Ο ΔΗΜΟΣ ΖΗΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ

 

ΛΥΚΕΙΟ ΤΗΙΡΑΣ“Την πλήρωση θέσεων καθαριστών/ριών για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2014-15 της παρακάτω σχολικής μονάδας :

1. Εσπερινό Λύκειο Θήρας

Οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση αυτή θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στα γραφεία της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Θήρας στα Φηρά (άνωθεν των ΕΛΤΑ), από τις 04/012/2014 έως και 22/12/2014, στον υπεύθυνο γραμματειακής υποστήριξης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά :

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Να έχουν υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επελέγησαν.
Πρόσφατο Πιστοποιητικό υγείας (από Δημόσιο Νοσοκομείο, κέντρο υγείας) .
Εντοπιότητα
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόμενου.
Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου με άδεια παραμονής.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης, προκειμένου για υποψήφιους που έχουν ανήλικα τέκνα.
Υπεύθυνη δήλωση ότι ο αιτών δεν έχει συνάψει σύμβαση με άλλο σχολείο.
Φωτοτυπία πρόσφατης βεβαίωσης ανεργίας του ΟΑΕΔ (ανανεωμένη κάρτα ανεργίας).
Φωτοαντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης & Εκκαθαριστικού Σημειώματος Δ.Ο.Υ.
Για περαιτέρω διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 22860-27053″.