ΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΗΡΑΣ

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

H πρώτη αντιδήαμρχος που έχει ο ριστεί στη Θήρα

H πρώτη γυναίκα αντιδήμαρχος που έχει οριστεί στη Θήρα

Στον ορισμό των νέων Αντιδημάρχων προχώρησε ο Δήμαρχος Θήρας κ. Αναστάσιος Νικόλαος Ζώρζος. Στις θέσεις τους παραμένουν ο κ. Νίκος Καμπουράκης πρώτος αντιδήμαρχος και ο κ. Μάρκος Καφούρος πρώτος σε σταυρούς προτίμησης, ενώ για πρώτη φορά μπαίνουν στο επιτελικό σχήμα η κ. Ρούλα Μενδρινού-Μπελλώνια και ο κ. Γιώργος Κυριαζής που εκτός από τη χωρική ευθύνη της Δημοτικής Κοινότητας Οίας-Θηρασίας, αναλαμβάνει κι άλλες αρμοδιότητες.
Θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 260 /2014

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΡΑΣ έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
Την υπ. αρ. 15150/15.04.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και δευτεροβάθμιοι ΟΤΑ της χώρας με το νόμο 3852/2010» όπως ισχύει.
Το γεγονός ότι ο Δήμος. εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2, του Ν. 3852/ 2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν 4 Αντιδήμαρχοι.
Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με τον ορισμό αντιδημάρχων οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία.
Την με αρ. 23/12-06-2014 απόφαση του Πολυμελές Πρωτοδικείου Νάξου, όπως συμπληρώθηκε με την όμοια 26/20-6-2014 του ίδιου δικαστηρίου.
Το υπ. αρ. 774/24.08.2014 Πρακτικό Πρωτόκολλο Ορκωμοσίας.
Τις διατάξεις της εγκυκλίου 43/2014 με αριθ. Πρωτ.30565/06.08.2014 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκεντρωμένης και ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία η θητεία των Αντιδημάρχων κατά τη Δημοτική Περίοδο από 1η Σεπτεμβρίου 2014 έως 31η Αυγούστου 2019 δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 2,5 ετών.
Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Θήρας (ΦΕΚ 2966/22.11.2013 τεύχος Β).
Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Ορίζει τους εξής δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Θήρας, με θητεία από 02-09-2014 έως 28-02-2017 και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:
Καμπουράκης Νικόλαος, αναλαμβάνει:

O Νίκος Καμπουράκης, συνεχίζει να περιβάλλεται με την εμπιστοσύνη του Δημάρχου

O Νίκος Καμπουράκης, συνεχίζει να περιβάλλεται με την εμπιστοσύνη του Δημάρχου

Την ευθύνη των Διοικητικών θεμάτων και ιδίως:
Εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης.
Εποπτεία του Διοικητικού προσωπικού του Δήμου.
Έκδοση πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής
κατάστασης των δημοτών, καθώς και τις βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας.
Έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού.
Τη χορήγηση αδειών του προσωπικού.
Τη λειτουργία των ΚΕΠ.
Τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.
Τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια.
Την εποπτεία και ευθύνη έκδοσης και υπογραφής όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
Την εποπτεία και ευθύνη έκδοσης και υπογραφής όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
Καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου:
τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Την εποπτεία και ευθύνη έκδοσης και υπογραφής πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Την εποπτεία και ευθύνη έκδοσης και υπογραφής πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.
τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος.
τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών.
δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών.
τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής
υπαίθριας διαφήμισης.
την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες.
(ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α’/2001).
γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση
αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και
την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας
των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Κυκλοφοριακού και ιδίως:
Τους χώρους στάθμευσης, καθώς και τον έλεγχο της στάθμευσης των αυτοκινήτων.
Τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθορισμό πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και γενικότερα τη λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας, τις αρμοδιότητες στον τομέα των μεταφορών.
Τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή
κυρώσεων για τις ανωτέρω περιπτώσεις.
Τη συντήρηση και λειτουργία του πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής.
Ο καθορισμός των αστικών γραμμών λεωφορείων, της αφετηρίας, της διαδρομής, των στάσεων και του τέρματος των αντίστοιχων γραμμών, καθώς και ο καθορισμός των προδιαγραφών των στάσεων και των στεγάστρων αναμονής επιβατών αστικών και υπεραστικών γραμμών.
Την ευθύνη για την ακίνητη περιουσία του Δήμου και την εποπτεία του αντίστοιχου γραφείου της λειτουργίας.
Ορίζεται υπεύθυνος για τη Δημοτική Κοινότητα Επισκοπής Γωνιάς και Μεσαριάς καθώς και για τις Τοπικές Κοινότητες Μεγαλοχωρίου και Έξω Γωνιάς.
Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια σε θέματα της αρμοδιότητας του.

