ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΜΕΧΡΙ 30 ΓΕΝΑΡΗ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ7 (1) «Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το Άρθρο 24 του Ν.2971/2001 σε συνδυασμό με το Άρθρο 34 του Ν.3153/2003, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας, πρόκειται να παραχωρήσει, έναντι ανταλλάγματος για το έτος 2014, τη χρήση κοινόχρηστων χώρων εντός των χερσαίων λιμενικών ζωνών ευθύνης του.

Σας υπενθυμίζουμε για μία ακόμα φορά ότι σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό λειτουργίας κοινόχρηστων χώρων, ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 128/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Λ.Τ.Θήρας (ΑΔΑ: ΒΛΓΥΟΕ2Ε-ΒΡΕ), η υποβολή των σχετικών αιτήσεων των ενδιαφερομένων για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου θα γίνεται έως 30/01/2014, προκειμένου για υφιστάμενες επιχειρήσεις. Μετά την παρέλευση της ως άνω ημερομηνίας θα γίνονται δεκτές αιτήσεις μόνο για νέες επιχειρήσεις.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν εγκαίρως στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας για την καλύτερη και άμεση εξυπηρέτησή τους, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν καθυστερήσεις για την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων εντός των λιμενικών ζωνών πριν από την έναρξη της τουριστικής περιόδου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ.Θήρας

Γεώργιος Δαρζέντας”