ΜΕΓΑΛΟ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΟΝ ΚΑΡΤΕΡΑΔΟ

Αρχίζουν να υλοποιούνται τα αντισταθμιστικά της ΔΕΗ για το μπλακ-άουτ του Αυγούστου

Αρχίζουν να υλοποιούνται τα αντισταθμιστικά της ΔΕΗ για το μπλακ-άουτ του Αυγούστου

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΕΗ

 

Ο Δήμος Θήρας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:  «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΥΝΙΤΣΟΥ ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΥ»

Ο προϋπολογισμός της μελέτης είναι 614.800,00 € (Με Αναθεώρηση & Φ.Π.Α),και  αποτελείται από τις παρακάτω κατηγορίες εργασιών:  Χωματουργικά με προϋπολογισμό 166.969,70€

Τεχνικά Έργα με προϋπολογισμό 120.749,30 €

Σωληνώσεις με προϋπολογισμό 85.053,20 €

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού από τα Γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Θήρας μέχρι και τις 12.12.2013.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 17.12.2013 και ώρα λήξης προσφορών ορίζεται  η 10:00π.μ.

Η εγγύηση συμμετοχής είναι ύψους 10.089,90€. Δεν δίδεται προκαταβολή. Η  πληρωμή θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με την περαίωση επιμέρους εργασιών και η  χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από τη ΔΕΗ Α.Ε.