ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΟΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ

Ο Δήμαρχος Θήρας διακηρύσσει ότι:

 Εκτίθενται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική  δημοπρασία η εκμίσθωση του  δημοτικού  ακινήτου που βρίσκεται βορείως της αφετηρίας των Κ.Τ.Ε.Λ  της Τοπικής Κοινότητας Οίας και έχει έκταση 4.100,00  m2.    

  

     Ο χώρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά  ως χώρος στάθμευσης οχημάτων.

      Διαφοροποίηση της χρήσης του ακινήτου  απαγορεύεται.

      Η δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία της Οικον. Επιτροπής του Δήμου μας, την                      Δευτέρα  8 Ιουλίου  2013 και ώρα 10.30μ. έως 11:00, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής και σύμφωνα με την υπ’  αριθμό 100/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τον καθορισμό των όρων της δημοπρασίας.

     Ως πρώτη προσφορά του  μισθώματος που θα αποτελεί και την τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας ορίζεται το ποσό των  πεντακοσίων  (500,00) ευρώ μηνιαίως.

 Η μίσθωση του ακινήτου θα αρχίσει από την 1η Ιανουαρίου 2014 και θα έχει διάρκεια μίσθωσης έξη  (6) ετών.   

    Όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά την ημέρα και ώρα διενέργειας της δημοπρασίας, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 α) Ταυτότητα του φυσικού προσώπου.

       β) Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας, ή γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων  ποσού  εξακοσίων (600,00)  ευρώ.

       γ)   Φορολογική ενημερότητα,

 δ)  Βεβαίωση μη οφειλής στο Δήμο και στην ΔΕΥΑ Θήρας.     

       ε) Υπεύθυνη δήλωση του ίδιου και του εγγυητή αυτού ότι έλαβαν γνώση των όρων διακήρυξης και αποδέχονται  αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.

          

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, καθώς και στο γραφείο της Τοπικής Κοινότητας Οίας, των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.-