονται στα διοικητικά όρια της Τοπικής Κοινότητας Ακρωτηρίου: Ανώτατη τιμή μισθώματος 2,00 €/m2 οικοπέδου ετησίως.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που είναι ιδιοκτήτες ακινήτων κατάλληλων για τον ανωτέρω σκοπό, να υποβάλλουν στο Δήμο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από σήμερα, έγγραφες προσφορές ενδιαφέροντος.-
Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης από το Γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.