 

Ο κ. Μάρκος Καφούρος, ήταν ξανά πρώτος σε σταυρούς προτίμησης

Ο κ. Μάρκος Καφούρος, ήταν ξανά πρώτος σε σταυρούς προτίμησης

Καφούρος Μάρκος, αναλαμβάνει:

Την ευθύνη για τον τομέα της παιδείας και ειδικότερα τον έλεγχο των σχολικών κτιρίων, την συντήρησή τους και τον προγραμματισμό για την ίδρυση νέων σχολικών μονάδων, καθώς και την διαδικασία κατασκευής νέων σχολείων σε συνεργασία με τους υπεύθυνους οργανισμούς και θεσμούς (ΟΣΚ, Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση).
Την εποπτεία και την ευθύνη επί των θεμάτων του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας και διαχείρισης κρίσεων και τον έλεγχο των σχετικών προμηθειών. Σε περίπτωση εκτάκτου συμβάντος αναγομένου στο πεδίο της πολιτικής προστασίας, περιέρχονται στη δικαιοδοσία του και την ευθύνη του όλο το διοικητικό και εργατοτεχνικό προσωπικό καθώς και τα απαραίτητα μηχανικά μέσα για την αντιμετώπιση του εκτάκτου γεγονότος.
Την εποπτεία των Νομικών Προσώπων του τομέα Κοινωνικής Μέριμνας & Παιδείας.
Την ευθύνη για την Αγροτική ανάπτυξη και αλιεία.
Την ευθύνη της λειτουργίας της Υπηρεσίας Δόμησης.
Την ευθύνη και οργάνωση του τομέα Πληροφορικής και Μηχανοργάνωσης του Δήμου και την λειτουργία του διαδικτυακού τόπου του Δήμου Θήρας www.thira.gr
Την ευθύνη για τη συνεργασία του Δήμου με την εκκλησία.
Την παρακολούθηση των εμπορικών δραστηριοτήτων στα όρια του Δήμου και τη συνεργασία με το σύλλογο Εμπόρων και τα επιμελητήρια.
Την ευθύνη για τη σύνταξη μελετών για την τοποθέτηση κινητής τηλεφωνίας σε συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα, το Δημόκριτο ή άλλους επιστημονικούς φορείς.
Ορίζεται υπεύθυνος για τη Δημοτική Κοινότητα Εμπορείου και Καρτεράδου καθώς και για τις Τοπικές Κοινότητες Βουρβούλου και Ημεροβιγλίου.
Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια σε θέματα της αρμοδιότητας του.

 

 

Ο κ. Γιώργος κυριαζής θα εκπροσωπεί τη Δημοτική Ενότητα Οίας-Θηρασίας

Ο κ. Γιώργος κυριαζής θα εκπροσωπεί τη Δημοτική Ενότητα Οίας-Θηρασίας

Κυριαζής Γεώργιος, αναλαμβάνει:

Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο.
Την αποκομιδή και διαχείριση των στερεών απόβλητων σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης μεταφόρτωσης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης, διάθεσης, λειτουργίας σχετικών εγκαταστάσεων, κατασκευής μονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης, καθώς και αποκατάστασης υφισταμένων ΧΑΔΑ.
Την επίβλεψη μελετών και έργων Πρασίνου.
Την ευθύνη του τομέα Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας.
Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα.
Την εποπτεία και ευθύνη των δημοτικών κοιμητηρίων.
Την ευθύνη για τη σήμανση και σηματοδότηση του οδικού δικτύου.
Την ευθύνη της ίδρυσης, οργάνωσης και λειτουργίας Κεντρικής Αποθήκης του Δήμου Θήρας.
Την ευθύνη όλων των προμηθειών που διενεργούνται από όλες τις υπηρεσίες του Δήμου.
Την επιμέλεια της συντήρησης και του εξοπλισμού των κοινοχρήστων χώρων αναψυχής και των παιδικών χαρών.
Την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων μη φερόντων πινακίδες κυκλοφορίας από δημοτικούς χώρους ή χώρους όπου προκαλείται αισθητική ρύπανση.
Το κλάδεμα όλων των δέντρων, θάμνων δεντροστοιχιών του Δήμου και η αποκομιδή αυτών.
Τη μέριμνα, σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις, για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού, από τους ιδιοκτήτες, νομείς, και επικαρπωτές, των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, καθώς και η υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τους δήμους, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων.
Την τήρηση κανόνων υγιεινής των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων.
Την ίδρυση και λειτουργία αμαξοστασίου και γραφείου κίνησης οχημάτων.
Τη συντήρηση και επισκευή του μηχανολογικού εξοπλισμού καθαριότητας καθώς και
των λοιπών μηχανημάτων του Δήμου.
Την ευθύνη των συνεργείων συντήρησης οδών, οδοστρωμάτων, πλατειών, πεζοδρομίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων.
Την εισήγηση για κανονισμό λειτουργίας κοιμητηρίων καθώς και την τήρησή αυτού και του κανονισμού καθαριότητας από τους Δημότες.
Ορίζεται υπεύθυνος για τη Δημοτική Κοινότητα Οίας καθώς και για την Τοπική Κοινότητα Θηρασίας.
Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια σε θέματα της αρμοδιότητας του.

 

Μπελλώνια – Μενδρινού Ρούλα, αναλαμβάνει:

Τον τομέα υγείας και κυρίως:
Την ευθύνη για το τομέα της υγείας καθώς και την πρωτοβουλία για τη λειτουργία του νέου νοσοκομείου.
Την ευθύνη για την οργάνωση και τη πραγματοποίηση προληπτικών εξετάσεων των κατοίκων και των ευπαθών ομάδων πληθυσμού.
Την οργάνωση και πραγματοποίηση σεμιναρίων πρώτων βοηθειών.
Την οργάνωση και τη πραγματοποίηση ομιλιών και ημερίδων αφορούντων τα θέματα της υγείας.

Την ευθύνη της λειτουργίας του Κοινωνικού Φαρμακείου και την ίδρυση και λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου. Υποχρεωτικά θα συνεργάζεται με τον εντεταλμένο ή τους εντεταλμένους δημοτικούς συμβούλους που θα οριστούν με απόφαση Δημάρχου και θα αναλάβουν ειδικότερα καθήκοντα.
Τον τομέα του πολιτισμού και κυρίως:
Την ευθύνη για το τομέα του πολιτισμού και ειδικότερα για τη συνεργασία με Δ.Α.Π.Π.Ο.Σ. σε ότι αφορά τον τομέα αυτό.
Την ίδρυση και λειτουργία δημοτικής πινακοθήκης.
Την τέλεση πολιτικών γάμων και την παρακολούθηση του αντιστοίχου γραφείου, καθώς και την υπογραφή των εγγράφων προερχόμενα από το γραφείο αυτό.
Την οργάνωση επιτροπών και το συντονισμό τους για την ονομασία οδών, πλατειών και την αρίθμηση και την οδοσήμανσή τους.
Την ευθύνη για την ίδρυση και λειτουργία Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων.
Ορίζεται υπεύθυνος για τη Δημοτική Κοινότητα Θήρας καθώς και για τις Τοπικές Κοινότητες Ακρωτηρίου, Βόθωνα και Πύργου.
Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια σε θέματα της αρμοδιότητας του.

Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι υπογράφουν όλα τα έγγραφα της αρμοδιότητας τους και οι αρμοδιότητες αυτές εκτελούνται σύμφωνα με τις διοικητικές διαδικασίες που ισχύουν κάθε φορά στο πλαίσιο λειτουργίας των συστημάτων του Δήμου.
Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.
Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Καφούρου Μάρκου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κυριαζής Γεώργιος, ενώ τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Καμπουράκη Νικόλαου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Αντιδήμαρχος κ. Μπελλώνια – Μενδρινού Ρούλα.
Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Καφούρος Μάρκος,που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Καμπουράκη Νικόλαο.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού. (αν δεν υπάρχει ημερήσια, σε μια εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του νομού) και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Η παρούσα απόφαση ισχύει μέχρι ανακλήσεως της με νεότερη απόφαση του Δημάρχου.

Ο Δήμαρχος Θήρας

Αναστάσιος – Νικόλαος Ζώρζος